Poland

選擇你的位置 Zvolte si svou lokalitu Choose Your Location Choisissez votre emplacement Wählen Sie Ihren Standort Válasszon helyet Pilih Lokasi Anda Scegli la tua posizione Velg din plassering Wybierz swą lokalizację Escolha a sua localização Alegeți locația dvs. Выберите ваше местоположение Vyberte svoju polohu Selecciona tu ubicación Välj din plats เลือกสถานที่ของคุณ

了解奧斯汀粉末,我們的產品,服務,所服務的行業,以及如何在最適合您的地區與我們聯繫。 Zjistěte více informací o společnosti Austin Powder, našich produktech, službách a průmyslových odvětvích a zjistěte kontaktní informace na naše zástupce ve vašem regionu. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. En savoir plus sur Austin Powder, nos produits, nos services, les industries desservies et les moyens de nous contacter dans la région qui vous convient le mieux. Erfahren Sie mehr über Austin Powder, unsere Produkte, Dienstleistungen, die belieferten Branchen und wie Sie uns, in der für Sie am besten geeigneten Region, kontaktieren können. Tudjon meg többet az Austin Powder-ről, termékeinkről, szolgáltatásainkról, az általunk szolgáltatott iparágakról, és arról, hogy miként léphet velünk kapcsolatba a régióban, amely a legjobban működik az Ön számára. Scopri Austin Powder, i nostri prodotti, servizi, industrie servite e come contattarci nella regione che funziona meglio per te. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. Lær om Austin Powder, våre produkter, tjenester, bransjer servert, og hvordan du kontakter oss i regionen som fungerer best for deg. Dowiedz się więcej o Austin Powder, naszych produktach, usługach, obsługiwanych branżach i o tym, jak skontaktować się z nami w regionie, który działa najlepiej dla Ciebie. Saiba mais sobre a Austin Powder, nossos produtos, serviços, setores atendidos e como entrar em contato conosco na região que funciona melhor para você. Aflați mai multe despre Austin Powder, produsele, serviciile, industriile noastre și cum să ne contactați în regiune care funcționează cel mai bine pentru dvs. Узнайте об Austin Powder, наших продуктах, услугах, сферах обслуживания и о том, как связаться с нами в регионе, который лучше всего подходит вам Získajte informácie o spoločnosti Austin Powder, našich produktoch, službách, odvetviach a o tom, ako nás kontaktovať v regióne, ktorý vám najlepšie vyhovuje. Conozca sobre Austin Powder, nuestros productos, servicios, industrias atendidas y cómo contactarnos en la región que mejor se adapte a sus necesidades. Lär dig om Austin Powder, våra produkter, tjänster, branscher som serveras och hur du kontaktar oss i regionen som fungerar bäst för dig. เรียนรู้เกี่ยวกับ Austin Powder ผลิตภัณฑ์บริการอุตสาหกรรมที่ได้รับและวิธีการติดต่อเราในภูมิภาคที่เหมาะกับคุณมากที่สุด

Polish

Quarrying

BEST PARTICLE SIZE. MINIMIZING PROCESSING COSTS.

Each quarry is different, each bench in the quarry is different, and every day, the conditions in the quarry are different. Getting the right sized rock, minimizing oversize and fines, is the goal no matter the changing conditions.

Usługi strzałowe

Optymalne rozdrobnienie urobku minimalizuje koszty przetwarzania.

Każdy kamieniołom jest inny, każdy pokład w kamieniołomie jest inny, również warunki każdego dnia są inne. Naszym celem jest otrzymanie urobku o właściwych wymiarach, przy minimalnej ilości nadziarna i podziarna, niezależnie od zmieniających się parametrów.

Our top priorities are to work safe and to blast safe

So, here at Austin, we begin with helping our customers choose the right product for the specific application. Products such as Austin Powder’s E-Star and Shock-Star Detonators, are critical – not only to achieve maximum environmental control but also for the best fragmentation results possible. And, used with Austin’s Emulex Series gassed emulsions, this level of control results in significant cost savings.

 

In an internationally competitive environment, having a reliable partner is particularly important. We look after you…

 

 • We stand by you – during the planning of blasting facilities as well as deliveries of the required goods.
 • As the main supplier of explosives with a variety of innovative products and the production site at the heart of Europe, we guarantee you absolute security of supply.
 • By means of our warehouse and distribution structure all over Austria, we are always near you.
 • Our punctuality and flexibility ensure your performance.
 • Product Characteristics

 • Blast Geometry

 • Product Performance

 • Muckpile Distribution

 • PRE-BLAST

  • Product Characteristics
  • Blast Geometry
  • Geology
  • Laboratory/Field Tests
  • General Surveying
  • ABS (Austin Blasting Software): Computer-aided blast design allows computer simulations and blast design review during the planning stages.
  • Laser Profiler (2D, 3D): Provides data to help control blasting safety and environmental effects of blasting.
  • QED virtual mining software: A state-of-the-art computerized “virtual mining method” software package helps provide solutions to any customer issues or problems.
  • Borehole trajectory/deviation: Hole measurement
  • Geologist’s Compass
 • BLAST

  • Product Performance
  • Timing
  • Rock Movement
  • Vibration & Airblast
  • Video Cameras
  • High-Speed Cameras
  • Data Acquisition Systems
 – VOD (Velocity of Detonation)
  • Seismographs
 • POST-BLAST

  • Muckpile Distribution
  • Digability
  • Fragmentation
  • Cost
  • Laser Profiling
  • Photographic Fragmentation Analysis

Nasze hasło to: pracuj bezpiecznie, strzelaj bezpiecznie.

W Austin, zaczynamy od pomocy naszym klientom w wyborze właściwego produktu do konkretnego zastosowania. Produkty takie jak detonatory E*Star i Shock*Star firmy Austin Powder mają kluczowe znaczenie – nie tylko dla osiągnięcia maksymalnej kontroli oddziaływania na środowisko, ale również dla uzyskania najlepszych możliwych wyników urabiania. A w połączeniu z materiałami wybuchowymi emulsyjnymi, ten poziom kontroli skutkuje znacznymi oszczędnościami dla klientów.

Posiadanie niezawodnego partnera w niepewnych czasach jest szczególnie ważne, zadbamy o Ciebie!

 • Jesteśmy z klientem – zarówno podczas planowania prac strzałowych, jak i przy dostawach zamówionych wyrobów.
 • Jako główny dostawca materiałów wybuchowych z różnorodnymi innowacyjnymi produktami i zakładami produkcyjnymi w sercu Europy, gwarantujemy Państwu absolutne bezpieczeństwo dostaw.
 • Dzięki naszym strukturom magazynowym i dystrybucyjnym jesteśmy zawsze blisko klienta.
 • Nasza punktualność i elastyczność zapewniają klientowi pewną wydajność.
 • Przed pracami strzałowymi

  • Dobór wyrobów
  • Geometria odstrzału
  • Geologia
  • Testy laboratoryjne/polowe
  • Ogólne pomiary geodezyjne
  • ABS (Austin Blasting Software): Wspomagane komputerowo projektowanie prac strzałowych umożliwia przeprowadzenie symulacji i przegląd projektu na etapie planowania.
  • Skanowanie laserowe (2D, 3D): Dostarcza danych, które pomagają kontrolować bezpieczeństwo i wpływ robót strzałowych na środowisko.
  • Oprogramowanie QED do wirtualnego wydobycia: Najnowocześniejszy komputerowy pakiet oprogramowania "wirtualnej metody wydobywczej" pomaga znalezieniu rozwiązywania różnorodnych zagadnień i problemów klienta.
  • Trajektoria/odchylenie otworu strzałowego: Pomiar otworu
  • Kompas geologiczny
 • W trakcie prac strzałowych

  • Właściwości wyrobów
  • Właściwy dobór opóźnień
  • Przemieszczenie urobku
  • Drgania parasejsmiczne i fala podmuchowa
  • Materiał wideo
  • Materiał wideo wysokiej prędkości
  • Zbieranie danych - prędkość detonacji
  • Sejsmografy
 • Po pracach strzałowych

  • Kształt usypu
  • Transport urobku
  • Rozdrobnienie
  • Analiza stabilności ścian
  • Koszt
  • Skanowanie laserowe
  • Analiza fotograficzna rozdrobnienia

logo_white

AUSTIN

DETONATOR

Jsme tradičním výrobcem iniciačních systémů pro průmyslové trhací práce a disponujeme významnou technologickou a výzkumně-vývojovou základnou pro jejich výrobu a další rozvoj. We are a traditional manufacturer of initiation systems for industrial blasting operations and an important technological and research base for production and further development of initiation systems.

Visit Site

AUSTIN POWDER

SERVICE CZ

Austin Powder Service CZ aktivně zavádí nejmodernější technologie a výrobky pro trhací práce, jako laserové zaměřování, elektronické modelování a elektronické rozbušky. Austin Powder Service CZ implements the latest technologies and products for blasting works, such as laser profiling, electronic modeling, and electronic detonators.

Cancel
logo_white

AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. Náš web využívá cookies. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com utilizza i cookie per offrire un'esperienza più personalizzata e reattiva. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com używa pilków cookies aby zapewnić spersonalizowane, adekwatne do potrzeb informacje. AustinPowder.com usa cookies para oferecer uma experiência mais personalizada e responsiva. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience.