Sweden

選擇你的位置 Zvolte si svou lokalitu Choose Your Location Choisissez votre emplacement Wählen Sie Ihren Standort Válasszon helyet Pilih Lokasi Anda Velg din plassering Wybierz swą lokalizację Alegeți locația dvs. Выберите ваше местоположение Vyberte svoju polohu Selecciona tu ubicación Välj din plats เลือกสถานที่ของคุณ

了解奧斯汀粉末,我們的產品,服務,所服務的行業,以及如何在最適合您的地區與我們聯繫。 Zjistěte více informací o společnosti Austin Powder, našich produktech, službách a průmyslových odvětvích a zjistěte kontaktní informace na naše zástupce ve vašem regionu. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. En savoir plus sur Austin Powder, nos produits, nos services, les industries desservies et les moyens de nous contacter dans la région qui vous convient le mieux. Erfahren Sie mehr über Austin Powder, unsere Produkte, Dienstleistungen, die belieferten Branchen und wie Sie uns, in der für Sie am besten geeigneten Region, kontaktieren können. Tudjon meg többet az Austin Powder-ről, termékeinkről, szolgáltatásainkról, az általunk szolgáltatott iparágakról, és arról, hogy miként léphet velünk kapcsolatba a régióban, amely a legjobban működik az Ön számára. Pelajari tentang Austin Powder, produk, layanan, industri kami, dan cara menghubungi kami di wilayah yang paling sesuai untuk Anda. Lær om Austin Powder, våre produkter, tjenester, bransjer servert, og hvordan du kontakter oss i regionen som fungerer best for deg. Dowiedz się więcej o Austin Powder, naszych produktach, usługach, obsługiwanych branżach i o tym, jak skontaktować się z nami w regionie, który działa najlepiej dla Ciebie. Aflați mai multe despre Austin Powder, produsele, serviciile, industriile noastre și cum să ne contactați în regiune care funcționează cel mai bine pentru dvs. Узнайте об Austin Powder, наших продуктах, услугах, сферах обслуживания и о том, как связаться с нами в регионе, который лучше всего подходит вам Získajte informácie o spoločnosti Austin Powder, našich produktoch, službách, odvetviach a o tom, ako nás kontaktovať v regióne, ktorý vám najlepšie vyhovuje. Conozca sobre Austin Powder, nuestros productos, servicios, industrias atendidas y cómo contactarnos en la región que mejor se adapte a sus necesidades. Lär dig om Austin Powder, våra produkter, tjänster, branscher som serveras och hur du kontaktar oss i regionen som fungerar bäst för dig. เรียนรู้เกี่ยวกับ Austin Powder ผลิตภัณฑ์บริการอุตสาหกรรมที่ได้รับและวิธีการติดต่อเราในภูมิภาคที่เหมาะกับคุณมากที่สุด

Swedish

Construction

YOUR PARTNER ONSITE. EFFICIENT DRILLING AND BLASTING.

Blasting plays a vital role in a wide variety of both large and small construction projects, as well as site work for homes, roads, malls, tunneling, shaft sinking, and canal widening. For more than 180 years, Austin Powder Company has been in the business of helping customers blast rock safely and efficiently.

Konstruktion

DIN PARTNER PÅ PLATS. EFFEKTIV BORRNING OCH SPRÄNGNING.

Sprängning är ofta en vital del i både små och stora byggprojekt, i allt från villatomter, vägar, köpcentrum, tunnlar, sänkschakt till enorma industrietableringar. I mer än 180 år har Austin Powder Company hjälpt kunder att spränga säkert och effektivt.

Our top priorities are to work safe and to blast safe.

Our commitment begins with our commitment to safety. We employ certified blasters, state-of-the-art delivery systems and the safest and highest quality products. We also place great importance on environmental concerns, minimizing or eliminating any environmental impacts. Our long history reflects continuous development of new, safer and more reliable blasting products and innovative technologies. Today, Austin serves the construction market throughout the Americas and around the world.

BLAST OPTIMIZATION
Each construction project is different. Requirements and constraints regarding blasting are different, and every day, the conditions on site are different. Blasting efficiently is the goal no matter the changing conditions. Austin is able to provide products and support to customers’ blasting crews, or perform the blasting with our own teams, either way achieving the desired results.

TECHNICAL SERVICES
Austin provides services to our customers in three different areas: The first service area is the most fundamental – the safe delivery of quality products to customers who store their own products and perform their own blasting. In addition to reliably delivering the customer’s products on time, Austin is always available for technical support on a moment’s notice.

The second service area is daily delivery where Austin stores the product, manages the regulatory burden and delivers the product for the day’s blast to our customer’s internal blasting crew. Here again, Austin’s technical support can assist our customer’s blasting crew in numerous ways to help them achieve their desired results.

Austin’s third service area consists of a complete shot service. In this area, Austin provides the highest value to our customers. Through the deployment of our own blasting crew supported by our world-class technical services group, Austin brings all of our collective experience and high-quality resources to achieve the best results for our customers.

 • Product Characteristics

 • Blast Geometry

 • Product Performance

 • Muckpile Distribution

 • Pre-Blast

  • Product Characteristics
  • Blast Geometry
  • Geology
  • Laboratory/Field Tests
  • General Surveying
  • ABS (Austin Blasting Software): Computer-aided blast design allows computer simulations and blast design review during the planning stages.
  • Laser Profiler (2D, 3D): Provides data to help control blasting safety and environmental effects of blasting.
  • QED virtual mining software: A state-of-the-art computerized “virtual mining method” software package helps provide solutions to any customer issues or problems.
  • Borehole trajectory/deviation: Hole measurement
  • Geologist’s Compass
 • Blast

  • Product Performance
  • Timing
  • Rock Movement
  • Vibration & Airblast
  • Video Cameras
  • High-Speed Cameras
  • Data Acquisition Systems
 – VOD (Velocity of Detonation)
  • Timing
  • Seismographs
 • Post-Blast

  • Muckpile Distribution
  • Digability
  • Fragmentation
  • Backbreak
  • Cost
  • Laser Profiling
  • Photographic Fragmentation Analysis

Austins högsta prioritet: Arbeta säkert – Spräng säkert

Att vi finns kvar och har växt beror på att vi alltid strävat efter och utvecklat säkrare och mer tillförlitliga produkter.

Vårt engagemang börjar med säkerhet. Vi har certifierade sprängare, avancerade leveranssystem och säkra högkvalitativa produkter. Miljö är en viktig fråga för oss, produktutveckling och transportlösningar påverkar!  Vår strävan är att minimera vår miljöpåverkan, klimatsmart.

SALVOPTIMERING

Alla projekt skiljer sig från varandra. Kravställning och restriktioner för sprängning är olika och varje ny dag på berget innebär nya förutsättningar. Effektivitet är målet, oavsett dagens utmaningar. Austin kan leverera rätt produkter till dig på berget oavsett utmaning.

KUNDSUPPORT

Austin tillhandahåller kundsupport i tre olika nivåer.

Den första är den grundläggande: Leverans av kvalitetsprodukter till kunder med egna förråd som även utför sprängentreprenader. Förutom säker leverans på utsatt tid så finns vi tillgängliga för teknisk support.

Daglig leverans är vår andra supportgren. Austin håller förråd och därmed även förvarings tillstånd. Kunderna slipper krånglig administration och får dagliga leveranser direkt till sprängaren på arbetsplatsen. Detta kan ge avsevärda tidsvinster för kunden. Naturligtvis tillhandahåller vi teknisk support till kunden även här, för att nå era kvalitetsmål på ett kostnadseffektivt och säkert sätt.

Austins tredje supportgren är laddservice. Här levererar vi högsta kvalité. Våra egna laddenheter med engagerad personal tillsammans med vår supportgrupp garanterar effektiv och säker losshållning.

 • Riskanalys

 • Rätt kravställning borrning

 • Marknadsledande tändsystem

 • Rätt anpassat sprängämne

 • FÖRE SPRÄNGNING

  • Inmätning stuff
  • Utsättning/ salvutformning
  • Inmätning hålavvikelse
  • Val av rätt produkter
  • ABS (Austin Blast Software) Simulera olika salvkonfigurationer och tändplaner redan i planeringsstadiet.
  • QED virutal mining software.
 • SPRÄNGNING

  • Produktprestanda
  • Tändplan
  • Framkast
  • Vibration och luftstötvåg
  • Videoupptagning
  • VOD mätning
 • EFTER SPRÄNGNING

  • Salvrörelse
  • Materialflöde
  • Styckefall
  • Bakbrytning
  • Kostnad
  • Stuffscanning

logo_white

AUSTIN

DETONATOR

Jsme tradičním výrobcem iniciačních systémů pro průmyslové trhací práce a disponujeme významnou technologickou a výzkumně-vývojovou základnou pro jejich výrobu a další rozvoj. We are a traditional manufacturer of initiation systems for industrial blasting operations and an important technological and research base for production and further development of initiation systems.

Visit Site

AUSTIN POWDER

SERVICE CZ

Austin Powder Service CZ aktivně zavádí nejmodernější technologie a výrobky pro trhací práce, jako laserové zaměřování, elektronické modelování a elektronické rozbušky. Austin Powder Service CZ implements the latest technologies and products for blasting works, such as laser profiling, electronic modeling, and electronic detonators.

Cancel
logo_white

AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. Náš web využívá cookies. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com używa pilków cookies aby zapewnić spersonalizowane, adekwatne do potrzeb informacje. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience.