English

Americas

continent_america

Africa

continent_africa

Europe

continent_europe

Asia

continent_asia

Oceania

continent_oceania

選擇你的位置 Vyberte svou polohu Choose Your Location Choisissez votre emplacement Wähle deinen Standort Válasszon helyet Pilih Lokasi Anda Velg din plassering Wybierz swą lokalizację Alegeți locația dvs. Выберите ваше местоположение Vyberte svoju polohu Selecciona tu ubicación Välj din plats เลือกสถานที่ของคุณ

了解奧斯汀粉末,我們的產品,服務,所服務的行業,以及如何在最適合您的地區與我們聯繫。 Dozvíte se o Austin Powderu, našich produktech, službách, průmyslových odvětvích a jak nás kontaktovat v regionu, který vám nejlépe vyhovuje. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. En savoir plus sur Austin Powder, nos produits, nos services, les industries desservies et les moyens de nous contacter dans la région qui vous convient le mieux. Erfahren Sie mehr über Austin Powder, unsere Produkte, Dienstleistungen, Branchen und Kontaktmöglichkeiten in der Region, die für Sie am besten geeignet ist. Tudjon meg többet az Austin Powder-ről, termékeinkről, szolgáltatásainkról, az általunk szolgáltatott iparágakról, és arról, hogy miként léphet velünk kapcsolatba a régióban, amely a legjobban működik az Ön számára. Pelajari tentang Austin Powder, produk, layanan, industri kami, dan cara menghubungi kami di wilayah yang paling sesuai untuk Anda. Lær om Austin Powder, våre produkter, tjenester, bransjer servert, og hvordan du kontakter oss i regionen som fungerer best for deg. Dowiedz się więcej o Austin Powder, naszych produktach, usługach, obsługiwanych branżach i o tym, jak skontaktować się z nami w regionie, który działa najlepiej dla Ciebie. Aflați mai multe despre Austin Powder, produsele, serviciile, industriile noastre și cum să ne contactați în regiune care funcționează cel mai bine pentru dvs. Узнайте об Austin Powder, наших продуктах, услугах, сферах обслуживания и о том, как связаться с нами в регионе, который лучше всего подходит вам Získajte informácie o spoločnosti Austin Powder, našich produktoch, službách, odvetviach a o tom, ako nás kontaktovať v regióne, ktorý vám najlepšie vyhovuje. Conozca sobre Austin Powder, nuestros productos, servicios, industrias atendidas y cómo contactarnos en la región que mejor se adapte a sus necesidades. Lär dig om Austin Powder, våra produkter, tjänster, branscher som serveras och hur du kontaktar oss i regionen som fungerar bäst för dig. เรียนรู้เกี่ยวกับ Austin Powder ผลิตภัณฑ์บริการอุตสาหกรรมที่ได้รับและวิธีการติดต่อเราในภูมิภาคที่เหมาะกับคุณมากที่สุด

定制 Přizpůsobte Customize Personnaliser Anpassen Testreszab Sesuaikan Tilpass Dostosuj Personalizați Настроить prispôsobenie Personalizar Anpassa ปรับแต่ง
Select a Region

石油和天然氣 Ropa a plyn Oil & Gas Gaz de pétrole Öl & Gas Olaj & gáz szegmens Minyak gas Olje & Gass Ropa i gaz Petrol si Gaz Добыча нефти и газа Ropa a plyn Petróleo y Gas Olja gas น้ำมัน & ก๊าซ

RELIABLE DATA. EFFECTIVE MAPPING. FECHA FIABLE. MAPEO EFECTIVO.

Exploration in the oil and gas industries is dependent on reliable data gathered safely at a moments notice. Austin Powder Company supports the seismic exploration of oil and natural gas resources throughout North America and around the world. We provide the products and know-how to enable the effective mapping of oil and gas resources.

La exploración en las industrias del petróleo y el gas depende de datos confiables recopilados de manera segura en un momento dado. Austin Powder Company apoya la exploración sísmica de los recursos de petróleo y gas natural en América y en todo el mundo. Proporcionamos los productos y el know-how para permitir el mapeo efectivo de los recursos de petróleo y gas.

聯繫我們 Kontakt Contact Us Contactez nous Kontakt Elérhetőség Hubungi kami Kontakt Kontakt Contact Контакты Kontakty Contacto Kontakt ติดต่อ
  • E-Star Electronic Seismic Initiation System

  • GPS-enabled Seismic Drill Data Loggers

  • SeisDCData Mapping & QC Software

  • Shot-point Position Mapping

  • E-Star Electronic Seismic Initiation System

  • GPS-enabled Seismic Drill Data Loggers

  • SeisDCData Mapping & QC Software

  • Shot-point Position Mapping

Our top priorities are to work safe and to blast safe. Nuestras principales prioridades son trabajar de forma segura y explotar a salvo.

For more than 180 years, Austin Powder Company has been in the business of helping customers blast safely and efficiently. Our long history reflects the continuous development of new, safer and more reliable blasting products along with innovative technologies and analytic software.

It all begins with our commitment to safety. We employ certified blasters, state-of-the-art delivery systems and the safest and highest quality products. We also place great importance on environmental concerns, minimizing or eliminating any environmental impacts.

TECHNICAL SERVICES

Each exploration project is different. Requirements and constraints regarding blasting are different, and every day, conditions on site may be different. Austin is able to provide explosives, detonators, and accessories for drilling contractors, and geophysical companies, to achieve the desired seismic data.

Austin Powder is the manufacturer of the E-Star Electronic Seismic Initiation System which includes SeisDC QC (Quality Control) Software and GPS-enabled Seismic Drill Data Loggers. The multiple data capture communicates through GPS based Drill Data Loggers that upload to Austin Powder’s proprietary SeisDC Analysis Software.

This innovative system provides the Drill Push, Birddog and Project Manager with Custom Drill Reports, Daily Production Progress, Shot-point Position Mapping, and QC analysis. This also includes seismic drill hole-loading procedures, geophysical recording crew “shooting” procedures, data management QC, and the use of GNSS (Global Navigation Satellite System) hardware-software for shot-point data mapping archive. The intended goal is data accuracy for the geophysical processors which results in a superior product for the producer.

SeisDCData Mapping & QC Software simplifies the formidable challenge of correctly QC-ing and logging both the drilling and the geophysical recording crew’s seismic explosives life-cycle management. In addition, SeisDC provides a superior, defendable electronic database with mapping of important details to the drilling contractor, geophysical contractor, seismic data processor, HSE (health, safety, and environment) regulatory compliance and ultimately the oil or gas producer.

Durante más de 180 años, Austin Powder Company ha estado en el negocio de ayudar a los clientes a explotar de manera segura y eficiente. Nuestra larga historia refleja el desarrollo continuo de nuevos productos de voladura más seguros y confiables, junto con tecnologías innovadoras y software analítico.

Nuestras principales prioridades son trabajar de forma segura y explotar a salvo.

Todo comienza con nuestro compromiso con la seguridad. Empleamos blasters certificados, sistemas de entrega de última generación y los productos más seguros y de mayor calidad. También damos gran importancia a las preocupaciones ambientales, minimizando o eliminando cualquier impacto ambiental.

SERVICIOS TÉCNICOS
Cada proyecto de exploración es diferente. Los requisitos y las restricciones con respecto a las voladuras son diferentes, y cada día, las condiciones en el sitio pueden ser diferentes. Austin puede proporcionar explosivos, detonadores y accesorios para contratistas de perforación y compañías geofísicas para lograr los datos sísmicos deseados.

Austin Powder es el fabricante del Sistema de Iniciación Sísmica Electrónica E-Star que incluye el software SeisDC QC (Control de calidad) y los registradores de datos de perforación sísmica habilitados con GPS. La captura de datos múltiples se comunica a través de los Drill Data Loggers basados en GPS que se cargan en el software de análisis SeisDC patentado de Austin Powder.

Este innovador sistema proporciona Drill Push, Birddog y Project Manager con informes de perforación personalizados, progreso diario de la producción, mapeo de posición del punto de disparo y análisis de control de calidad. Esto también incluye procedimientos de carga de agujeros de perforación sísmica, procedimientos de “disparo” del equipo de grabación geofísico, control de calidad de datos y el uso del software GNSS (Sistema de navegación por satélite global) para el archivo de mapeo de datos de punto de disparo. El objetivo previsto es la precisión de los datos para los procesadores geofísicos, lo que da como resultado un producto superior para el productor.

El software SeisDCData Mapping & QC simplifica el formidable desafío de realizar correctamente el control de calidad y el registro, tanto en la gestión del ciclo de vida de los explosivos sísmicos del equipo de registro geofísico como de perforación. Además, SeisDC proporciona una base de datos electrónica superior y defendible con mapeo de detalles importantes para el contratista de perforación, el contratista geofísico, el procesador de datos sísmicos, el cumplimiento normativo de HSE (salud, seguridad y medio ambiente) y, en última instancia, el productor de petróleo o gas.

觀看視頻 Sledujte video Watch the Video Voir la vidéo Sehen Sie die Antwort hier im Video Nézd meg a videót Tonton Video Se videoen Obejrzyj wideo Priveste filmarea Смотреть видео Pozri si video Ver el vídeo Titta på videon ดูวิดีโอ

生命中的一天 Den v životě A Day In The Life Un jour dans la vie Ein Tag im Leben Egy nap az életben Suatu hari dalam kehidupan En dag i livet Dzień z życia O zi din viata День из жизни Deň v živote Un día en la vida En dag i livet วันแห่งชีวิต

進入奧斯汀粉末爆炸團隊的心態,因為他們與客戶合作,準備在採石場進行技術複雜的爆破,在靠近火線的地方有一個破碎的工廠。從最初的訂單到位置準備,技術諮詢,井下產品交付和爆炸 - 每個奧斯汀團隊成員都會以堅定不移的細節關注這項嚴肅的工作。 Vstupte do mysli týmu Austin Powder Blast Team, když pracují se svými zákazníky, aby se připravili na technicky náročný výbuch v kamenolomu s drtičem v blízkosti ohně. Od počáteční objednávky až po přípravu na místo, technické poradenství, doručování dříví a výbuch - každý člen týmu Austin přistupuje k této vážné práci s neochvějnou pozorností k detailům. Enter the mind of the Austin Powder Blast Team as they work with their customers to prepare for a technically complex blast at a quarry with a crushing plant close to the line of fire. From the initial order to the location prep, the technical advising, downhole product delivery, and the blast – every Austin team member approaches this serious work with an unwavering attention to detail. Entrez dans l'esprit de l'équipe Austin Powder Blast Team alors qu'elle travaille avec ses clients pour se préparer à une explosion complexe sur le plan technique dans une carrière avec une installation de broyage proche de la ligne de tir. De la commande initiale à la préparation de l'emplacement, en passant par le conseil technique, la livraison du produit en fond de trou et l'explosion, chaque membre de l'équipe d'Austin aborde ce travail sérieux avec une attention constante aux détails. Treten Sie in das Bewusstsein des Austin Powder Blast Teams ein, um gemeinsam mit Ihren Kunden eine technisch komplexe Explosion in einem Steinbruch mit einer Brechanlage nahe der Feuerlinie vorzubereiten. Von der Erstbestellung über die Standortvorbereitung, die technische Beratung, die Lieferung der Produkte im Bohrloch und die Explosion - jedes Mitglied des Austin-Teams geht mit ernsthafter Liebe zum Detail an diese seriöse Arbeit. Lépjen be az Austin Powder Blast Team elébe, mivel ügyfeleikkel dolgozik, hogy technikailag összetett robbanást készítsenek egy kőbányában egy zúzó üzem mellett, közel a tűzvonalhoz. A kezdeti megrendeléstől kezdve a helyszíni előkészítésig, a technikai tanácsadáson, a downhole termékszállításon és a robbanáson keresztül - minden Austin csapat tagja megközelíti ezt a komoly munkát, és a részletekre való fokozatos figyelmet. Masuki pikiran Tim Serbuk Bubuk Austin saat mereka bekerja dengan pelanggan mereka untuk mempersiapkan ledakan yang secara teknis kompleks di tambang dengan pabrik menghancurkan dekat dengan garis api. Dari pesanan awal hingga persiapan lokasi, saran teknis, pengiriman produk downhole, dan ledakan - setiap anggota tim Austin mendekati pekerjaan serius ini dengan perhatian terhadap detail yang tak tergoyahkan. Legg inn tankene til Austin Powder Blast Team når de jobber med sine kunder for å forberede seg på en teknisk komplisert eksplosjon ved et steinbrudd med et knusende anlegg nær brannlinjen. Fra den opprinnelige bestillingen til stedet prep, nærmer den tekniske rådgivningen, downhole produktleveransen, og blastet - alle Austin-lagmedlemmer dette alvorlige arbeidet med en ubøyelig oppmerksomhet på detaljer. Wejdź do umysłu zespołu Austin Powder Blast Team, który pracuje z klientami, aby przygotować technicznie złożony wybuch w kamieniołomie, w pobliżu zakładu zgniatania w pobliżu linii ognia. Od początkowego zamówienia do przygotowania lokalizacji, doradztwa technicznego, dostarczania produktów w dziale i wybuchu - każdy członek zespołu Austin podchodzi do tej poważnej pracy z niezmienną dbałością o szczegóły. Introduceți mintea echipei Austin Powder Blast, în timp ce lucrează cu clienții săi pentru a se pregăti pentru o explozie complexă din punct de vedere tehnic la o carieră cu o instalație de concasare aproape de linia de foc. De la comanda inițială până la pregătirea locației, consilierea tehnică, livrarea de produse de fund și explozia - fiecare membru al echipei Austin abordează această muncă serioasă, cu o atenție neclintită la detalii. Войдите в сознание команды Austin Powder Blast Team, когда они работают со своими клиентами, чтобы подготовиться к технически сложному взрыву на карьере с дробильной установкой, близкой к линии огня. От первоначального заказа до подготовки места, технического консультирования, доставки скважинного продукта и взрыва - каждый член команды Austin подходит к этой серьезной работе с неуклонным вниманием к деталям. Vstúpte do mysle Austin Powder Blast Team, pretože pracujú so svojimi zákazníkmi na prípravu na technicky náročný výbuch v kameňolome s drvičou v blízkosti ohňa. Od počiatočnej objednávky až po prípravu na miesto, technické poradenstvo, doručenie dierovaných produktov a výbuch - každý člen tímu Austin sa blíži k tejto vážnej práci s neochvejnou pozornosťou k detailu. Entra en la mente del equipo Austin Powder Blast Team mientras trabajan con sus clientes para prepararse para una explosión técnicamente compleja en una cantera con una planta de trituración cercana a la línea de fuego. Desde el pedido inicial hasta la preparación de la ubicación, la asesoría técnica, la entrega de productos en el fondo del pozo y la explosión, cada miembro del equipo de Austin aborda este trabajo serio con una atención inquebrantable a los detalles. Tänk på Austin Powder Blast-teamet när de jobbar med sina kunder för att förbereda sig för en tekniskt komplicerad sprängning vid ett stenbrott med en krossanläggning nära eldlinjen. Från den inledande ordern till platsberedningen närmar sig den tekniska rådgivningen, nackdelens produktleverans och sprängningen - varje Austin-lagmedlem det här allvarliga arbetet med en obetydlig uppmärksamhet på detaljer. เข้าร่วมทีม Austin Powder Blast Team ในขณะที่พวกเขาทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการระเบิดที่ซับซ้อนทางเทคนิคที่เหมืองหินที่มีโรงงานบดใกล้กับสายไฟ จากคำสั่งซื้อเบื้องต้นไปจนถึงการเตรียมตำแหน่งการให้คำปรึกษาทางเทคนิคการจัดส่งผลิตภัณฑ์แบบดาวน์ฮาลและการระเบิดพนักงานทุกคนในออสตินเข้าร่วมงานที่จริงจังนี้โดยให้ความใส่ใจในรายละเอียด

學到更多 Další informace Learn More Apprendre encore plus Erfahren Sie mehr Tudj meg többet Belajarlah lagi Lære mer Ucz się więcej Aflați mai multe Учить больше Viac Aprende más Läs mer เรียนรู้เพิ่มเติม

logo_white

Cancel
logo_white

AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience.