Sweden

選擇你的位置 Zvolte si svou lokalitu Choose Your Location Choisissez votre emplacement Wählen Sie Ihren Standort Válasszon helyet Pilih Lokasi Anda Scegli la tua posizione Velg din plassering Wybierz swą lokalizację Escolha a sua localização Alegeți locația dvs. Выберите ваше местоположение Vyberte svoju polohu Selecciona tu ubicación Välj din plats เลือกสถานที่ของคุณ

了解奧斯汀粉末,我們的產品,服務,所服務的行業,以及如何在最適合您的地區與我們聯繫。 Zjistěte více informací o společnosti Austin Powder, našich produktech, službách a průmyslových odvětvích a zjistěte kontaktní informace na naše zástupce ve vašem regionu. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. En savoir plus sur Austin Powder, nos produits, nos services, les industries desservies et les moyens de nous contacter dans la région qui vous convient le mieux. Erfahren Sie mehr über Austin Powder, unsere Produkte, Dienstleistungen, die belieferten Branchen und wie Sie uns, in der für Sie am besten geeigneten Region, kontaktieren können. Tudjon meg többet az Austin Powder-ről, termékeinkről, szolgáltatásainkról, az általunk szolgáltatott iparágakról, és arról, hogy miként léphet velünk kapcsolatba a régióban, amely a legjobban működik az Ön számára. Scopri Austin Powder, i nostri prodotti, servizi, industrie servite e come contattarci nella regione che funziona meglio per te. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. Lær om Austin Powder, våre produkter, tjenester, bransjer servert, og hvordan du kontakter oss i regionen som fungerer best for deg. Dowiedz się więcej o Austin Powder, naszych produktach, usługach, obsługiwanych branżach i o tym, jak skontaktować się z nami w regionie, który działa najlepiej dla Ciebie. Saiba mais sobre a Austin Powder, nossos produtos, serviços, setores atendidos e como entrar em contato conosco na região que funciona melhor para você. Aflați mai multe despre Austin Powder, produsele, serviciile, industriile noastre și cum să ne contactați în regiune care funcționează cel mai bine pentru dvs. Узнайте об Austin Powder, наших продуктах, услугах, сферах обслуживания и о том, как связаться с нами в регионе, который лучше всего подходит вам Získajte informácie o spoločnosti Austin Powder, našich produktoch, službách, odvetviach a o tom, ako nás kontaktovať v regióne, ktorý vám najlepšie vyhovuje. Conozca sobre Austin Powder, nuestros productos, servicios, industrias atendidas y cómo contactarnos en la región que mejor se adapte a sus necesidades. Lär dig om Austin Powder, våra produkter, tjänster, branscher som serveras och hur du kontaktar oss i regionen som fungerar bäst för dig. เรียนรู้เกี่ยวกับ Austin Powder ผลิตภัณฑ์บริการอุตสาหกรรมที่ได้รับและวิธีการติดต่อเราในภูมิภาคที่เหมาะกับคุณมากที่สุด

Swedish

Safety is our first priority.

It’s personal, it takes commitment, and it isn’t always convenient, but every person who works at Austin Powder knows that it is never optional.

Säkerhet är vår första prioritet.

Det är personligt, det kräver engagemang, det är inte alltid bekvämt, men varje person som arbetar på Austin Powder vet att säkerhet aldrig är förhandlingsbart.


At Austin Powder we recognize that every day is a new day, bringing a fresh set of circumstances and challenges.

In order to fulfill our mission statement, we give our employees state-of-the-art training that cultivates a sense of watchful responsibility for themselves and one another and empowers them with the authority to stop any activity they deem unsafe. And just as importantly, they are supported by our company culture to make the right safety decisions in every task they do… no matter what. There is nothing in our business that is worth an individual getting hurt.

Our commitment to safety has evolved since we began in 1833 to include our blasting services in the field, in addition to the requirements at our manufacturing and storage facilities. We bring the same level of safety care to the way we drive and maintain our fleet of vehicles and how we manage our equipment underground. Our corporate goal is to be recognized as the safest explosives manufacturer, supplier, and blasting company in the world.

På Austin Powder vet vi att varje dag är en ny dag, med nya möjligheter och utmaningar.

För att uppfylla vårt åtagande ger vi våra medarbetare kvalificerad utbildning som bygger en kultur av noggrannhet och ansvar för sig själva och andra och vi ger dem befogenheter att stoppa alla aktiviteter som de anser osäkra. Lika viktigt är stödet från vår företagskultur för att fatta rätt säkerhetsmässiga beslut  i varje uppgift de gör. Det finns inget i vår verksamhet som är värt att en person blir skadad.

Vi ser varje person i vår verksamhet som en medlem av vår familj där alla ser efter sina familjemedlemmar.

Vårt engagemang för säkerhet har utvecklats sedan vi började 1833, för att idag inkludera såväl våra sprängtjänster på fältet som kraven vid våra tillverknings och lagringsanläggningar. Vi har samma säkerhetsnivå när vi kör, levererar eller underhåller vår flotta av fordon eller när vi hanterar vår utrustning för underjordsjobb. Vårt mål är att bli erkänd som den säkraste explosivtillverkaren, explosivleverantören och sprängtjänstförmedlaren i världen.

Vårt mål är att varje anställd ska lämna jobbet i slutet av dagen och kunna njuta av sin tid med sin familj och vänner därhemma.

 

 

Miljöpolicy

På Austin Sverige jobbar vi för att identifiera och leva upp till bindande krav från kunder och myndigheter. I vårt företag är det naturligt att arbeta för ett långsiktigt hållbart samhälle. Genom vårt miljöengagemang tar vi vårt delade ansvar för att kommande generationer ges möjlighet att uppleva och njuta av frisk luft, rent vatten, biologisk mångfald och en levande natur. Alla inom företaget tar ett gemensamt ansvar för miljön och miljöarbetet är en viktig del av vår verksamhet. Vi bygger vårt miljöarbete på att alla medarbetare, kunder och samarbetspartners arbetar för samhällets långsiktiga utveckling. Vi åtar oss att skydda miljön och genom ett aktivt miljöarbete förebygger vi företagets negativa påverkan på miljön. Vi miljöanpassar och effektiviserar vår verksamhet i enlighet med de lagar och krav som ställs på oss och vi strävar alltid efter att förbättra vår miljöprestanda genom att aktivt arbeta med ett livscykelbaserat tänkande. Vi skall verka för att minska den negativa miljöpåverkan från transporter genom att minska onödiga körningar, packa ekonomiskt och använda oss av effektiva rutter.

Vi ska verka för att minska vår negativa miljöpåverkan genom att:

 • Användningen av energi och material ska alltid vara effektiv.
 • Verksamheten ska leva upp till alla gällande regler och lagkrav inom miljöområdet.
 • Verka för att kunder och leverantörer informeras om vårt miljöarbete.
 • Aktivt arbeta med att förbättra och utveckla vårt miljöarbete på alla områden som berör
  vår verksamhet.
 • Tjänsteresor görs så effektivt som möjligt, både ur tids – och miljöperspektiv.
 • Leverantörerna måste sköta sin produktion enligt gällande lagar och förordningar för
  att deras produkter ska vara så pass miljövänliga att de möter våra uppställda
  miljömål.
 • Verka för begränsning av produkter som är skadliga för människor och miljö.
 • Verka för att använda miljövänliga produkter/kemikalier.
 • Verka för att kunder ska välja våra mer miljövänliga produkter.
 • Särskilja och omhänderta skadliga restprodukter och miljöfarliga avfall.
 • Minska avfallsmängderna och begränsa material- och energiuttaget.

Kvalitetspolicy

Austin Sverige tillhandahåller en komplett serie av sprängmedel & sprängkapslar samt tillbehör för alla sorters sprängning. Vi erbjuder även teknik och sprängtjänster.
På Austin Sverige jobbar vi för att identifiera och leva upp till bindande krav från kunder och myndigheter. Vi ska göra allt vi kan för att tillgodose våra kunders krav och önskemål vid varje enskild order. Våra kunder ska kunna lita på att de får rätt produkter av god kvalitet på utsatt leveransdatum. Vi står till kundens förfogande med hög serviceanda och specialkunskap. Alla medarbetares kompetens och engagemang är en förutsättning för att vi ska nå våra uppsatta mål. Därför erbjuder vi våra anställda kontinuerlig utbildning samt en säker och stimulerande arbetsmiljö. För att ytterligare öka företagets anseende, konkurrenskraft och lönsamhet är det nödvändigt att kvalitetstänkandet genomsyrar hela organisationen. Var och en i organisationen ska ha kunskap om, att det endast är dennes beslut och handlande som påverkar kvaliteten på vårt arbete och våra tjänster, och att vi ständigt måste arbeta med att förbättra oss.

Detta innebär att:

 • Vi eftersträvar efter goda och långsiktiga relationer med våra kunder.
 • Vi ständigt arbetar med att förbättra och utveckla våra processer och ledningssystem
 • Verksamheten ska leva upp till alla gällande regler och lagkrav inom kvalitetsområdet.
 • Vi sätter alla kunder, såväl interna som externa, i centrum för vårt agerande.
 • Vi strävar efter 0-fel i alla våra åtaganden gentemot våra kunder.
 • Uppträda ärligt och seriöst mot våra kunder och övriga intressenter.
  Kompetenta och medvetna medarbetare som känner till betydelsen av sina insatser för
  helhetsresultat och totalkvalitet.
 • Vi strävar efter en välutbildad, engagerad och flexibel personal.
 • Vi strävar efter att ständigt förbättra kvalitetssystemet och följa upp dess kvalitetsmål.
 • Vi är lyhörda på kundernas önskemål och behov.

VD

Joakim Stenvall

 • ISO 9001:2015

 • ISO 14001:2015

logo_white

AUSTIN

DETONATOR

Jsme tradičním výrobcem iniciačních systémů pro průmyslové trhací práce a disponujeme významnou technologickou a výzkumně-vývojovou základnou pro jejich výrobu a další rozvoj. We are a traditional manufacturer of initiation systems for industrial blasting operations and an important technological and research base for production and further development of initiation systems.

Visit Site

AUSTIN POWDER

SERVICE CZ

Austin Powder Service CZ aktivně zavádí nejmodernější technologie a výrobky pro trhací práce, jako laserové zaměřování, elektronické modelování a elektronické rozbušky. Austin Powder Service CZ implements the latest technologies and products for blasting works, such as laser profiling, electronic modeling, and electronic detonators.

Cancel
logo_white

AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. Náš web využívá cookies. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com utilizza i cookie per offrire un'esperienza più personalizzata e reattiva. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com używa pilków cookies aby zapewnić spersonalizowane, adekwatne do potrzeb informacje. AustinPowder.com usa cookies para oferecer uma experiência mais personalizada e responsiva. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience.