English

Americas

continent_america

Africa

continent_africa

Europe

continent_europe

Asia

continent_asia

Oceania

continent_oceania

選擇你的位置 Vyberte svou polohu Choose Your Location Choisissez votre emplacement Wähle deinen Standort Válasszon helyet Pilih Lokasi Anda Velg din plassering Wybierz swą lokalizację Alegeți locația dvs. Выберите ваше местоположение Vyberte svoju polohu Selecciona tu ubicación Välj din plats เลือกสถานที่ของคุณ

了解奧斯汀粉末,我們的產品,服務,所服務的行業,以及如何在最適合您的地區與我們聯繫。 Dozvíte se o Austin Powderu, našich produktech, službách, průmyslových odvětvích a jak nás kontaktovat v regionu, který vám nejlépe vyhovuje. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. En savoir plus sur Austin Powder, nos produits, nos services, les industries desservies et les moyens de nous contacter dans la région qui vous convient le mieux. Erfahren Sie mehr über Austin Powder, unsere Produkte, Dienstleistungen, Branchen und Kontaktmöglichkeiten in der Region, die für Sie am besten geeignet ist. Tudjon meg többet az Austin Powder-ről, termékeinkről, szolgáltatásainkról, az általunk szolgáltatott iparágakról, és arról, hogy miként léphet velünk kapcsolatba a régióban, amely a legjobban működik az Ön számára. Pelajari tentang Austin Powder, produk, layanan, industri kami, dan cara menghubungi kami di wilayah yang paling sesuai untuk Anda. Lær om Austin Powder, våre produkter, tjenester, bransjer servert, og hvordan du kontakter oss i regionen som fungerer best for deg. Dowiedz się więcej o Austin Powder, naszych produktach, usługach, obsługiwanych branżach i o tym, jak skontaktować się z nami w regionie, który działa najlepiej dla Ciebie. Aflați mai multe despre Austin Powder, produsele, serviciile, industriile noastre și cum să ne contactați în regiune care funcționează cel mai bine pentru dvs. Узнайте об Austin Powder, наших продуктах, услугах, сферах обслуживания и о том, как связаться с нами в регионе, который лучше всего подходит вам Získajte informácie o spoločnosti Austin Powder, našich produktoch, službách, odvetviach a o tom, ako nás kontaktovať v regióne, ktorý vám najlepšie vyhovuje. Conozca sobre Austin Powder, nuestros productos, servicios, industrias atendidas y cómo contactarnos en la región que mejor se adapte a sus necesidades. Lär dig om Austin Powder, våra produkter, tjänster, branscher som serveras och hur du kontaktar oss i regionen som fungerar bäst för dig. เรียนรู้เกี่ยวกับ Austin Powder ผลิตภัณฑ์บริการอุตสาหกรรมที่ได้รับและวิธีการติดต่อเราในภูมิภาคที่เหมาะกับคุณมากที่สุด

定制 Přizpůsobte Customize Personnaliser Anpassen Testreszab Sesuaikan Tilpass Dostosuj Personalizați Настроить prispôsobenie Personalizar Anpassa ปรับแต่ง
Select a Region

採石 Lomové dobývání Quarrying Extraction en carrière Steinbruch Külszíni bányászat Penggalian Seinbrudd Kopalnie odkrywkowe Cariere de piatra Открытые горные работы Povrchové dobývanie CanterasBergtäkter การทำเหมืองหิน

Best Particle Size. Minimizing Processing Costs. Mejor tamaño de partícula. Minimizando los costos de  proceso.

For more than 180 years, Austin Powder Company has been in the business of helping customers break rock safely and efficiently. Our long history of serving the quarrying industry reflects the continuous development of new, safer and more reliable blasting products, and innovative technologies. Today, Austin serves quarrying operations throughout the Americas and around the world.

Durante más de 180 años, Austin Powder Company ha ayudado a sus clientes a romper rocas de forma segura y eficiente. Nuestra larga historia de servicio a la industria de canteras se refleja en el desarrollo continuo de nuevos productos más seguros y confiables, así como tecnologías innovadoras. Hoy en día, Austin sirve a las operaciones de canteras en todo el mundo.

聯繫我們 Kontakt Contact Us Contactez nous Kontakt Elérhetőség Hubungi kami Kontakt Kontakt Contact Контакты Kontakty Contacto Kontakt ติดต่อ
 • Product Characteristics

 • Timing

 • Product Performance

 • Muckpile Distribution

 • Características de producto

 • Diseño de Tiempos

 • Desempeño del producto

 • Rezagado

Our top priorities are to work safe and to blast safe. Nuestra prioridad es trabajar y hacer voladuras de forma segura.

Without blasting, the aggregates industry would be incapable of meeting the crushed stone demand for building and maintaining the world’s infrastructure – roads, highways, and bridges. In addition, quarried rock products are used in pharmaceuticals, numerous household products, cosmetics, construction materials and a variety of necessities used by all of us every day.

Our commitment to the industry begins with our commitment to safety. We employ certified blasters, state-of-the-art delivery systems and the safest and highest quality products. We also place great importance on environmental concerns, minimizing or eliminating any environmental impacts.

BLAST OPTIMIZATION

Each quarry is different, each bench in the quarry is different, and every day, the conditions in the quarry are different. Getting the right sized rock, minimizing oversize and fines, is the goal no matter the changing conditions. Austin knows that the most cost-effective place to break rock is at the face.

So, here at Austin, we begin with helping our customers choose the right product for the specific application. Products such as Austin Powder’s E-Star Detonators, are critical – not only to achieve maximum environmental control but also for the best fragmentation results possible. And, used with Austin’s 440/4100 Series gassed emulsions, this level of control results in significant cost savings.

TECHNICAL SERVICES

Austin provides services to our customers in three different areas: The first service area is the most fundamental – the safe delivery of quality products to customers who store their own products and perform their own blasting. In addition to reliably delivering the customer’s products on time, Austin is always available for technical support at a moment’s notice.

The second service area is daily delivery where Austin stores the product, manages the regulatory burden and delivers the product for the day’s blast to our customer’s internal blasting crew. Here again, Austin’s technical support can assist our customer’s blasting crew in numerous ways to help them achieve their desired results.

Austin’s third service area consists of a complete shot service. In this area, Austin provides the highest value to our customers. Through the deployment of our own blasting crew supported by our world-class technical services group, Austin brings all of our collective experience and high-quality resources to achieve the best results for our customers.

Sin voladuras, la industria de agregados sería incapaz de satisfacer la demanda de piedra triturada para construir y mantener la infraestructura del mundo: carreteras, autopistas y puentes. Además, los productos de  las canteras se utilizan en productos farmacéuticos, numerosos productos para el hogar, cosméticos, materiales de construcción y una variedad de necesidades que todos nosotros usamos todos los días.

Nuestro compromiso con la industria comienza con la seguridad. Empleamos  explosivistas certificados, sistemas de  cargado de última generación y los productos más seguros y de mayor calidad. También damos gran importancia al cuidado del medio ambiente, minimizando o eliminando cualquier impacto ambiental.

OPTIMIZACIÓN DE VOLADURA

Cada cantera es única, cada banco en la cantera es diferente, y cada día, las condiciones en la cantera son varían. Obtener la roca del tamaño correcto, minimizar el  sobre tamaño y los finos, es el objetivo sin importar las condiciones cambiantes. Austin sabe que el lugar más efectivo en costo para quebrar roca es en el banco.

Entonces, aquí en Austin, comenzamos  por ayudar a nuestros clientes a elegir el producto adecuado para la aplicación específica. Los productos como los detonadores E-Star de Austin Powder son críticos, no sólo para lograr el máximo control ambiental sino también para obtener los mejores resultados de fragmentación posibles. Y, utilizando las emulsiones y otros productos de Austin, este nivel de control produce ahorros significativos en los costos.

SERVICIOS TÉCNICOS

Austin brinda servicios a sus clientes atendiendo su necesidad específica, desde la entrega a polvorines, hasta el servicio de almacenamiento y cargado de la voladura, siempre poniendo a disposición de los clientes personal técnico capacitado.

  Pre-Blast

 • Product Characteristics
 • Blast Geometry
 • Geology
 • Laboratory/Field Tests
 • General Surveying
 • ABS (Austin Blasting Software): Computer-aided blast design allows computer simulations and blast design review during the planning stages.
 • Laser Profiler (2D, 3D): Provides data to help control blasting safety and environmental effects of blasting.
 • QED virtual mining software: A state-of-the-art computerized “virtual mining method” software package helps provide solutions to any customer issues or problems.
 • Borehole trajectory/deviation: Hole measurement
 • Geologist’s Compass
 • PRE- VOLADURA

 • Características de producto
 • Diseño de plantilla
 • Geología
 • Pruebas de laboratorio / campo
 • Topografía general
 • ABS (Austin Blasting Software): el diseño de voladura asistida por computadora permite simulaciones por computadora y revisión del diseño de voladura durante las etapas de planificación.
 • Software de minería virtual QED: un paquete de software de “método de minería virtual” computarizado de vanguardia ayuda a proporcionar soluciones a cualquier problema o problema del cliente.
 • Trayectoria / desviación del Barreno: Medición del barreno

  Blast

 • Product Performance
 • Timing
 • Rock Movement
 • Vibration & Airblast
 • Video Cameras
 • High-Speed Cameras
 • Data Acquisition Systems
 – VOD (Velocity of Detonation)
 • Seismographs
 • VOLADURA

 • Desempeño del producto
 • Diseño de Tiempos
 • Desplazamiento de roca
 • Vibración y Golpe de Aire
 • Cámaras de vídeo
 • Cámaras de alta velocidad
 • Sistemas de adquisición de datos - VOD (velocidad de detonación)
 • Predicción de Fragmentación
 • Sismógrafos

  Post-Blast

 • Muckpile Distribution
 • Digability
 • Fragmentation
 • Backbreak
 • Cost
 • Laser Profiling
 • Photographic Fragmentation Analysis
 • POST-VOLADURA

 • Rezagado
 • Facilidad de Excavación / Facilidad de acarreo
 • Fragmentación
 • Pateo
 • Costo
 • Perfilado láser
 • Análisis fotográfico de fragmentación.

Case Studies

 • Red Diamond

  Red Diamond is the main manufacturing facility for Austin Powder Company and it taps the local resources to provide a safe working environment with the technical people on site so they can supply quality products to the end use customer. They produce bagged ANFO, packaged blended products, different sizes of detonating cord, cast boosters, packaged emulsion, and bulk emulsion products. The recently added product line is the energetic materials plant which is used to produce PETN which will be used in cast boosters and detonating cord.

  Share Watch
 • Shared Values

  John LeGore, President of Luck Stone Corp. believes that the reason that there has been so much success between Austin Powder Company and Luck Stone Corp is because there is a high level of trust. It’s not just a relationship with a vendor, it’s a true partnership.

  Share Watch
 • Carmeuse

  In 2009 Austin Powder Company began a partnership with Carmeuse at their Maysville Operation. Kursten Walton, Carmeuse Regional Purchasing Manager described Austin Powder’s work at Carmeuse as the successful integration of competitive purchase price, serviceability and value added services including a suite of technical service specialties that support the total blasting process from start to finish. This is done by establishing baselines, making recommendations and dialing in the ideal result.

  Share Watch
 • Luck Stone

  Buscobel has been mining granite since 1880 and Luck Stone bought it in 1930. They produce a million and a half tons of material per year and ship it by rail and truck. Bryan Smith, Mine Development and Blasting Manager Luck Stone Corp says that “Without drilling and blasting we have nothing but a beautiful rock deposit.” And that’s where Austin Powder Company comes in. Austin Powder partners with Luck Stone to provide a down hole service to supply the bulk explosives. It’s a true partnership. If there are any issues Austin Powder jumps right in and get’s their hands dirty to get the issue resolved.

  Share Watch
 • Southeast

  The Southeast Llc covers 11 locations from Maryland to Florida and handles materials including limestone, granite and marine limestone but most important to Mike Harms, Southeast Llc President are the Austin Powder employees and customers.

  Share Watch
 • icon_next icon_prev

logo_white

Cancel
logo_white

AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience.