Costa Rica

選擇你的位置 Zvolte si svou lokalitu Choose Your Location Choisissez votre emplacement Wählen Sie Ihren Standort Válasszon helyet Pilih Lokasi Anda Velg din plassering Wybierz swą lokalizację Alegeți locația dvs. Выберите ваше местоположение Vyberte svoju polohu Selecciona tu ubicación Välj din plats เลือกสถานที่ของคุณ

了解奧斯汀粉末,我們的產品,服務,所服務的行業,以及如何在最適合您的地區與我們聯繫。 Zjistěte více informací o společnosti Austin Powder, našich produktech, službách a průmyslových odvětvích a zjistěte kontaktní informace na naše zástupce ve vašem regionu. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. En savoir plus sur Austin Powder, nos produits, nos services, les industries desservies et les moyens de nous contacter dans la région qui vous convient le mieux. Erfahren Sie mehr über Austin Powder, unsere Produkte, Dienstleistungen, die belieferten Branchen und wie Sie uns, in der für Sie am besten geeigneten Region, kontaktieren können. Tudjon meg többet az Austin Powder-ről, termékeinkről, szolgáltatásainkról, az általunk szolgáltatott iparágakról, és arról, hogy miként léphet velünk kapcsolatba a régióban, amely a legjobban működik az Ön számára. Pelajari tentang Austin Powder, produk, layanan, industri kami, dan cara menghubungi kami di wilayah yang paling sesuai untuk Anda. Lær om Austin Powder, våre produkter, tjenester, bransjer servert, og hvordan du kontakter oss i regionen som fungerer best for deg. Dowiedz się więcej o Austin Powder, naszych produktach, usługach, obsługiwanych branżach i o tym, jak skontaktować się z nami w regionie, który działa najlepiej dla Ciebie. Aflați mai multe despre Austin Powder, produsele, serviciile, industriile noastre și cum să ne contactați în regiune care funcționează cel mai bine pentru dvs. Узнайте об Austin Powder, наших продуктах, услугах, сферах обслуживания и о том, как связаться с нами в регионе, который лучше всего подходит вам Získajte informácie o spoločnosti Austin Powder, našich produktoch, službách, odvetviach a o tom, ako nás kontaktovať v regióne, ktorý vám najlepšie vyhovuje. Conozca sobre Austin Powder, nuestros productos, servicios, industrias atendidas y cómo contactarnos en la región que mejor se adapte a sus necesidades. Lär dig om Austin Powder, våra produkter, tjänster, branscher som serveras och hur du kontaktar oss i regionen som fungerar bäst för dig. เรียนรู้เกี่ยวกับ Austin Powder ผลิตภัณฑ์บริการอุตสาหกรรมที่ได้รับและวิธีการติดต่อเราในภูมิภาคที่เหมาะกับคุณมากที่สุด

Spanish

Quarrying

Best Particle Size. Minimizing Processing Costs.

For more than 180 years, Austin Powder Company has been in the business of helping customers break rock safely and efficiently. 

Canteras

Mejor tamaño de partícula. Minimizando los costos de procesamiento.

Durante más de 180 años, Austin Powder Company ha estado en el negocio de ayudar a los clientes a romper la roca de forma segura y eficiente.

Our top priorities are to work safe and to blast safe.

Our long history of serving the quarrying industry reflects the continuous development of new, safer and more reliable blasting products, and innovative technologies. Today, Austin serves quarrying operations throughout the Americas and around the world.

Without blasting, the aggregates industry would be incapable of meeting the crushed stone demand for building and maintaining the world’s infrastructure – roads, highways, and bridges. In addition, quarried rock products are used in pharmaceuticals, numerous household products, cosmetics, construction materials and a variety of necessities used by all of us every day.

Our commitment to the industry begins with our commitment to safety. We employ certified blasters, state-of-the-art delivery systems and the safest and highest quality products. We also place great importance on environmental concerns, minimizing or eliminating any environmental impacts.

BLAST OPTIMIZATION

Each quarry is different, each bench in the quarry is different, and every day, the conditions in the quarry are different. Getting the right sized rock, minimizing oversize and fines, is the goal no matter the changing conditions. Austin knows that the most cost-effective place to break rock is at the face.

So, here at Austin, we begin with helping our customers choose the right product for the specific application. Products such as Austin Powder’s E-Star Detonators, are critical – not only to achieve maximum environmental control but also for the best fragmentation results possible. And, used with Austin’s 440/4100 Series gassed emulsions, this level of control results in significant cost savings.

TECHNICAL SERVICES

Austin provides services to our customers in three different areas: The first service area is the most fundamental – the safe delivery of quality products to customers who store their own products and perform their own blasting. In addition to reliably delivering the customer’s products on time, Austin is always available for technical support at a moment’s notice.

The second service area is daily delivery where Austin stores the product, manages the regulatory burden and delivers the product for the day’s blast to our customer’s internal blasting crew. Here again, Austin’s technical support can assist our customer’s blasting crew in numerous ways to help them achieve their desired results.

Austin’s third service area consists of a complete shot service. In this area, Austin provides the highest value to our customers. Through the deployment of our own blasting crew supported by our world-class technical services group, Austin brings all of our collective experience and high-quality resources to achieve the best results for our customers.

 • Product Characteristics

 • Blast Geometry

 • Product Performance

 • Muckpile Distribution

 • Pre-Blast

  • Product Characteristics
  • Blast Geometry
  • Geology
  • Laboratory/Field Tests
  • General Surveying
  • ABS (Austin Blasting Software): Computer-aided blast design allows computer simulations and blast design review during the planning stages.
  • Laser Profiler (2D, 3D): Provides data to help control blasting safety and environmental effects of blasting.
  • QED virtual mining software: A state-of-the-art computerized “virtual mining method” software package helps provide solutions to any customer issues or problems.
  • Borehole trajectory/deviation: Hole measurement
  • Geologist’s Compass
 • Blast

  • Product Performance
  • Timing
  • Rock Movement
  • Vibration & Airblast
  • Video Cameras
  • High-Speed Cameras
  • Data Acquisition Systems
 – VOD (Velocity of Detonation)
  • Timing
  • Seismographs
 • Post-Blast

  • Muckpile Distribution
  • Digability
  • Fragmentation
  • Backbreak
  • Cost
  • Laser Profiling
  • Photographic Fragmentation Analysis

 

 

 

 

 

 

Nuestras principales prioridades son trabajar y usar explosivos de forma segura.

Nuestra larga historia de servicio a la industria de las canteras refleja el desarrollo continuo de nuevos productos de voladura más seguros y confiables, y tecnologías innovadoras. Hoy en día, Austin sirve a las operaciones de canteras en todo el continente americano y en todo el mundo.

Sin detonaciones, la industria de agregados sería incapaz de satisfacer la demanda de piedra triturada para construir y mantener la infraestructura del mundo: carreteras, autopistas y puentes. Además, los productos de cantera de roca se utilizan en productos farmacéuticos, numerosos productos para el hogar, cosméticos, materiales de construcción y una variedad de necesidades que todos nosotros usamos todos los días.

Nuestro compromiso con la industria comienza con nuestro compromiso con la seguridad. Empleamos explosivistas certificados, sistemas de entrega de última generación y los productos más seguros y de mayor calidad. También damos gran importancia a nuestro compromiso ambiental, minimizando o eliminando cualquier impacto al medio ambiente.

OPTIMIZACIÓN RÁPIDA

Cada cantera es diferente, cada banco en la cantera es diferente, y cada día, las condiciones en la cantera son diferentes. Obtener la roca del tamaño correcto, minimizar el tamaño excesivo y las multas, es el objetivo sin importar las condiciones cambiantes. Austin sabe que el lugar más rentable para romper rocas durante la voladura.

Entonces, aquí en Austin, comenzamos con ayudar a nuestros clientes a elegir el producto adecuado para la aplicación específica. Los productos como los detonadores E-Star de Austin Powder son críticos, no solo para lograr el máximo control ambiental sino también para obtener los mejores resultados de fragmentación posibles. Y, utilizado con las emulsiones gaseosas de la serie 440/4100 de Austin, este nivel de control produce ahorros significativos en los costos.

SERVICIOS TÉCNICOS

Austin brinda servicios a nuestros clientes en tres áreas diferentes: La primera área de servicio es la más fundamental: la entrega segura de productos de calidad a los clientes que almacenan sus propios productos y realizan sus propios voladuras. Además de entregar de manera confiable los productos del cliente a tiempo, Austin siempre está disponible para soporte técnico en cualquier momento.

La segunda área de servicio es la entrega diaria donde Austin almacena el producto, administra la carga regulatoria y entrega el producto para la explosión del día al equipo de voladura interno de nuestro cliente. Una vez más, el soporte técnico de Austin puede ayudar al equipo de voladuras de nuestros clientes de muchas maneras para ayudarlos a lograr los resultados deseados.

La tercera área de servicio de Austin consiste en un servicio de tiro completo. En esta área, Austin proporciona el mayor valor a nuestros clientes. A través del despliegue de nuestro propio equipo de voladura con el apoyo de nuestro grupo de servicios técnicos de clase mundial, Austin aporta toda nuestra experiencia colectiva y recursos de alta calidad para lograr los mejores resultados para nuestros clientes.

 • Caracteristicas de producto

 • Geometría de explosión

 • Rendimiento del producto

 • Distribución Muckpile

 • PRE-VOLADURA

  • Caracteristicas de producto
  • Geometría de explosión
  • Geología
  • Pruebas de laboratorio / campo
  • Topografía general
  • ABS (Austin Blasting Software): el diseño de voladura asistida por computadora permite simulaciones por computadora y revisión del diseño de voladura durante las etapas de planificación.
  • Perfilador láser (2D, 3D): Proporciona datos para ayudar a controlar la seguridad de voladuras y los efectos ambientales de las voladuras.
  • Software de minería virtual QED: un paquete de software de “método de minería virtual” computarizado de vanguardia ayuda a proporcionar soluciones a cualquier problema o problema del cliente.
  • Trayectoria / desviación del pozo: Medición del agujero
  • Brújula del geólogo
 • VOLADURA

  • Rendimiento del producto
  • Sincronización
  • Movimiento de rocas
  • Vibración y onda expansiva
  • Cámaras de vídeo
  • Cámaras de alta velocidad
  • Sistemas de adquisición de datos - VOD (velocidad de detonación)
  • Sismógrafos
 • DESPUÉS DE LA VOLADURA

  • Distribución Muckpile
  • Digability
  • Fragmentación
  • Backbreak
  • Costo
  • Perfilado laser
  • Análisis fotográfico de fragmentación.

 

logo_white

Challenging Times Require Living Our Values Every Day Náročné časy vyžadují udržovat naše hodnoty každý den Challenging Times Require Living Our Values Every Day Challenging Times Require Living Our Values Every Day In herausfordernden Zeiten müssen wir jeden Tag unsere Werte leben Challenging Times Require Living Our Values Every Day Challenging Times Require Living Our Values Every Day Challenging Times Require Living Our Values Every Day Challenging Times Require Living Our Values Every Day Challenging Times Require Living Our Values Every Day Challenging Times Require Living Our Values Every Day Challenging Times Require Living Our Values Every Day Los tiempos difíciles exigen que vivamos nuestros valores cada día Challenging Times Require Living Our Values Every Day Challenging Times Require Living Our Values Every Day

Austin Powder’s core values are Safety, Customer Focus, Power of Family, and Respect. By living our values every day, especially in these challenging times, we can be assured that we are doing our very best to keep our coworkers, friends, family, and customers safe and healthy. Základními hodnotami společnosti Austin Powder jsou bezpečnost, zaměření na zákazníka, síla rodiny a vzájemný respekt. Tím, že respektujeme naše hodnoty každý den, zejména v těchto náročných časech, můžeme si být jisti, že děláme maximum pro to, aby naši spolupracovníci, přátelé, rodina a zákazníci byli v bezpečí a zdraví. Austin Powder’s core values are Safety, Customer Focus, Power of Family, and Respect. By living our values every day, especially in these challenging times, we can be assured that we are doing our very best to keep our coworkers, friends, family, and customers safe and healthy. Austin Powder’s core values are Safety, Customer Focus, Power of Family, and Respect. By living our values every day, especially in these challenging times, we can be assured that we are doing our very best to keep our coworkers, friends, family, and customers safe and healthy. Die Grundwerte von Austin Powder sind Sicherheit, Kundenorientierung, Kraft der Familie und Respekt. In dem wir jeden Tag unsere Werte leben, insbesondere in dieser herausfordernden Zeit, können wir sicherstellen, dass wir unser Bestmögliches tun, um unsere Mitarbeiter, Freunde, Familien und Kunden zu beschützen, damit sie gesund bleiben. Austin Powder’s core values are Safety, Customer Focus, Power of Family, and Respect. By living our values every day, especially in these challenging times, we can be assured that we are doing our very best to keep our coworkers, friends, family, and customers safe and healthy. Austin Powder’s core values are Safety, Customer Focus, Power of Family, and Respect. By living our values every day, especially in these challenging times, we can be assured that we are doing our very best to keep our coworkers, friends, family, and customers safe and healthy. Austin Powder’s core values are Safety, Customer Focus, Power of Family, and Respect. By living our values every day, especially in these challenging times, we can be assured that we are doing our very best to keep our coworkers, friends, family, and customers safe and healthy. Austin Powder’s core values are Safety, Customer Focus, Power of Family, and Respect. By living our values every day, especially in these challenging times, we can be assured that we are doing our very best to keep our coworkers, friends, family, and customers safe and healthy. Austin Powder’s core values are Safety, Customer Focus, Power of Family, and Respect. By living our values every day, especially in these challenging times, we can be assured that we are doing our very best to keep our coworkers, friends, family, and customers safe and healthy. Austin Powder’s core values are Safety, Customer Focus, Power of Family, and Respect. By living our values every day, especially in these challenging times, we can be assured that we are doing our very best to keep our coworkers, friends, family, and customers safe and healthy. Austin Powder’s core values are Safety, Customer Focus, Power of Family, and Respect. By living our values every day, especially in these challenging times, we can be assured that we are doing our very best to keep our coworkers, friends, family, and customers safe and healthy. Los valores fundamentales de Austin Powder son la seguridad, la orientación al cliente, el poder de la familia y el respeto. Podemos estar seguros de que al vivir según estos valores cada día, especialmente en estos tiempos difíciles, estaremos haciendo cuanto está a nuestro alcance para preservar la seguridad y la salud de nuestros compañeros de trabajo, amigos, familia y clientes. Austin Powder’s core values are Safety, Customer Focus, Power of Family, and Respect. By living our values every day, especially in these challenging times, we can be assured that we are doing our very best to keep our coworkers, friends, family, and customers safe and healthy. Austin Powder’s core values are Safety, Customer Focus, Power of Family, and Respect. By living our values every day, especially in these challenging times, we can be assured that we are doing our very best to keep our coworkers, friends, family, and customers safe and healthy.

Learn More

AUSTIN

DETONATOR

Jsme tradičním výrobcem iniciačních systémů pro průmyslové trhací práce a disponujeme významnou technologickou a výzkumně-vývojovou základnou pro jejich výrobu a další rozvoj. We are a traditional manufacturer of initiation systems for industrial blasting operations and an important technological and research base for production and further development of initiation systems.

Visit Site

AUSTIN POWDER

SERVICE CZ

Austin Powder Service CZ aktivně zavádí nejmodernější technologie a výrobky pro trhací práce, jako laserové zaměřování, elektronické modelování a elektronické rozbušky. Austin Powder Service CZ implements the latest technologies and products for blasting works, such as laser profiling, electronic modeling, and electronic detonators.

Cancel
logo_white

AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. Náš web využívá cookies. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com używa pilków cookies aby zapewnić spersonalizowane, adekwatne do potrzeb informacje. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience.