Germany

選擇你的位置 Zvolte si svou lokalitu Choose Your Location Choisissez votre emplacement Wählen Sie Ihren Standort Válasszon helyet Pilih Lokasi Anda Velg din plassering Wybierz swą lokalizację Alegeți locația dvs. Выберите ваше местоположение Vyberte svoju polohu Selecciona tu ubicación Välj din plats เลือกสถานที่ของคุณ

了解奧斯汀粉末,我們的產品,服務,所服務的行業,以及如何在最適合您的地區與我們聯繫。 Zjistěte více informací o společnosti Austin Powder, našich produktech, službách a průmyslových odvětvích a zjistěte kontaktní informace na naše zástupce ve vašem regionu. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. En savoir plus sur Austin Powder, nos produits, nos services, les industries desservies et les moyens de nous contacter dans la région qui vous convient le mieux. Erfahren Sie mehr über Austin Powder, unsere Produkte, Dienstleistungen, die belieferten Branchen und wie Sie uns, in der für Sie am besten geeigneten Region, kontaktieren können. Tudjon meg többet az Austin Powder-ről, termékeinkről, szolgáltatásainkról, az általunk szolgáltatott iparágakról, és arról, hogy miként léphet velünk kapcsolatba a régióban, amely a legjobban működik az Ön számára. Pelajari tentang Austin Powder, produk, layanan, industri kami, dan cara menghubungi kami di wilayah yang paling sesuai untuk Anda. Lær om Austin Powder, våre produkter, tjenester, bransjer servert, og hvordan du kontakter oss i regionen som fungerer best for deg. Dowiedz się więcej o Austin Powder, naszych produktach, usługach, obsługiwanych branżach i o tym, jak skontaktować się z nami w regionie, który działa najlepiej dla Ciebie. Aflați mai multe despre Austin Powder, produsele, serviciile, industriile noastre și cum să ne contactați în regiune care funcționează cel mai bine pentru dvs. Узнайте об Austin Powder, наших продуктах, услугах, сферах обслуживания и о том, как связаться с нами в регионе, который лучше всего подходит вам Získajte informácie o spoločnosti Austin Powder, našich produktoch, službách, odvetviach a o tom, ako nás kontaktovať v regióne, ktorý vám najlepšie vyhovuje. Conozca sobre Austin Powder, nuestros productos, servicios, industrias atendidas y cómo contactarnos en la región que mejor se adapte a sus necesidades. Lär dig om Austin Powder, våra produkter, tjänster, branscher som serveras och hur du kontaktar oss i regionen som fungerar bäst för dig. เรียนรู้เกี่ยวกับ Austin Powder ผลิตภัณฑ์บริการอุตสาหกรรมที่ได้รับและวิธีการติดต่อเราในภูมิภาคที่เหมาะกับคุณมากที่สุด

German

Mining

BEST PARTICLE SIZE. MINIMIZING PROCESSING COSTS.

For more than 180 years, Austin Powder Company has been in the business of helping customers mine rock safely and efficiently. Our long history of serving the mining industry reflects the continuous development of new, safer and more reliable blasting products, and innovative technologies. Today, Austin serves mining operations around the world.

Untertage

BESTE PARTIKELGRÖßE. MINIMIERUNG DER PROZESSKOSTEN.

Seit mehr als 180 Jahren unterstützt die Austin Powder Company Kunden bei der sicheren und effizienten Gewinnung von Gestein. Unsere langjährige Erfahrung im Dienste der Bergbauindustrie spiegelt die kontinuierliche Entwicklung neuer, sicherer und zuverlässiger Sprengprodukte und innovativer Technologien wider. Heute bedient Austin Bergbauunternehmen auf der ganzen Welt.

Our top priorities are to work safe and to blast safe.

Mining plays a critical role in providing the resources that make our daily lives possible. The conveniences and technologies enjoyed by society today simply would be non-existent without mining. Since first providing explosives to the underground coal producers in Appalachia, the Austin name has earned respect around the world, and our market shares in both surface and underground operations have grown steadily in metal and non-metal minerals, coal and precious metals.

Our commitment to the industry begins with our commitment to safety. We employ certified blasters, state-of-the-art delivery systems and the safest and highest quality products. We also place great importance on environmental concerns, minimizing or eliminating any environmental impacts.

BLAST OPTIMIZATION

Each mining operation is different, each bench is different, and every day, the conditions in the mine are different. Getting the right sized rock, minimizing oversize and fines, is the goal no matter the changing conditions. Austin knows that the most cost-effective place to break rock is at the face.

So, here at Austin, we begin with helping our customers choose the right product for the specific application. Products such as Austin Powder’s E-Star Detonators, are critical – not only to achieve maximum environmental control but also for the best fragmentation results possible. And, used with Austin’s 440/4100 Series gassed emulsions, this level of control results in significant cost savings.

TECHNICAL SERVICES

Austin provides services to our customers in three different areas: The first service area is the most fundamental – the safe delivery of quality products to customers who store their own products and perform their own blasting. In addition to reliably delivering the customer’s products on time, Austin is always available for technical support on a moment’s notice.

The second service area is daily delivery where Austin stores the product, manages the regulatory burden and delivers the product for the day’s blast to our customer’s internal blasting crew. Here again, Austin’s technical support can assist our customer’s blasting crew in numerous ways to help them achieve their desired results.

Austin’s third service area consists of a complete shot service. In this area, Austin provides the highest value to our customers. Through the deployment of our own blasting crew supported by our world-class technical services group, Austin brings all of our collective experience and high-quality resources to achieve the best results for our customers.

 • Product Characteristics

 • Blast Geometry

 • Product Performance

 • Muckpile Distribution

 • Pre-Blast

  • Product Characteristics
  • Blast Geometry
  • Geology
  • Laboratory/Field Tests
  • General Surveying
  • ABS (Austin Blasting Software): Computer-aided blast design allows computer simulations and blast design review during the planning stages.
  • Laser Profiler (2D, 3D): Provides data to help control blasting safety and environmental effects of blasting.
  • QED virtual mining software: A state-of-the-art computerized “virtual mining method” software package helps provide solutions to any customer issues or problems.
  • Borehole trajectory/deviation: Hole measurement
  • Geologist’s Compass
 • Blast

  • Product Performance
  • Timing
  • Rock Movement
  • Vibration & Airblast
  • Video Cameras
  • High-Speed Cameras
  • Data Acquisition Systems – VOD (Velocity of Detonation)
  • Timing
  • Seismographs
 • Post-Blast

  • Muckpile Distribution
  • Digability
  • Fragmentation
  • Backbreak
  • Cost
  • Laser Profiling
  • Photographic Fragmentation Analysis

Unsere oberste Priorität ist es, sicher zu arbeiten und sicher zu sprengen.

Der Bergbau spielt eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung der Ressourcen die unser tägliches Leben ermöglichen. Die Annehmlichkeiten und Technologien, die die heutige Gesellschaft genießt, wären ohne den Bergbau einfach nicht existent. Seitdem wir die unterirdischen Kohleproduzenten in Appalachia mit Sprengstoffen beliefert haben, hat sich der Name Austin weltweit Anerkennung verschafft und unsere Marktanteile sowohl im oberirdischen als auch im unterirdischen Bereich sind bei Metall- und Nichtmetall-Mineralien, Kohle und Edelmetallen stetig gestiegen.

Unser Engagement für die Industrie beginnt mit unserem Engagement für die Sicherheit. Wir verwenden zertifizierte Sprengmittel, modernste Liefersysteme und die sichersten und hochwertigsten Produkte. Wir legen auch großen Wert auf Umweltaspekte, die Minimierung oder Beseitigung von Umweltauswirkungen.

SPRENGOPTIMIERUNG

Jeder Abbauvorgang ist anders, jede Bank ist anders, und jeden Tag sind die Bedingungen in der Mine anders. Das richtige Gestein zu finden, Übergrößen und Feinheiten zu minimieren, ist das Ziel, egal unter welchen Bedingungen. Austin weiß, dass der kostengünstigste Ort um Gestein zu brechen, an der Wand liegt.

Deshalb beginnen wir bei Austin damit, unseren Kunden bei der Auswahl des richtigen Produkts für die jeweilige Anwendung zu helfen. Produkte wie die E-Star Detonatoren von Austin Powder sind entscheidend – nicht nur, um eine maximale Umweltkontrolle zu erreichen, sondern auch für die bestmöglichen Fragmentierungsergebnisse. Und in Verbindung mit den gasförmigen Emulsionen der 440/4100er Serie von Austin führt diese Kontrollstufe zu erheblichen Kosteneinsparungen.

TECHNISCHE DIENSTLEISTUNGEN

Austin bietet seinen Kunden Dienstleistungen in drei verschiedenen Bereichen an: Der erste Servicebereich ist der grundlegendste – die sichere Lieferung von Qualitätsprodukten an Kunden, die ihre eigenen Produkte lagern und selbst sprengen. Neben der zuverlässigen und pünktlichen Lieferung der Produkte des Kunden steht Austin jederzeit für technischen Support zur Verfügung.

Der zweite Servicebereich ist die tägliche Lieferung, in dem Austin das Produkt lagert, die regulatorische Belastung bewältigt und das Produkt für die tägliche Explosion an die interne Sprengteams unseres Kunden liefert. Auch hier kann der technische Support von Austin die Sprengteams unserer Kunden auf vielfältige Weise unterstützen, um ihnen zu helfen, die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

Austins dritter Servicebereich besteht aus einem kompletten Shot-Service. In diesem Bereich bietet Austin unseren Kunden den höchsten Wert. Durch den Einsatz unserer eigenen Sprengteams, die von unserer erstklassigen technischen Dienstleistungsgruppe unterstützt wird, bringt Austin all unsere gesammelten Erfahrungen und hochwertigen Ressourcen ein, um die besten Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen.

 • Produktmerkmale

 • Sprenggeometrie

 • Produktleistung

 • Muckpile Verteilung

 • VOR DER SPRENGUNG

  • Produktmerkmale
  • Sprenggeometrie
  • Geologie
  • Labor-/Feldtests
  • Allgemeine Vermessung
  • ABS (Austin Blasting Software): Die computergestützte Sprengplanung ermöglicht Computersimulationen und die Überprüfung der Sprengplanung während der Planungsphase.
  • Laser Profiler (2D, 3D): Bietet Daten zur Kontrolle der Strahlsicherheit und der Umweltauswirkungen der Sprengung.
  • QED virtuelle Software für Untertage: Ein hochmodernes computergestütztes Softwarepaket
  • Bohrlochtrajektorie/Abweichung: Lochmessung
 • SPRENGUNG

  • Produktleistung
  • Timing
  • Gesteinsbewegung
  • Vibration & Druckluftstoß
  • Video Cameras
  • High-Speed Cameras
  • Datenerfassungssysteme – VOD (Velocity of Detonation)
  • Seismographe
 • NACH DER SPRENGUNG

  • Muckpile Verteilung
  • Verdaulichkeit
  • Backbreak
  • Fragmentierung
  • Kosten
  • Laser-Profilierung
  • Fotografische Fragmentierungsanalyse

logo_white

Challenging Times Require Living Our Values Every Day Náročné časy vyžadují udržovat naše hodnoty každý den Challenging Times Require Living Our Values Every Day Challenging Times Require Living Our Values Every Day In herausfordernden Zeiten müssen wir jeden Tag unsere Werte leben Challenging Times Require Living Our Values Every Day Challenging Times Require Living Our Values Every Day Challenging Times Require Living Our Values Every Day Challenging Times Require Living Our Values Every Day Challenging Times Require Living Our Values Every Day Challenging Times Require Living Our Values Every Day Challenging Times Require Living Our Values Every Day Los tiempos difíciles exigen que vivamos nuestros valores cada día Challenging Times Require Living Our Values Every Day Challenging Times Require Living Our Values Every Day

Austin Powder’s core values are Safety, Customer Focus, Power of Family, and Respect. By living our values every day, especially in these challenging times, we can be assured that we are doing our very best to keep our coworkers, friends, family, and customers safe and healthy. Základními hodnotami společnosti Austin Powder jsou bezpečnost, zaměření na zákazníka, síla rodiny a vzájemný respekt. Tím, že respektujeme naše hodnoty každý den, zejména v těchto náročných časech, můžeme si být jisti, že děláme maximum pro to, aby naši spolupracovníci, přátelé, rodina a zákazníci byli v bezpečí a zdraví. Austin Powder’s core values are Safety, Customer Focus, Power of Family, and Respect. By living our values every day, especially in these challenging times, we can be assured that we are doing our very best to keep our coworkers, friends, family, and customers safe and healthy. Austin Powder’s core values are Safety, Customer Focus, Power of Family, and Respect. By living our values every day, especially in these challenging times, we can be assured that we are doing our very best to keep our coworkers, friends, family, and customers safe and healthy. Die Grundwerte von Austin Powder sind Sicherheit, Kundenorientierung, Kraft der Familie und Respekt. In dem wir jeden Tag unsere Werte leben, insbesondere in dieser herausfordernden Zeit, können wir sicherstellen, dass wir unser Bestmögliches tun, um unsere Mitarbeiter, Freunde, Familien und Kunden zu beschützen, damit sie gesund bleiben. Austin Powder’s core values are Safety, Customer Focus, Power of Family, and Respect. By living our values every day, especially in these challenging times, we can be assured that we are doing our very best to keep our coworkers, friends, family, and customers safe and healthy. Austin Powder’s core values are Safety, Customer Focus, Power of Family, and Respect. By living our values every day, especially in these challenging times, we can be assured that we are doing our very best to keep our coworkers, friends, family, and customers safe and healthy. Austin Powder’s core values are Safety, Customer Focus, Power of Family, and Respect. By living our values every day, especially in these challenging times, we can be assured that we are doing our very best to keep our coworkers, friends, family, and customers safe and healthy. Austin Powder’s core values are Safety, Customer Focus, Power of Family, and Respect. By living our values every day, especially in these challenging times, we can be assured that we are doing our very best to keep our coworkers, friends, family, and customers safe and healthy. Austin Powder’s core values are Safety, Customer Focus, Power of Family, and Respect. By living our values every day, especially in these challenging times, we can be assured that we are doing our very best to keep our coworkers, friends, family, and customers safe and healthy. Austin Powder’s core values are Safety, Customer Focus, Power of Family, and Respect. By living our values every day, especially in these challenging times, we can be assured that we are doing our very best to keep our coworkers, friends, family, and customers safe and healthy. Austin Powder’s core values are Safety, Customer Focus, Power of Family, and Respect. By living our values every day, especially in these challenging times, we can be assured that we are doing our very best to keep our coworkers, friends, family, and customers safe and healthy. Los valores fundamentales de Austin Powder son la seguridad, la orientación al cliente, el poder de la familia y el respeto. Podemos estar seguros de que al vivir según estos valores cada día, especialmente en estos tiempos difíciles, estaremos haciendo cuanto está a nuestro alcance para preservar la seguridad y la salud de nuestros compañeros de trabajo, amigos, familia y clientes. Austin Powder’s core values are Safety, Customer Focus, Power of Family, and Respect. By living our values every day, especially in these challenging times, we can be assured that we are doing our very best to keep our coworkers, friends, family, and customers safe and healthy. Austin Powder’s core values are Safety, Customer Focus, Power of Family, and Respect. By living our values every day, especially in these challenging times, we can be assured that we are doing our very best to keep our coworkers, friends, family, and customers safe and healthy.

Learn More

AUSTIN

DETONATOR

Jsme tradičním výrobcem iniciačních systémů pro průmyslové trhací práce a disponujeme významnou technologickou a výzkumně-vývojovou základnou pro jejich výrobu a další rozvoj. We are a traditional manufacturer of initiation systems for industrial blasting operations and an important technological and research base for production and further development of initiation systems.

Visit Site

AUSTIN POWDER

SERVICE CZ

Austin Powder Service CZ aktivně zavádí nejmodernější technologie a výrobky pro trhací práce, jako laserové zaměřování, elektronické modelování a elektronické rozbušky. Austin Powder Service CZ implements the latest technologies and products for blasting works, such as laser profiling, electronic modeling, and electronic detonators.

Cancel
logo_white

AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. Náš web využívá cookies. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com używa pilków cookies aby zapewnić spersonalizowane, adekwatne do potrzeb informacje. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience.