Germany

選擇你的位置 Zvolte si svou lokalitu Choose Your Location Choisissez votre emplacement Wählen Sie Ihren Standort Válasszon helyet Pilih Lokasi Anda Velg din plassering Wybierz swą lokalizację Alegeți locația dvs. Выберите ваше местоположение Vyberte svoju polohu Selecciona tu ubicación Välj din plats เลือกสถานที่ของคุณ

了解奧斯汀粉末,我們的產品,服務,所服務的行業,以及如何在最適合您的地區與我們聯繫。 Zjistěte více informací o společnosti Austin Powder, našich produktech, službách a průmyslových odvětvích a zjistěte kontaktní informace na naše zástupce ve vašem regionu. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. En savoir plus sur Austin Powder, nos produits, nos services, les industries desservies et les moyens de nous contacter dans la région qui vous convient le mieux. Erfahren Sie mehr über Austin Powder, unsere Produkte, Dienstleistungen, die belieferten Branchen und wie Sie uns, in der für Sie am besten geeigneten Region, kontaktieren können. Tudjon meg többet az Austin Powder-ről, termékeinkről, szolgáltatásainkról, az általunk szolgáltatott iparágakról, és arról, hogy miként léphet velünk kapcsolatba a régióban, amely a legjobban működik az Ön számára. Pelajari tentang Austin Powder, produk, layanan, industri kami, dan cara menghubungi kami di wilayah yang paling sesuai untuk Anda. Lær om Austin Powder, våre produkter, tjenester, bransjer servert, og hvordan du kontakter oss i regionen som fungerer best for deg. Dowiedz się więcej o Austin Powder, naszych produktach, usługach, obsługiwanych branżach i o tym, jak skontaktować się z nami w regionie, który działa najlepiej dla Ciebie. Aflați mai multe despre Austin Powder, produsele, serviciile, industriile noastre și cum să ne contactați în regiune care funcționează cel mai bine pentru dvs. Узнайте об Austin Powder, наших продуктах, услугах, сферах обслуживания и о том, как связаться с нами в регионе, который лучше всего подходит вам Získajte informácie o spoločnosti Austin Powder, našich produktoch, službách, odvetviach a o tom, ako nás kontaktovať v regióne, ktorý vám najlepšie vyhovuje. Conozca sobre Austin Powder, nuestros productos, servicios, industrias atendidas y cómo contactarnos en la región que mejor se adapte a sus necesidades. Lär dig om Austin Powder, våra produkter, tjänster, branscher som serveras och hur du kontaktar oss i regionen som fungerar bäst för dig. เรียนรู้เกี่ยวกับ Austin Powder ผลิตภัณฑ์บริการอุตสาหกรรมที่ได้รับและวิธีการติดต่อเราในภูมิภาคที่เหมาะกับคุณมากที่สุด

German

Pipeline

WORKING SAFELY. WORKING EFFICIENTLY. MINIMIZING PRODUCTION COSTS.

For more than 180 years, Austin Powder Company has been in the business of helping customers break rock safely and efficiently. Our long history reflects the continuous development of new, safer and more reliable blasting products, and innovative technologies that allow us to serve pipeline operations around the world.

Pipeline

SICHERES ARBEITEN. EFFIZIENTES ARBEITEN. MINIMIERUNG DER PRODUKTIONSKOSTEN.

Seit mehr als 180 Jahren unterstützt die Austin Powder Company Kunden dabei, Gestein sicher und effizient zu brechen. Unsere lange Geschichte spiegelt die kontinuierliche Entwicklung neuer, sicherer und zuverlässigerer Sprengprodukte und innovativer Technologien wider, die es uns ermöglichen, Pipeline-Betriebe auf der ganzen Welt zu bedienen.

Our top priorities are to work safely and to blast safe.

Without blasting, the pipeline industry would be virtually incapable of delivering today’s demand of Natural Gas to homes and businesses throughout the United States and around the World.

Our commitment to the industry begins with our commitment to safety. We employ certified blasters, state-of-the-art delivery systems and the safest and highest quality products. We also place great importance on environmental concerns, minimizing or eliminating any environmental impacts.

Advantages of High Energy Pumpable Explosives:

•  Bulk loading from track vehicle or pump truck—go anywhere

•  A computerized product loading system

•  Minimal work crew required

•  Smart use of explosives

•  Fills hole diameter completely and without gaps regardless of variations in hole diameters

•  Boreholes primed with reliable high-energy cast boosters

•  Excellent water resistance

•  Environmentally responsible

BLAST OPTIMIZATION

Every pipeline site presents unique topography, with each stage of the process bringing different requirements, and every day may offer new conditions. Getting the right sized rock, minimizing oversize and fines, is the goal no matter the changing conditions.

So, here at Austin, we begin with helping our customers choose the right product for the specific application. Products such as Austin Powder’s Dual Delay or E-Star Detonators, Emulsion or NG Based Stick Powder, Trench Prime Boosters and Trenchpro Pumpable Explosive are critical – not only to achieve maximum environmental control but also for the best fragmentation results possible. This level of control results in significant trench cost savings.

  • Computerized product loading system

  • Minimal work crew required

  • Boreholes primed with reliable high-energy cast boosters

Unsere oberste Priorität ist es, sicher zu arbeiten und sicher zu sprengen.

Ohne Sprengen wäre die Rohrleitungsindustrie praktisch nicht in der Lage, den heutigen Bedarf an Erdgas an Haushalte und Unternehmen in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt zu decken.

Unser Engagement für die Industrie beginnt mit unserem Engagement für die Sicherheit. Wir verwenden zertifizierte Sprengmittel, modernste Liefersysteme und die sichersten und hochwertigsten Produkte. Wir legen auch großen Wert auf Umweltbelange, indem wir Umweltbelastungen minimieren oder beseitigen.

Vorteile von hochenergetischen pumpbaren Sprengstoffen:

•  Massenverladung vom Schienenfahrzeug oder Pump-Truck – überall hin mitnehmend

•  Computergestütztes Produktladesystem

•  Minimaler Arbeitsaufwand erforderlich

•  Intelligenter Einsatz von Sprengstoffen

•  Füllt den Lochdurchmesser vollständig und spaltfrei aus, unabhängig von Schwankungen in der Zusammensetzung.

•  Lochdurchmesser

•  Bohrungen, die mit zuverlässigen Hochenergie-Gussverstärkern grundiert sind.

•  Hervorragende Wasserbeständigkeit

•  Umweltfreundlich

SPRENGOPTIMIERUNG

Jeder Pipelinestandort präsentiert eine einzigartige Topographie, wobei jede Phase des Prozesses unterschiedliche Anforderungen mit sich bringt und jeder Tag neue Bedingungen bieten kann. Gestein in der richtigen Größe zu finden, Übergrößen und Feinheiten zu minimieren, ist das Ziel, egal unter welchen Bedingungen.

Deshalb beginnen wir bei Austin damit, unseren Kunden bei der Auswahl des richtigen Produkts für die jeweilige Anwendung zu helfen. Produkte wie Austin Powder’s Dual Delay oder E-Star Detonatoren, Emulsions- oder NG-basiertes Stickpulver, Trench Prime Booster und Trenchpro Pumpable Explosive sind entscheidend – nicht nur für eine maximale Umweltkontrolle, sondern auch für beste Fragmentierungsergebnisse. Dieses Maß an Kontrolle führt zu erheblichen Kosteneinsparungen.

  • Computergestütztes Produktladesystem

  • Minimaler Arbeitsaufwand erforderlich

  • Hervorragende Wasserbeständigkeit

logo_white

Challenging Times Require Living Our Values Every Day Náročné časy vyžadují udržovat naše hodnoty každý den Challenging Times Require Living Our Values Every Day Challenging Times Require Living Our Values Every Day In herausfordernden Zeiten müssen wir jeden Tag unsere Werte leben Challenging Times Require Living Our Values Every Day Challenging Times Require Living Our Values Every Day Challenging Times Require Living Our Values Every Day Challenging Times Require Living Our Values Every Day Challenging Times Require Living Our Values Every Day Challenging Times Require Living Our Values Every Day Challenging Times Require Living Our Values Every Day Los tiempos difíciles exigen que vivamos nuestros valores cada día Challenging Times Require Living Our Values Every Day Challenging Times Require Living Our Values Every Day

Austin Powder’s core values are Safety, Customer Focus, Power of Family, and Respect. By living our values every day, especially in these challenging times, we can be assured that we are doing our very best to keep our coworkers, friends, family, and customers safe and healthy. Základními hodnotami společnosti Austin Powder jsou bezpečnost, zaměření na zákazníka, síla rodiny a vzájemný respekt. Tím, že respektujeme naše hodnoty každý den, zejména v těchto náročných časech, můžeme si být jisti, že děláme maximum pro to, aby naši spolupracovníci, přátelé, rodina a zákazníci byli v bezpečí a zdraví. Austin Powder’s core values are Safety, Customer Focus, Power of Family, and Respect. By living our values every day, especially in these challenging times, we can be assured that we are doing our very best to keep our coworkers, friends, family, and customers safe and healthy. Austin Powder’s core values are Safety, Customer Focus, Power of Family, and Respect. By living our values every day, especially in these challenging times, we can be assured that we are doing our very best to keep our coworkers, friends, family, and customers safe and healthy. Die Grundwerte von Austin Powder sind Sicherheit, Kundenorientierung, Kraft der Familie und Respekt. In dem wir jeden Tag unsere Werte leben, insbesondere in dieser herausfordernden Zeit, können wir sicherstellen, dass wir unser Bestmögliches tun, um unsere Mitarbeiter, Freunde, Familien und Kunden zu beschützen, damit sie gesund bleiben. Austin Powder’s core values are Safety, Customer Focus, Power of Family, and Respect. By living our values every day, especially in these challenging times, we can be assured that we are doing our very best to keep our coworkers, friends, family, and customers safe and healthy. Austin Powder’s core values are Safety, Customer Focus, Power of Family, and Respect. By living our values every day, especially in these challenging times, we can be assured that we are doing our very best to keep our coworkers, friends, family, and customers safe and healthy. Austin Powder’s core values are Safety, Customer Focus, Power of Family, and Respect. By living our values every day, especially in these challenging times, we can be assured that we are doing our very best to keep our coworkers, friends, family, and customers safe and healthy. Austin Powder’s core values are Safety, Customer Focus, Power of Family, and Respect. By living our values every day, especially in these challenging times, we can be assured that we are doing our very best to keep our coworkers, friends, family, and customers safe and healthy. Austin Powder’s core values are Safety, Customer Focus, Power of Family, and Respect. By living our values every day, especially in these challenging times, we can be assured that we are doing our very best to keep our coworkers, friends, family, and customers safe and healthy. Austin Powder’s core values are Safety, Customer Focus, Power of Family, and Respect. By living our values every day, especially in these challenging times, we can be assured that we are doing our very best to keep our coworkers, friends, family, and customers safe and healthy. Austin Powder’s core values are Safety, Customer Focus, Power of Family, and Respect. By living our values every day, especially in these challenging times, we can be assured that we are doing our very best to keep our coworkers, friends, family, and customers safe and healthy. Los valores fundamentales de Austin Powder son la seguridad, la orientación al cliente, el poder de la familia y el respeto. Podemos estar seguros de que al vivir según estos valores cada día, especialmente en estos tiempos difíciles, estaremos haciendo cuanto está a nuestro alcance para preservar la seguridad y la salud de nuestros compañeros de trabajo, amigos, familia y clientes. Austin Powder’s core values are Safety, Customer Focus, Power of Family, and Respect. By living our values every day, especially in these challenging times, we can be assured that we are doing our very best to keep our coworkers, friends, family, and customers safe and healthy. Austin Powder’s core values are Safety, Customer Focus, Power of Family, and Respect. By living our values every day, especially in these challenging times, we can be assured that we are doing our very best to keep our coworkers, friends, family, and customers safe and healthy.

Learn More

AUSTIN

DETONATOR

Jsme tradičním výrobcem iniciačních systémů pro průmyslové trhací práce a disponujeme významnou technologickou a výzkumně-vývojovou základnou pro jejich výrobu a další rozvoj. We are a traditional manufacturer of initiation systems for industrial blasting operations and an important technological and research base for production and further development of initiation systems.

Visit Site

AUSTIN POWDER

SERVICE CZ

Austin Powder Service CZ aktivně zavádí nejmodernější technologie a výrobky pro trhací práce, jako laserové zaměřování, elektronické modelování a elektronické rozbušky. Austin Powder Service CZ implements the latest technologies and products for blasting works, such as laser profiling, electronic modeling, and electronic detonators.

Cancel
logo_white

AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. Náš web využívá cookies. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com używa pilków cookies aby zapewnić spersonalizowane, adekwatne do potrzeb informacje. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience.