Czech Republic

選擇你的位置 Zvolte si svou lokalitu Choose Your Location Choisissez votre emplacement Wählen Sie Ihren Standort Válasszon helyet Pilih Lokasi Anda Velg din plassering Wybierz swą lokalizację Alegeți locația dvs. Выберите ваше местоположение Vyberte svoju polohu Selecciona tu ubicación Välj din plats เลือกสถานที่ของคุณ

了解奧斯汀粉末,我們的產品,服務,所服務的行業,以及如何在最適合您的地區與我們聯繫。 Zjistěte více informací o společnosti Austin Powder, našich produktech, službách a průmyslových odvětvích a zjistěte kontaktní informace na naše zástupce ve vašem regionu. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. En savoir plus sur Austin Powder, nos produits, nos services, les industries desservies et les moyens de nous contacter dans la région qui vous convient le mieux. Erfahren Sie mehr über Austin Powder, unsere Produkte, Dienstleistungen, die belieferten Branchen und wie Sie uns, in der für Sie am besten geeigneten Region, kontaktieren können. Tudjon meg többet az Austin Powder-ről, termékeinkről, szolgáltatásainkról, az általunk szolgáltatott iparágakról, és arról, hogy miként léphet velünk kapcsolatba a régióban, amely a legjobban működik az Ön számára. Pelajari tentang Austin Powder, produk, layanan, industri kami, dan cara menghubungi kami di wilayah yang paling sesuai untuk Anda. Lær om Austin Powder, våre produkter, tjenester, bransjer servert, og hvordan du kontakter oss i regionen som fungerer best for deg. Dowiedz się więcej o Austin Powder, naszych produktach, usługach, obsługiwanych branżach i o tym, jak skontaktować się z nami w regionie, który działa najlepiej dla Ciebie. Aflați mai multe despre Austin Powder, produsele, serviciile, industriile noastre și cum să ne contactați în regiune care funcționează cel mai bine pentru dvs. Узнайте об Austin Powder, наших продуктах, услугах, сферах обслуживания и о том, как связаться с нами в регионе, который лучше всего подходит вам Získajte informácie o spoločnosti Austin Powder, našich produktoch, službách, odvetviach a o tom, ako nás kontaktovať v regióne, ktorý vám najlepšie vyhovuje. Conozca sobre Austin Powder, nuestros productos, servicios, industrias atendidas y cómo contactarnos en la región que mejor se adapte a sus necesidades. Lär dig om Austin Powder, våra produkter, tjänster, branscher som serveras och hur du kontaktar oss i regionen som fungerar bäst för dig. เรียนรู้เกี่ยวกับ Austin Powder ผลิตภัณฑ์บริการอุตสาหกรรมที่ได้รับและวิธีการติดต่อเราในภูมิภาคที่เหมาะกับคุณมากที่สุด

Czech

Safety is our first priority.

It’s personal, it takes commitment, and it isn’t always convenient, but every person who works at Austin Powder knows that it is never optional.


Bezpečnost je naší největší prioritou.

Je to osobní, vyžaduje to závazek a není to vždy jednoduché, ale každý člověk který pracuje v AUSTIN POWDER, ví, že to jinak nejde.

POLITIKA BEZPEČNOSTI PRÁCE, OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

  • Bezpečnost je naší nejvyšší prioritou.
  • Dodržujeme legislativní i korporátní předpisy a podílíme se na jejich tvorbě.
  • Soustavně vyhledáváme a vyhodnocujeme rizika v pracovních procesech a přijímáme opatření k jejich odstranění.
  • Vždy upřednostňujeme technologie a investice na vyšším stupni bezpečnosti, která je prioritním parametrem při jejich posuzování.
  • Každý zaměstnanec má morální odpovědnost za okamžité oznámení provozní situace, která může vést ke vzniku nebezpečného stavu a zároveň má právo při vzniku nebezpečného stavu provoz přerušit.
  • Vytváříme podmínky pro aktivní přístup zaměstnanců ke zvyšování bezpečnosti.
  • Pravidelně ověřujeme účinnost zavedených bezpečnostních opatření.

V Austin Powder si uvědomujeme, že každý den je jiný a přináší nové okolnosti a úkoly.

Abychom splnili naše poslání, dáváme našim zaměstnancům unikátní nejmodernější trénink, který vytváří pocit odpovědnosti za sebe a sebe navzájem a zmocňuje je k tomu, aby zastavili jakoukoli činnost, kterou považují za nebezpečnou. A stejně důležité je, že jsou podporováni naší firemní kulturou, abychom mohli dělat správná bezpečná rozhodnutí ve všech úkolech, které dělají … bez ohledu na to co dělají. V našem podnikání není nic, co by stálo za zranění  nebo úraz jednotlivce.

Vidíme každého člověka ve všech částech našeho podnikání jako cenného člena naší rodiny, kde každý hledá své bratry a sestry.

Náš závazek k bezpečnosti se vyvíjel od doby, kdy jsme začali v roce 1833 nabízet naše trhací práce a služby, včetně požadavků na naše výrobní a skladovací provozovny. Přinášíme stejnou úroveň péče o bezpečí údržbě našeho vozového parku nebo zařízení pod zemí. Naším společným cílem je být uznáván jako nejbezpečnější výrobce a dodavatel a trhací techniky na světě.

Naším bezpečnostním posláním je, aby každý zaměstnanec na konci dne opustil práci a každý den si užil svůj čas se svou rodinou a přáteli doma.

At Austin Powder we recognize that every day is a new day, bringing a fresh set of circumstances and challenges.

In order to fulfill our mission statement, we give our employees state-of-the-art training that cultivates a sense of watchful responsibility for themselves and one another and empowers them with the authority to stop any activity they deem unsafe. And just as importantly, they are supported by our company culture to make the right safety decisions in every task they do… no matter what. There is nothing in our business that is worth an individual getting hurt.

We see every person in every aspect of our business as a valued member of our family where everyone looks out for their brothers and sisters.

Our commitment to safety has evolved since we began in 1833 to include our blasting services in the field, in addition to the requirements at our manufacturing and storage facilities. We bring the same level of safety care to the way we drive and maintain our fleet of vehicles and how we manage our equipment underground. Our corporate goal is to be recognized as the safest explosives manufacturer, supplier, and blasting company in the world.

Our Safety Mission is for each and every employee to leave work at the end of the day and enjoy their time with their family and friends at home… every day.

logo_white

AUSTIN

DETONATOR

Jsme tradičním výrobcem iniciačních systémů pro průmyslové trhací práce a disponujeme významnou technologickou a výzkumně-vývojovou základnou pro jejich výrobu a další rozvoj. We are a traditional manufacturer of initiation systems for industrial blasting operations and an important technological and research base for production and further development of initiation systems.

Visit Site

AUSTIN POWDER

SERVICE CZ

Austin Powder Service CZ aktivně zavádí nejmodernější technologie a výrobky pro trhací práce, jako laserové zaměřování, elektronické modelování a elektronické rozbušky. Austin Powder Service CZ implements the latest technologies and products for blasting works, such as laser profiling, electronic modeling, and electronic detonators.

Cancel
logo_white

AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. Náš web využívá cookies. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com używa pilków cookies aby zapewnić spersonalizowane, adekwatne do potrzeb informacje. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience.