one-austin
Globe Icon 選擇你的國家 Vyberte svoji zemi Choose Your Country Choisis ton pays Wähle dein Land Válaszd ki az országodat Pilih negaramu Scegli il tuo paese Velg landet ditt Wybierz swój kraj Escolha seu país Alege-ți țara Выберите вашу страну Vyberte svoju krajinu Elige tu país Välj ditt land เลือกประเทศของคุณ Select Icon

選擇你的位置 Zvolte si svou lokalitu Choose Your Location Choisissez votre emplacement Wählen Sie Ihren Standort Válasszon helyet Pilih Lokasi Anda Scegli la tua posizione Velg din plassering Wybierz swą lokalizację Escolha a sua localização Alegeți locația dvs. Выберите ваше местоположение Vyberte svoju polohu Selecciona tu ubicación Välj din plats เลือกสถานที่ของคุณ

了解奧斯汀粉末,我們的產品,服務,所服務的行業,以及如何在最適合您的地區與我們聯繫。 Zjistěte více informací o společnosti Austin Powder, našich produktech, službách a průmyslových odvětvích a zjistěte kontaktní informace na naše zástupce ve vašem regionu. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. En savoir plus sur Austin Powder, nos produits, nos services, les industries desservies et les moyens de nous contacter dans la région qui vous convient le mieux. Erfahren Sie mehr über Austin Powder, unsere Produkte, Dienstleistungen, die belieferten Branchen und wie Sie uns, in der für Sie am besten geeigneten Region, kontaktieren können. Tudjon meg többet az Austin Powder-ről, termékeinkről, szolgáltatásainkról, az általunk szolgáltatott iparágakról, és arról, hogy miként léphet velünk kapcsolatba a régióban, amely a legjobban működik az Ön számára. Scopri Austin Powder, i nostri prodotti, servizi, industrie servite e come contattarci nella regione che funziona meglio per te. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. Lær om Austin Powder, våre produkter, tjenester, bransjer servert, og hvordan du kontakter oss i regionen som fungerer best for deg. Dowiedz się więcej o Austin Powder, naszych produktach, usługach, obsługiwanych branżach i o tym, jak skontaktować się z nami w regionie, który działa najlepiej dla Ciebie. Saiba mais sobre a Austin Powder, nossos produtos, serviços, setores atendidos e como entrar em contato conosco na região que funciona melhor para você. Aflați mai multe despre Austin Powder, produsele, serviciile, industriile noastre și cum să ne contactați în regiune care funcționează cel mai bine pentru dvs. Узнайте об Austin Powder, наших продуктах, услугах, сферах обслуживания и о том, как связаться с нами в регионе, который лучше всего подходит вам Získajte informácie o spoločnosti Austin Powder, našich produktoch, službách, odvetviach a o tom, ako nás kontaktovať v regióne, ktorý vám najlepšie vyhovuje. Conozca sobre Austin Powder, nuestros productos, servicios, industrias atendidas y cómo contactarnos en la región que mejor se adapte a sus necesidades. Lär dig om Austin Powder, våra produkter, tjänster, branscher som serveras och hur du kontaktar oss i regionen som fungerar bäst för dig. เรียนรู้เกี่ยวกับ Austin Powder ผลิตภัณฑ์บริการอุตสาหกรรมที่ได้รับและวิธีการติดต่อเราในภูมิภาคที่เหมาะกับคุณมากที่สุด

English Select a Language

Mining

Best particle size. Minimizing processing costs.

Each mining operation is different, each bench is different and every day, the conditions in the mine are different. Getting the right sized rock, minimizing oversize and fines is the goal no matter the changing conditions. Austin Powder knows that the most cost-effective place to break rock is at the face.

Estrazione

La migliore dimensione delle particelle. Ridurre al minimo i costi di elaborazione.

Ogni operazione mineraria è diversa, ogni banco è diverso e ogni giorno le condizioni nella miniera sono diverse. Ottenere la roccia della giusta misura, ridurre al minimo le sovradimensioni e le multe è l'obiettivo indipendentemente dalle mutevoli condizioni. Austin Powder sa che il posto più conveniente per rompere il rock è in faccia.

Our top priorities are to work safe and to blast safe.

At Austin Powder, we begin with helping our customers choose the right product for the specific application. Products such as Austin Powder E-Star and Shock-Star Detonators, are critical – not only to achieve maximum environmental control but also for the best fragmentation results possible. Used with Austin Powder Emulex Series gassed emulsions, this level of control results in significant cost savings.

In an internationally competitive environment, having a reliable partner is particularly important.

 • We offer you a sensible price-performance-ratio.
 • Our punctuality and flexibility ensure your performance.
 • We optimize your blast storage and guarantee the use of state-of-the-art and most reliable technologies (underground units) via our experts in the sector blasting technology.
 • Excellent Product Characteristics

 • Optimized Timing

 • Perfect Product Performance

 • Best Muckpile Distribution

 • Pre-Blast

  • Product Characteristics
  • Blast Geometry
  • Geology
  • Laboratory/Field Tests
  • General Surveying
  • ABS (Austin Blasting Software): Computer-aided blast design allows computer simulations and blast design review during the planning stages.
  • Laser Profiler (2D, 3D): Provides data to help control blasting safety and environmental effects of blasting.
  • QED virtual mining software: A state-of-the-art computerized “virtual mining method” software package helps provide solutions to any customer issues or problems.
  • Borehole trajectory/deviation: Hole measurement
  • Geologist’s Compass
 • Blast

  • Product Performance
  • Timing
  • Rock Movement
  • Vibration & Airblast
  • Video Cameras
  • High-Speed Cameras
  • Data Acquisition Systems – VOD (Velocity of Detonation)
  • Seismographs
 • Post-Blast

  • Muckpile Distribution
  • Digability
  • Fragmentation
  • Backbreak
  • Cost
  • Laser Profiling
  • Photographic Fragmentation Analysis

Le nostre priorità principali sono lavorare in sicurezza e lavorare in sicurezza.

In Austin Powder, iniziamo aiutando i nostri clienti a scegliere il prodotto giusto per l’applicazione specifica. Prodotti come i detonatori Austin Powder E-Star e Shock-Star sono fondamentali, non solo per ottenere il massimo controllo ambientale, ma anche per ottenere i migliori risultati di frammentazione possibili. Utilizzato con le emulsioni gassate Austin Powder Emulex Series, questo livello di controllo si traduce in un notevole risparmio sui costi.

In un ambiente competitivo a livello internazionale, avere un partner affidabile è particolarmente importante.

 • Vi offriamo un ragionevole rapporto qualità-prezzo.
 • La nostra puntualità e flessibilità garantiscono le vostre prestazioni.
 • Ottimizziamo il vostro deposito di granigliatura e garantiamo l’utilizzo delle tecnologie più avanzate e affidabili (unità sotterranee) tramite i nostri esperti nel settore della tecnologia di granigliatura.
 • Eccellenti caratteristiche del prodotto

 • Tempi ottimizzati

 • Perfette prestazioni del prodotto

 • Miglior distribuzione di muckpile

 • Pre-Esplosione

  • Caratteristiche del prodotto
  • Geometria di esplosione
  • Geologia
  • Prove di laboratorio/sul campo
  • Rilevamento generale
  • ABS (Austin Blasting Software): la progettazione di granigliatura assistita da computer consente simulazioni al computer e revisione del progetto di granigliatura durante le fasi di pianificazionev
  • Laser Profiler (2D, 3D): fornisce dati per aiutare a controllare la sicurezza della sabbiatura e gli effetti ambientali della sabbiatura
  • Software di mining virtuale QED: un pacchetto software computerizzato all'avanguardia "metodo di mining virtuale" aiuta a fornire soluzioni a qualsiasi problema o problema del cliente
  • Traiettoria/deviazione del foro di trivellazione: misurazione del foro
  • Bussola del geologo
 • Esplosione

  • Prestazioni del prodotto
  • Calcolo del tempo
  • Movimento Rock
  • Vibrazioni & Airblast
  • Videocamere
  • Telecamere ad alta velocità
  • • Sistemi di acquisizione dati – VOD (Velocity of Detonation)
  • • Sismografi
 • Post-Esplosione

  • Distribuzione Muckpile
  • Scavabilità
  • Backbreak
  • Costo
  • Profilatura laser
  • Analisi di frammentazione fotografica

logo_white

AUSTIN

DETONATOR

Jsme tradičním výrobcem iniciačních systémů pro průmyslové trhací práce a disponujeme významnou technologickou a výzkumně-vývojovou základnou pro jejich výrobu a další rozvoj. We are a traditional manufacturer of initiation systems for industrial blasting operations and an important technological and research base for production and further development of initiation systems.

Visit Site

AUSTIN POWDER

SERVICE CZ

Austin Powder Service CZ aktivně zavádí nejmodernější technologie a výrobky pro trhací práce, jako laserové zaměřování, elektronické modelování a elektronické rozbušky. Austin Powder Service CZ implements the latest technologies and products for blasting works, such as laser profiling, electronic modeling, and electronic detonators.

Cancel
logo_white

AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. Náš web využívá cookies. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com utilizza i cookie per offrire un'esperienza più personalizzata e reattiva. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com używa pilków cookies aby zapewnić spersonalizowane, adekwatne do potrzeb informacje. AustinPowder.com usa cookies para oferecer uma experiência mais personalizada e responsiva. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience.