Poland

選擇你的位置 Zvolte si svou lokalitu Choose Your Location Choisissez votre emplacement Wählen Sie Ihren Standort Válasszon helyet Pilih Lokasi Anda Scegli la tua posizione Velg din plassering Wybierz swą lokalizację Escolha a sua localização Alegeți locația dvs. Выберите ваше местоположение Vyberte svoju polohu Selecciona tu ubicación Välj din plats เลือกสถานที่ของคุณ

了解奧斯汀粉末,我們的產品,服務,所服務的行業,以及如何在最適合您的地區與我們聯繫。 Zjistěte více informací o společnosti Austin Powder, našich produktech, službách a průmyslových odvětvích a zjistěte kontaktní informace na naše zástupce ve vašem regionu. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. En savoir plus sur Austin Powder, nos produits, nos services, les industries desservies et les moyens de nous contacter dans la région qui vous convient le mieux. Erfahren Sie mehr über Austin Powder, unsere Produkte, Dienstleistungen, die belieferten Branchen und wie Sie uns, in der für Sie am besten geeigneten Region, kontaktieren können. Tudjon meg többet az Austin Powder-ről, termékeinkről, szolgáltatásainkról, az általunk szolgáltatott iparágakról, és arról, hogy miként léphet velünk kapcsolatba a régióban, amely a legjobban működik az Ön számára. Scopri Austin Powder, i nostri prodotti, servizi, industrie servite e come contattarci nella regione che funziona meglio per te. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. Lær om Austin Powder, våre produkter, tjenester, bransjer servert, og hvordan du kontakter oss i regionen som fungerer best for deg. Dowiedz się więcej o Austin Powder, naszych produktach, usługach, obsługiwanych branżach i o tym, jak skontaktować się z nami w regionie, który działa najlepiej dla Ciebie. Saiba mais sobre a Austin Powder, nossos produtos, serviços, setores atendidos e como entrar em contato conosco na região que funciona melhor para você. Aflați mai multe despre Austin Powder, produsele, serviciile, industriile noastre și cum să ne contactați în regiune care funcționează cel mai bine pentru dvs. Узнайте об Austin Powder, наших продуктах, услугах, сферах обслуживания и о том, как связаться с нами в регионе, который лучше всего подходит вам Získajte informácie o spoločnosti Austin Powder, našich produktoch, službách, odvetviach a o tom, ako nás kontaktovať v regióne, ktorý vám najlepšie vyhovuje. Conozca sobre Austin Powder, nuestros productos, servicios, industrias atendidas y cómo contactarnos en la región que mejor se adapte a sus necesidades. Lär dig om Austin Powder, våra produkter, tjänster, branscher som serveras och hur du kontaktar oss i regionen som fungerar bäst för dig. เรียนรู้เกี่ยวกับ Austin Powder ผลิตภัณฑ์บริการอุตสาหกรรมที่ได้รับและวิธีการติดต่อเราในภูมิภาคที่เหมาะกับคุณมากที่สุด

Polish

Construction

YOUR PARTNER ONSITE. EFFICIENT DRILLING AND BLASTING.

Blasting plays a vital role in a wide variety of both large and small construction projects, as well as site work for homes, roads, malls, tunneling, shaft sinking, and canal widening. Since 1833, Austin Powder Company has been in the business of helping customers blast rock safely and efficiently.

Prace inżynieryjne

Doświadczenie, bezpieczeństwo, jakość, środowisko

Prace inżynieryjne z wykorzystaniem materiałów wybuchowych odgrywają istotną rolę zarówno w dużych, jak i małych projektach budowlanych, takich jak budowa domów, dróg, centrów handlowych, drążeniu tuneli i poszerzaniu kanałów. Austin Powder Company od 1833 bezpiecznie i efektywnie spełnia wymagania klientów w tym obszarze.

Our top priorities are to work safe and to blast safe.

Our long history reflects continuous development of new, safer and more reliable blasting products and innovative technologies. Today, Austin serves the construction market throughout the Americas and around the world.

Our commitment begins with our commitment to safety. We employ certified blasters, state-of-the-art delivery systems and the safest and highest quality products. We also place great importance on environmental concerns, minimizing or eliminating any environmental impacts. Our long history reflects continuous development of new, safer and more reliable blasting products and innovative technologies. Today, Austin serves the construction market throughout the Americas and around the world.

BLAST OPTIMIZATION

Each construction project is different. Requirements and constraints regarding blasting are different, and every day, the conditions on site are different. Blasting efficiently is the goal no matter the changing conditions. Austin is able to provide products and support to customers’ blasting crews, or perform the blasting with our own teams, either way achieving the desired results.

TECHNICAL SERVICES

Austin provides services to our customers in three different areas: The first service area is the most fundamental – the safe delivery of quality products to customers who store their own products and perform their own blasting. In addition to reliably delivering the customer’s products on time, Austin is always available for technical support on a moment’s notice.

The second service area is daily delivery where Austin stores the product, manages the regulatory burden and delivers the product for the day’s blast to our customer’s internal blasting crew. Here again, Austin’s technical support can assist our customer’s blasting crew in numerous ways to help them achieve their desired results.

Austin’s third service area consists of a complete shot service. In this area, Austin provides the highest value to our customers. Through the deployment of our own blasting crew supported by our world-class technical services group, Austin brings all of our collective experience and high-quality resources to achieve the best results for our customers.

 • Product Characteristics

 • Blast Geometry

 • Product Performance

 • Muckpile Distribution

 • PRE-BLAST

  • Product Characteristics
  • Blast Geometry
  • Geology
  • Laboratory/Field Tests
  • General Surveying
  • ABS (Austin Blasting Software): Computer-aided blast design allows computer simulations and blast design review during the planning stages.
  • Laser Profiler (2D, 3D): Provides data to help control blasting safety and environmental effects of blasting.
  • QED virtual mining software: A state-of-the-art computerized “virtual mining method” software package helps provide solutions to any customer issues or problems.
  • Borehole trajectory/deviation: Hole measurement
  • Geologist’s Compass
 • BLAST

  • Product Performance
  • Timing
  • Rock Movement
  • Vibration & Airblast
  • Video Cameras
  • High-Speed Cameras
  • Data Acquisition Systems
 – VOD (Velocity of Detonation)
  • Seismographs
 • POST-BLAST

  • Muckpile Distribution
  • Digability
  • Fragmentation
  • Backbreak
  • Cost
  • Laser Profiling
  • Photographic Fragmentation Analysis

Nasze hasło to: pracuj bezpiecznie, strzelaj bezpiecznie.

Nasza długa historia odzwierciedla ciągły rozwój nowych, bezpieczniejszych i bardziej niezawodnych produktów do prac strzałowych oraz innowacyjnych technologii. Obecnie Austin obsługuje rynek budowlany w obu Amerykach i na całym świecie.

Nasze zaangażowanie zaczyna się od naszego zobowiązania do zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewniamy doświadczony personel, niezawodny system dostaw oraz najbezpieczniejsze i najwyższej jakości produkty. Przykładamy dużą wagę do kwestii ochrony środowiska, minimalizując lub eliminując wszelkie oddziaływania.

OPTYMALIZACJA

Każdy projekt budowlany jest wyjątkowy. Wymagania i ograniczenia dotyczące prac strzałowych są inne, a każdego dnia warunki na placu budowy zmieniają się. Efektywne prowadzenie prac, bez względu na zmieniające się warunki jest naszym priorytetem. Austin jest w stanie dostarczyć produkty i wsparcie dla ekip strzałowych klientów, lub wykonać prace strzałowe naszymi własnymi zespołami, w obu przypadkach osiągając pożądane rezultaty.

USŁUGI

Austin świadczy usługi w trzech różnych obszarach:

Pierwszy obszar, najprostszy, to bezpieczne dostarczanie wysokiej jakości produktów do klientów, którzy je przechowują i samodzielnie wykonują prace strzałowe. Oprócz niezawodnej dostawy produktów do klienta, Austin zawsze zapewnia dostępność swoich ekspertów i służy pomocą techniczną w każdej chwili.

Drugi obszar usług to codzienne dostawy. W jej ramach Austin przechowuje produkt, zarządza obciążeniami prawnymi i dostarcza wyroby na dany dzień, ekipom zatrudnionym przez klienta. Również w tym przypadku firma Austin zapewnia wsparcie techniczne.

Trzeci obszar usług obejmuje pełne wykonanie prac strzałowych. Austin zapewnia własną ekipę strzałową wspieraną przez światowej klasy grupę usług technicznych, Austin wnosi całe swoje doświadczenie i wysokiej jakości zasoby, aby osiągnąć najlepsze rezultaty dla klientów.

 • Przed pracami inżynieryjnymi z wykorzystaniem materiałów wybuchowych

  • Dobór wyrobów
  • Geometria odstrzału
  • Geologia
  • Testy laboratoryjne/polowe
  • Ogólne pomiary geodezyjne
  • ABS (Austin Blasting Software): Wspomagane komputerowo projektowanie prac strzałowych umożliwia przeprowadzenie symulacji i przegląd projektu na etapie planowania.
  • Skanowanie laserowe (2D, 3D): Dostarcza danych, które pomagają kontrolować bezpieczeństwo i wpływ robót strzałowych na środowisko.
  • Oprogramowanie QED do wirtualnego wydobycia: Najnowocześniejszy komputerowy pakiet oprogramowania "wirtualnej metody wydobywczej" pomaga znalezieniu rozwiązywania różnorodnych zagadnień i problemów klienta.
  • Trajektoria/odchylenie otworu strzałowego: Pomiar otworu
  • Kompas geologiczny
 • W trakcie prac inżynieryjnych z wykorzystaniem materiałów wybuchowych

  • Właściwości wyrobów
  • Właściwy dobór opóźnień
  • Przemieszczenie urobku
  • Drgania parasejsmiczne i fala podmuchowa
  • Materiał wideo
  • Materiał wideo wysokiej prędkości
  • Zbieranie danych - prędkość detonacji
  • Sejsmografy
 • Po pracach inżynieryjnych z wykorzystaniem materiałów wybuchowych

  • Kształt usypu
  • Transport urobku
  • Rozdrobnienie
  • Analiza stabilności ścian
  • Koszt
  • Skanowanie laserowe
  • Analiza fotograficzna rozdrobnienia

logo_white

AUSTIN

DETONATOR

Jsme tradičním výrobcem iniciačních systémů pro průmyslové trhací práce a disponujeme významnou technologickou a výzkumně-vývojovou základnou pro jejich výrobu a další rozvoj. We are a traditional manufacturer of initiation systems for industrial blasting operations and an important technological and research base for production and further development of initiation systems.

Visit Site

AUSTIN POWDER

SERVICE CZ

Austin Powder Service CZ aktivně zavádí nejmodernější technologie a výrobky pro trhací práce, jako laserové zaměřování, elektronické modelování a elektronické rozbušky. Austin Powder Service CZ implements the latest technologies and products for blasting works, such as laser profiling, electronic modeling, and electronic detonators.

Cancel
logo_white

AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. Náš web využívá cookies. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com utilizza i cookie per offrire un'esperienza più personalizzata e reattiva. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com używa pilków cookies aby zapewnić spersonalizowane, adekwatne do potrzeb informacje. AustinPowder.com usa cookies para oferecer uma experiência mais personalizada e responsiva. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience.