Czech Republic

選擇你的位置 Zvolte si svou lokalitu Choose Your Location Choisissez votre emplacement Wählen Sie Ihren Standort Válasszon helyet Pilih Lokasi Anda Scegli la tua posizione Velg din plassering Wybierz swą lokalizację Escolha a sua localização Alegeți locația dvs. Выберите ваше местоположение Vyberte svoju polohu Selecciona tu ubicación Välj din plats เลือกสถานที่ของคุณ

了解奧斯汀粉末,我們的產品,服務,所服務的行業,以及如何在最適合您的地區與我們聯繫。 Zjistěte více informací o společnosti Austin Powder, našich produktech, službách a průmyslových odvětvích a zjistěte kontaktní informace na naše zástupce ve vašem regionu. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. En savoir plus sur Austin Powder, nos produits, nos services, les industries desservies et les moyens de nous contacter dans la région qui vous convient le mieux. Erfahren Sie mehr über Austin Powder, unsere Produkte, Dienstleistungen, die belieferten Branchen und wie Sie uns, in der für Sie am besten geeigneten Region, kontaktieren können. Tudjon meg többet az Austin Powder-ről, termékeinkről, szolgáltatásainkról, az általunk szolgáltatott iparágakról, és arról, hogy miként léphet velünk kapcsolatba a régióban, amely a legjobban működik az Ön számára. Scopri Austin Powder, i nostri prodotti, servizi, industrie servite e come contattarci nella regione che funziona meglio per te. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. Lær om Austin Powder, våre produkter, tjenester, bransjer servert, og hvordan du kontakter oss i regionen som fungerer best for deg. Dowiedz się więcej o Austin Powder, naszych produktach, usługach, obsługiwanych branżach i o tym, jak skontaktować się z nami w regionie, który działa najlepiej dla Ciebie. Saiba mais sobre a Austin Powder, nossos produtos, serviços, setores atendidos e como entrar em contato conosco na região que funciona melhor para você. Aflați mai multe despre Austin Powder, produsele, serviciile, industriile noastre și cum să ne contactați în regiune care funcționează cel mai bine pentru dvs. Узнайте об Austin Powder, наших продуктах, услугах, сферах обслуживания и о том, как связаться с нами в регионе, который лучше всего подходит вам Získajte informácie o spoločnosti Austin Powder, našich produktoch, službách, odvetviach a o tom, ako nás kontaktovať v regióne, ktorý vám najlepšie vyhovuje. Conozca sobre Austin Powder, nuestros productos, servicios, industrias atendidas y cómo contactarnos en la región que mejor se adapte a sus necesidades. Lär dig om Austin Powder, våra produkter, tjänster, branscher som serveras och hur du kontaktar oss i regionen som fungerar bäst för dig. เรียนรู้เกี่ยวกับ Austin Powder ผลิตภัณฑ์บริการอุตสาหกรรมที่ได้รับและวิธีการติดต่อเราในภูมิภาคที่เหมาะกับคุณมากที่สุด

Czech

Construction

YOUR PARTNER ONSITE. EFFICIENT DRILLING AND BLASTING.

Austin Powder helps customers blast rock safely and efficiently so that homes, commercial buildings and public works such as roads, canals, tunnels, trenches for utilities, mass transit systems and other infrastructure can be built. Our long history reflects the continuous development of new, safer and more reliable blasting products and technologies.

Stavebnictví

VÁŠ PARTNER V POLI

Austin Powder pomáhá zákazníkům bezpečně a efektivně provádět trhací práce, aby mohly být stavěny domy, komerční a veřejné budovy, nebo silnice, kanály, tunely, výkopy pro inženýrské sítě, liniové stavby hromadné dopravy a další infrastruktury. Naše dlouhá historie odráží neustálý vývoj nových, bezpečnějších a spolehlivějších produktů trhací techniky a technologií.

Váš partner ve stavebnictví

Každý projekt povrchové a podzemní stavby je odlišný a vyžaduje pečlivé zvážení trhacích prací tak, aby byly splněny podmínky a omezení na místě. Bez ohledu na měnící se podmínky je naším posláním pracovat vždy bezpečně a efektivně. Společnost Austin Powder má odborné znalosti v oblasti výběru produktů a trhacích prací, které pomáhají zajistit, aby fragmentace a distribuce hornin byly optimalizovány tak, aby mohly být stavební projekty dokončeny včas a efektivně.

Kontaktujte Austin Powder pro podporu ve velkých výkopových projektech, výkopech pro inženýrské sítě, budování základů a dokonce i tunelovacích a šachtových pracích. Jsme tu proto, abychom našim zákazníkům poskytli produkty a podporu trhacích prací našich zákazníků, nebo můžeme provést trhací práce s našimi vlastními týmy. Ať tak či onak, jsme váš partner ve stavebnictví, pomůžeme Vám dosáhnout dosáhnout požadovaných výsledků.
Bezpečnost je naší první prioritou

Certifikované střelmistry a TVO a zkušené týmy Austin Powder se zavázaly k provádění bezpečných trhacích prací. Velký význam přikládáme také otázkám životního prostředí se zaměřením na minimalizaci nebo eliminaci dopadů.
Technické služby

Austin poskytuje služby našim zákazníkům ve třech různých oblastech: První oblast služeb je nejzákladnější – bezpečné dodávání kvalitních výrobků zákazníkům, kteří skladují své vlastní výrobky a provádějí vlastní trhací práce. Kromě spolehlivých dodávek produktů zákazníkům včas, je Austin vždy k dispozici pro technickou podporu.

Druhou oblastí služeb jsou každodení dodávky, kde výrobky Austin skladujeme, a dodáváme produkty k denním trhacím pracem našich zákazníků. Zde opět technická podpora společnosti Austin může našim zákazníkům pomoci, aby dosáhli požadovaných výsledků.

Třetí servisní oblast Austinu se skládá z kompletní služby. V této oblasti poskytuje Austin našim zákazníkům nejvyšší hodnotu. Prostřednictvím nasazení naších vlastních lidí, podporované naší světovou skupinou technických služeb, Austin přináší všechny naše kolektivní zkušenosti a vysoce kvalitní zdroje k dosažení nejlepších výsledků pro naše zákazníky.

 • Odbornost v povrchových a podzemních stavbách

 • Návrhy odstřelů jsou optimalizovány tak, aby zajistily splnění cílů

 • Široká nabídka balených produktů i vyráběných na místě spotřeby

 • Nejmodernější doručovací systémy

 • Před trhací prací

  • Charakteristika výrobků
  • Geometrie odstřelu
  • Geologie
  • Terénní zkoušky
  • Počítačem podporovaný návrh TP umožňuje simulace a přezkoumání návrhu TP ve fázi plánování.
  • Laser Profiler (3D) poskytuje data pro kontrolu bezpečnosti TP a vlivů trhacích prací na okolí.
  • Měření trajektorie vrtů/odchylky 3D plánování s pomocí dronu
 • Odstřely - technick é služby

  • Výkony produktů
  • Časování
  • Pohyb masivu
  • Vibrace a vzdušná rázová vlna
  • Videokamera
  • Rychloběžná kamera
  • Systémy pro sběr dat - VOD (rychlost detonace)
  • Seismografy
 • Služby po trhací práci

  • Distribuce rozvalu
  • Fragmentace
  • Náklady
  • Probilování rozvalu laserem
  • Analýza fragmentace pomocí fotografie

Your Construction Partner

Each surface and underground construction project is different and requires careful consideration of the blast design so that onsite conditions and constraints are met. No matter the changing conditions, our mission is to always blast safely and efficiently. Austin Powder has the product selection and blasting expertise to help ensure that rock fragmentation and distribution are optimized so that construction projects can be completed on time and cost effectively.

Look to Austin Powder for application support in large excavation projects, trenching for utility lines, foundation excavations, and even tunneling and shaft work. We are here to provide products and support to our customers’ blasting crews, or we can perform the blasting with our own teams. Either way, we are your construction partner, here to help you achieve the desired results.

Safety is Our First Priority

Austin Powder’ s certified blasters and shot crews are committed to working safely and to blasting safely. We also place great importance on environmental concerns with a focus on minimizing or eliminating any environmental impacts.

Technical Services

Austin provides services to our customers in three different areas: The first service area is the most fundamental – the safe delivery of quality products to customers who store their own products and perform their own blasting. In addition to reliably delivering the customer’s products on time, Austin is always available for technical support on a moment’s notice.

The second service area is daily delivery where Austin stores the product, manages the regulatory burden and delivers the product for the day’s blast to our customer’s internal blasting crew. Here again, Austin’s technical support can assist our customer’s blasting crew in numerous ways to help them achieve their desired results.

Austin’s third service area consists of a complete shot service. In this area, Austin provides the highest value to our customers. Through the deployment of our own blasting crew supported by our world-class technical services group, Austin brings all of our collective experience and high-quality resources to achieve the best results for our customers.

 • Expertise in surface and underground construction

 • Blast designs are optimized to ensure site goals are met

 • Wide range of packaged and bulk products

 • State-of-the-art delivery systems

 • Pre-Blast Technical Services

  • Product Characteristics
  • Blast Geometry
  • Geology
  • Laboratory/Field Tests
  • General Surveying
  • Computer-aided blast design allows simulations and blast design review during the planning stages.
  • Laser Profiler (2D, 3D) provides data to control blasting safety and environmental effects of blasting.
  • Borehole trajectory/deviation measurement
  • Drone assisted 3D planning
 • Blast Technical Services

  • Product Performance
  • Timing
  • Rock Movement
  • Vibration & Airblast
  • Video Cameras
  • High-Speed Cameras
  • Data Acquisition Systems – VOD (Velocity of Detonation)
  • Seismographs
 • Post-Blast Technical Services

  • Muckpile Distribution
  • Digability
  • Fragmentation
  • Backbreak
  • Cost
  • Laser Profiling
  • Photographic Fragmentation Analysis

logo_white

AUSTIN

DETONATOR

Jsme tradičním výrobcem iniciačních systémů pro průmyslové trhací práce a disponujeme významnou technologickou a výzkumně-vývojovou základnou pro jejich výrobu a další rozvoj. We are a traditional manufacturer of initiation systems for industrial blasting operations and an important technological and research base for production and further development of initiation systems.

Visit Site

AUSTIN POWDER

SERVICE CZ

Austin Powder Service CZ aktivně zavádí nejmodernější technologie a výrobky pro trhací práce, jako laserové zaměřování, elektronické modelování a elektronické rozbušky. Austin Powder Service CZ implements the latest technologies and products for blasting works, such as laser profiling, electronic modeling, and electronic detonators.

Cancel
logo_white

AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. Náš web využívá cookies. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com utilizza i cookie per offrire un'esperienza più personalizzata e reattiva. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com używa pilków cookies aby zapewnić spersonalizowane, adekwatne do potrzeb informacje. AustinPowder.com usa cookies para oferecer uma experiência mais personalizada e responsiva. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience.