one-austin
Globe Icon Czech Republic Select Icon

選擇你的位置 Zvolte si svou lokalitu Choose Your Location Choisissez votre emplacement Wählen Sie Ihren Standort Válasszon helyet Pilih Lokasi Anda Scegli la tua posizione Velg din plassering Wybierz swą lokalizację Escolha a sua localização Alegeți locația dvs. Выберите ваше местоположение Vyberte svoju polohu Selecciona tu ubicación Välj din plats เลือกสถานที่ของคุณ

了解奧斯汀粉末,我們的產品,服務,所服務的行業,以及如何在最適合您的地區與我們聯繫。 Zjistěte více informací o společnosti Austin Powder, našich produktech, službách a průmyslových odvětvích a zjistěte kontaktní informace na naše zástupce ve vašem regionu. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. En savoir plus sur Austin Powder, nos produits, nos services, les industries desservies et les moyens de nous contacter dans la région qui vous convient le mieux. Erfahren Sie mehr über Austin Powder, unsere Produkte, Dienstleistungen, die belieferten Branchen und wie Sie uns, in der für Sie am besten geeigneten Region, kontaktieren können. Tudjon meg többet az Austin Powder-ről, termékeinkről, szolgáltatásainkról, az általunk szolgáltatott iparágakról, és arról, hogy miként léphet velünk kapcsolatba a régióban, amely a legjobban működik az Ön számára. Scopri Austin Powder, i nostri prodotti, servizi, industrie servite e come contattarci nella regione che funziona meglio per te. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. Lær om Austin Powder, våre produkter, tjenester, bransjer servert, og hvordan du kontakter oss i regionen som fungerer best for deg. Dowiedz się więcej o Austin Powder, naszych produktach, usługach, obsługiwanych branżach i o tym, jak skontaktować się z nami w regionie, który działa najlepiej dla Ciebie. Saiba mais sobre a Austin Powder, nossos produtos, serviços, setores atendidos e como entrar em contato conosco na região que funciona melhor para você. Aflați mai multe despre Austin Powder, produsele, serviciile, industriile noastre și cum să ne contactați în regiune care funcționează cel mai bine pentru dvs. Узнайте об Austin Powder, наших продуктах, услугах, сферах обслуживания и о том, как связаться с нами в регионе, который лучше всего подходит вам Získajte informácie o spoločnosti Austin Powder, našich produktoch, službách, odvetviach a o tom, ako nás kontaktovať v regióne, ktorý vám najlepšie vyhovuje. Conozca sobre Austin Powder, nuestros productos, servicios, industrias atendidas y cómo contactarnos en la región que mejor se adapte a sus necesidades. Lär dig om Austin Powder, våra produkter, tjänster, branscher som serveras och hur du kontaktar oss i regionen som fungerar bäst för dig. เรียนรู้เกี่ยวกับ Austin Powder ผลิตภัณฑ์บริการอุตสาหกรรมที่ได้รับและวิธีการติดต่อเราในภูมิภาคที่เหมาะกับคุณมากที่สุด

Czech Select a Language

Covid-19 Safety

Challenging Times Require Living Our Values Every Day

Austin Powder’s core values are Safety, Customer Focus, Power of Family, and Respect. By living our values every day, especially in these challenging times, we can be assured that we are doing our very best to keep our coworkers, friends, family, and customers safe and healthy.

Covid-19 Bezpečnost

Náročné časy vyžadují udržovat naše hodnoty každý den

Základními hodnotami společnosti Austin Powder jsou bezpečnost, zaměření na zákazníka, síla rodiny a vzájemný respekt. Tím, že respektujeme naše hodnoty každý den, zejména v těchto náročných časech, můžeme si být jisti, že děláme maximum pro to, aby naši spolupracovníci, přátelé, rodina a zákazníci byli v bezpečí a zdraví.

Bezpečnost je naše nejvyšší priorita

 • Když musíme dělat kompromisy mezi bezpečností a čímkoli jiným, rozhodneme se zůstat v bezpečí.
 • Nyní se učíme, že bezpečnost zahrnuje také ostražitost ohledně našich hygienických postupů a našich sociálních návyků.
 • Udržujte dostatečnou vzálenost proti přenosu kapének, i když to může znamenat zpomalení procesu.
 • Udělejte si čas na setření dotykových povrchů a časté umývání rukou.
 • Pokud se vy nebo někdo z vaší rodiny doma necítí dobře, je správné se rozhodnout, zůstat doma.

Jsme zaměření na zákazníka

 • Naši zákazníci jsou důvodem našeho podnikání.
 • Jasně sdělte svým zákazníkům, co Austin dělá pro zmírnění rizika expozice v této náročné době.
 • Sdílejte s nimi výše uvedená bezpečnostní prohlášení.
 • Naši zákazníci také přijímají preventivní opatření a spoléhají na nás, abychom jim pomohli zůstat produktivní a to co nejbezpečnějším způsobem.

Využíváme sílu rodiny

 • Naší největší hodnotou jsou naši lidé.
 • Austin Powder je rodina a staráme se o sebe, jako o naši vlastní rodinu.
 • Ujistěte se, že máte aktuální informace o každé osobě ve svém týmu a jste denně v kontaktu.
 • Pomocí firemních komunikačních nástrojů můžete být informováni a zároveň předávat aktuální informace o společnosti svým týmům.
 • Zeptejte se členů svého týmu na jejich rodiny a zda mají vše, co potřebují.

Chováme se ke všem s úctou

 • V této době plné obav a úzkosti šířící se po celém světě, se s vědomím o to větší důležitosti zavazujeme respektovat názory, hodnoty a přesvědčení našich zaměstnanců, zákazníků a lidí okolo nás.
 • Více než kdykoliv dříve prokažme náš respekt a starostlivost o jiné a buďme k sobě v časech napětí a nejistoty co nejvíce pozorní.

Safety Is Our 1st Priority

 • When we have to make trade-offs between Safety and anything else, we choose to be safe.
 • We are learning now that Safety includes vigilance about our hygiene practices and our social habits.
 • Maintain social distance even if that means slowing down the process.
 • Take time to wipe down surfaces touched and wash hands frequently.
 • If you or someone in your family at home does not feel well, you must choose to not go to work.

We are Customer Focused

 • Our customers are why we are in business.
 • Communicate clearly to your customers what Austin is doing to mitigate risk of exposure in this challenging time.
 • Share with them the safety statements above.
 • Our customers are taking precautions as well and they are counting on us to help them stay productive in the safest way possible.

We Leverage the Power of Family

 • Our greatest assets are our people.
 • Austin Powder is a family and we take care of each other like we would our own family.
 • Be sure you have solid contact information for every person on your team and check in with them daily.
 • Use company communication tools to be informed and to relay up-to-date company information to your teams.
 • Ask your team members about their families and if they have everything they need.

We Treat Everyone with Respect

 • During this time of high anxiety around the globe, it is important we commit to respecting the opinions, values and beliefs of our employees, our customers and our communities around us.
 • Let us go above and beyond to show our respect, care for one another and be as thoughtful as possible to get through this period of stress and uncertainty.

In these uncertain times there is a need for people with strength and character...problem solvers. People who know how to manage risk, embrace challenges and step forward to fill in the gap. We are Austin Powder.

En estos tiempos de incertidumbre se necesita gente con personalidad y fortaleza...que solucionen los problemas. Gente que sepa gestionar riesgos, que enfrente los desafíos y que dé un paso adelante para cubrir espacios.
Somos Austin Powder.

logo_white

AUSTIN

DETONATOR

Jsme tradičním výrobcem iniciačních systémů pro průmyslové trhací práce a disponujeme významnou technologickou a výzkumně-vývojovou základnou pro jejich výrobu a další rozvoj. We are a traditional manufacturer of initiation systems for industrial blasting operations and an important technological and research base for production and further development of initiation systems.

Visit Site

AUSTIN POWDER

SERVICE CZ

Austin Powder Service CZ aktivně zavádí nejmodernější technologie a výrobky pro trhací práce, jako laserové zaměřování, elektronické modelování a elektronické rozbušky. Austin Powder Service CZ implements the latest technologies and products for blasting works, such as laser profiling, electronic modeling, and electronic detonators.

Cancel
logo_white

AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. Náš web využívá cookies. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com utilizza i cookie per offrire un'esperienza più personalizzata e reattiva. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com używa pilków cookies aby zapewnić spersonalizowane, adekwatne do potrzeb informacje. AustinPowder.com usa cookies para oferecer uma experiência mais personalizada e responsiva. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience.