Germany

選擇你的位置 Zvolte si svou lokalitu Choose Your Location Choisissez votre emplacement Wählen Sie Ihren Standort Válasszon helyet Pilih Lokasi Anda Scegli la tua posizione Velg din plassering Wybierz swą lokalizację Escolha a sua localização Alegeți locația dvs. Выберите ваше местоположение Vyberte svoju polohu Selecciona tu ubicación Välj din plats เลือกสถานที่ของคุณ

了解奧斯汀粉末,我們的產品,服務,所服務的行業,以及如何在最適合您的地區與我們聯繫。 Zjistěte více informací o společnosti Austin Powder, našich produktech, službách a průmyslových odvětvích a zjistěte kontaktní informace na naše zástupce ve vašem regionu. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. En savoir plus sur Austin Powder, nos produits, nos services, les industries desservies et les moyens de nous contacter dans la région qui vous convient le mieux. Erfahren Sie mehr über Austin Powder, unsere Produkte, Dienstleistungen, die belieferten Branchen und wie Sie uns, in der für Sie am besten geeigneten Region, kontaktieren können. Tudjon meg többet az Austin Powder-ről, termékeinkről, szolgáltatásainkról, az általunk szolgáltatott iparágakról, és arról, hogy miként léphet velünk kapcsolatba a régióban, amely a legjobban működik az Ön számára. Scopri Austin Powder, i nostri prodotti, servizi, industrie servite e come contattarci nella regione che funziona meglio per te. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. Lær om Austin Powder, våre produkter, tjenester, bransjer servert, og hvordan du kontakter oss i regionen som fungerer best for deg. Dowiedz się więcej o Austin Powder, naszych produktach, usługach, obsługiwanych branżach i o tym, jak skontaktować się z nami w regionie, który działa najlepiej dla Ciebie. Saiba mais sobre a Austin Powder, nossos produtos, serviços, setores atendidos e como entrar em contato conosco na região que funciona melhor para você. Aflați mai multe despre Austin Powder, produsele, serviciile, industriile noastre și cum să ne contactați în regiune care funcționează cel mai bine pentru dvs. Узнайте об Austin Powder, наших продуктах, услугах, сферах обслуживания и о том, как связаться с нами в регионе, который лучше всего подходит вам Získajte informácie o spoločnosti Austin Powder, našich produktoch, službách, odvetviach a o tom, ako nás kontaktovať v regióne, ktorý vám najlepšie vyhovuje. Conozca sobre Austin Powder, nuestros productos, servicios, industrias atendidas y cómo contactarnos en la región que mejor se adapte a sus necesidades. Lär dig om Austin Powder, våra produkter, tjänster, branscher som serveras och hur du kontaktar oss i regionen som fungerar bäst för dig. เรียนรู้เกี่ยวกับ Austin Powder ผลิตภัณฑ์บริการอุตสาหกรรมที่ได้รับและวิธีการติดต่อเราในภูมิภาคที่เหมาะกับคุณมากที่สุด

German

History

PIONEERING SPIRIT AND EXPLOSIVE POWER

Since 2014, Austin Powder has supported customers throughout Germany with blasting services in the surface and underground sectors as well as in tunnel construction. In addition, we offer a complete product range of modern emulsion explosives and other explosive and detonating devices.

Historie

PIONIERGEIST UND SPRENGKRAFT

Seit 2014 unterstützt AUSTIN POWDER Kunden in ganz Deutschland mit sprengtechnischen Leistungen im obertägigen und untertägigen Bereich sowie beim Tunnelbau. Daneben bieten wir eine lückenlose Produktpalette moderner Emulsionssprengstoffe und weiterer Spreng- und Zündmittel.

Breaking Rock for Centuries

From our Nuremberg location, we coordinate the deployment of our 35 employees, whose highly specialized skills contribute to our company’s reputation as a reliable, fast and absolutely safety-oriented blasting service provider right from the start.

We are often called upon when the special situation on site requires an individual solution. There is no routine for our specialists. Even seemingly everyday orders are carried out with the precision and care that the use of explosives and the targets set by our customers naturally demand.

As an independent subsidiary of AUSTIN POWDER INTERNATIONAL, we operate independently on the German market – but can offer our customers know-how that can only be found under the umbrella of a renowned global player in the explosives industry. Our innovations are the result of a range of applications that has not been achieved in Germany in this way and therefore provides the local market with new powerful impulses.

The unique dynamics with which today’s USA developed from a few states in the 19th century are due in no small part to the use of explosives in the construction of railway lines, tunnels, canals and bridges. A significant contribution to this development came from a family business founded in 1833, which derived its name Austin Powder from the founding Austin family and today looks back on a global corporate network from its headquarters in Cleveland, Ohio.

We have been producing explosives since 1833 and are proud of our significant role in the history of the United States. Thanks to our growth, we are now more significant in the market than in 1833. Learn more about our parent company here.

AUSTIN POWDER GERMANY is at your disposal with blasting services above ground, underground and in tunnel construction throughout Germany. We also supply you with innovative explosives from the production of our sister companies.

Our blasting services are both time- and cost-optimized and the result of planning according to the latest standards. Get to know us!

“We are specialized in the use of high-quality products in areas that require special experience. I look forward to convincing you of the unique AUSTIN POWDER quality in the near future.”

Clemens Hüttner

Managing Director Austin Powder Germany

Breaking Rock für Jahrhunderte

AUSTIN POWDER DEUTSCHLAND. Die neue Kraft.

Vom Standort Nürnberg aus koordinieren wir den Einsatz unserer 35 Mitarbeiter, die mit ihren hoch spezialisierten Fähigkeiten dazu beitragen, dass sich unser Unternehmen vom Start weg einen guten Namen als zuverlässiger, schneller und absolut sicherheitsorientierter Sprengdienstleister erworben hat.

Wir werden oft dann gerufen, wenn die besondere Situation vor Ort eine individuelle Lösung erfordert. Für unsere Spezialisten gibt es keine Routine. Auch vermeintlich alltägliche Aufträge werden mit der Präzision und Sorgfalt ausgeführt, wie sie die Verwendung von Sprengstoffen und die Zielvorgaben unserer Kunden naturgemäß verlangen.

Als eigenständige Tochter von AUSTIN POWDER INTERNATIONAL agieren wir auf dem deutschen Markt unabhängig – können unseren Kunden aber ein Know-how bieten, wie es nur unter dem Konzerndach eines renommierten Global Players in der Sprengstoffindustrie zu finden ist. Unsere Innovationen sind das Ergebnis einer Einsatzbandbreite, die in Deutschland so nicht erreicht wird und gerade deshalb den hiesigen Markt mit neuen kraftvollen Impulsen versorgt.

PIONIERGEIST UND SPRENGKRAFT SEIT 1833

Die einzigartige Dynamik, mit der sich im 19. Jahrhundert aus wenigen Bundesstaaten die heutigen USA entwickelten, beruht zum nicht geringen Teil auf den Einsatz von Sprengstoffen beim Bau von Eisenbahnlinien, Tunnel, Kanälen und Brücken. Maßgeblichen Anteil an dieser Entwicklung hatte ein 1833 gegründeter Familienbetrieb, der seinen Namen Austin Powder von der Gründerfamilie Austin ableitete und heute von der Zentrale in Cleveland, Ohio, auf ein weltumspannendes Unternehmensnetzwerk blickt.

Wir produzieren Sprengstoff seit 1833 und sind stolz auf unsere bedeutende Rolle in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Dank unseres Wachstums sind wir heute mehr bedeutungsvoll auf dem Markt als im Jahre 1833. Mehr über unsere Muttergesellschaft erfahren Sie hier.

logo_white

AUSTIN

DETONATOR

Jsme tradičním výrobcem iniciačních systémů pro průmyslové trhací práce a disponujeme významnou technologickou a výzkumně-vývojovou základnou pro jejich výrobu a další rozvoj. We are a traditional manufacturer of initiation systems for industrial blasting operations and an important technological and research base for production and further development of initiation systems.

Visit Site

AUSTIN POWDER

SERVICE CZ

Austin Powder Service CZ aktivně zavádí nejmodernější technologie a výrobky pro trhací práce, jako laserové zaměřování, elektronické modelování a elektronické rozbušky. Austin Powder Service CZ implements the latest technologies and products for blasting works, such as laser profiling, electronic modeling, and electronic detonators.

Cancel
logo_white

AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. Náš web využívá cookies. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com utilizza i cookie per offrire un'esperienza più personalizzata e reattiva. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com używa pilków cookies aby zapewnić spersonalizowane, adekwatne do potrzeb informacje. AustinPowder.com usa cookies para oferecer uma experiência mais personalizada e responsiva. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience.