選擇你的國家 Vyberte svoji zemi Choose Your Country Choisis ton pays Wähle dein Land Válaszd ki az országodat Pilih negaramu Scegli il tuo paese Velg landet ditt Wybierz swój kraj Escolha seu país Alege-ți țara Выберите вашу страну Vyberte svoju krajinu Elige tu país Välj ditt land เลือกประเทศของคุณ

選擇你的位置 Zvolte si svou lokalitu Choose Your Location Choisissez votre emplacement Wählen Sie Ihren Standort Válasszon helyet Pilih Lokasi Anda Scegli la tua posizione Velg din plassering Wybierz swą lokalizację Escolha a sua localização Alegeți locația dvs. Выберите ваше местоположение Vyberte svoju polohu Selecciona tu ubicación Välj din plats เลือกสถานที่ของคุณ

了解奧斯汀粉末,我們的產品,服務,所服務的行業,以及如何在最適合您的地區與我們聯繫。 Zjistěte více informací o společnosti Austin Powder, našich produktech, službách a průmyslových odvětvích a zjistěte kontaktní informace na naše zástupce ve vašem regionu. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. En savoir plus sur Austin Powder, nos produits, nos services, les industries desservies et les moyens de nous contacter dans la région qui vous convient le mieux. Erfahren Sie mehr über Austin Powder, unsere Produkte, Dienstleistungen, die belieferten Branchen und wie Sie uns, in der für Sie am besten geeigneten Region, kontaktieren können. Tudjon meg többet az Austin Powder-ről, termékeinkről, szolgáltatásainkról, az általunk szolgáltatott iparágakról, és arról, hogy miként léphet velünk kapcsolatba a régióban, amely a legjobban működik az Ön számára. Scopri Austin Powder, i nostri prodotti, servizi, industrie servite e come contattarci nella regione che funziona meglio per te. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. Lær om Austin Powder, våre produkter, tjenester, bransjer servert, og hvordan du kontakter oss i regionen som fungerer best for deg. Dowiedz się więcej o Austin Powder, naszych produktach, usługach, obsługiwanych branżach i o tym, jak skontaktować się z nami w regionie, który działa najlepiej dla Ciebie. Saiba mais sobre a Austin Powder, nossos produtos, serviços, setores atendidos e como entrar em contato conosco na região que funciona melhor para você. Aflați mai multe despre Austin Powder, produsele, serviciile, industriile noastre și cum să ne contactați în regiune care funcționează cel mai bine pentru dvs. Узнайте об Austin Powder, наших продуктах, услугах, сферах обслуживания и о том, как связаться с нами в регионе, который лучше всего подходит вам Získajte informácie o spoločnosti Austin Powder, našich produktoch, službách, odvetviach a o tom, ako nás kontaktovať v regióne, ktorý vám najlepšie vyhovuje. Conozca sobre Austin Powder, nuestros productos, servicios, industrias atendidas y cómo contactarnos en la región que mejor se adapte a sus necesidades. Lär dig om Austin Powder, våra produkter, tjänster, branscher som serveras och hur du kontaktar oss i regionen som fungerar bäst för dig. เรียนรู้เกี่ยวกับ Austin Powder ผลิตภัณฑ์บริการอุตสาหกรรมที่ได้รับและวิธีการติดต่อเราในภูมิภาคที่เหมาะกับคุณมากที่สุด

English

21-10-6 6.10.2021 06.10.2021 10/6/2021 06/10/2021 2021.10.06 06/10/2021 06/10/2021 06.10.2021 06.10.2021 06.10.2021 06.10.2021 06.10.2021 6.10.2021 10/6/2021 2021-10-06 6/10/2021

November 2, 2020.   Austin Powder Company (“Austin”) and Castonguay Blasting Ltd. (“Castonguay”) are pleased to announce the appointment of Castonguay as the exclusive distributor of Austin commercial explosives in the Province of Quebec, Canada.

Mr. Yuri Alexandre, President & General Manager, Castonguay Blasting Ltd., shared, “Castonguay has been an industry leader providing world-class drilling and blasting solutions since 1971. We are a family-owned, private company that still manages with family values in everything we do. For nearly fifty years, our services have been synonymous with quality, be it the fragmentation of blasted material or the precision of our drilling work.”

Using proven work methods and state-of-the-art equipment, Castonguay’s operations team takes pride in offering clients superior quality results, performed safely, at whatever the type and scope of the project, be it in the quarry, mining, or construction industries. Since its inception, Castonguay has expanded to service all eastern Canada regions, remote Canadian northern operations, and, more recently, South America and West Africa.

“We believe our expertise, resources, and service-oriented philosophy combined with Austin’s high-quality products and advanced blasting technologies will benefit our industry,” said Mr. Alexandre.

This new distributorship agreement will allow Castonguay to use Austin Powder’s explosive products and technology in Eastern Canada and be the exclusive distributor of Austin’s products in the province of Quebec, including the delivery of bulk emulsion to the hole.

“The arrangement is a first for Castonguay, so we are glad a trustworthy company like Austin Powder supports us,” said Mr. Alexandre. “This new service offering will be available in early 2021, so please contact us anytime to discuss how Castonguay can help you in your operations.”

“We are very pleased with this distribution agreement with Austin Powder,” explained Mr. Alexandre. “Like us, it is a private company with family values that bases its decisions on long-term sustainability, in addition to the desire to deliver quality products and services. From the start of the discussions with Austin, we felt strong synergies. We are convinced that this alliance will be highly beneficial for our current and future customers, and the mining, quarry, and construction industry in Quebec.”

“For more than 187 years, Austin has been in continuous operation, helping clients break rock safely and efficiently. For the past 30 years, our Canadian business, Austin Powder Limited (“APL”), has been supporting clients from British Columbia to Ontario and all points between,” explains Jason Rawlings, President, Austin Powder Company.  “We are thrilled to have Castonguay become an extended member of the Austin Powder Family and to be our exclusive representative in the Province of Quebec.”

“Austin has extensive experience servicing the quarrying, construction, pipeline, oil & gas, surface, and underground mining and civil works industries worldwide. The values of both Castonguay and Austin are perfectly aligned. Austin has and will continue to invest significantly in developing blast design, modeling, and prediction software to help our clients improve safety in their mining operations, increase productivity, and reduce costs. We use these tools every day to blast in highly technical and environmentally sensitive locations throughout the world, and these technologies will now be available to Castonguay for application in its work with clients in Quebec. Whatever the project is, and wherever the work takes Castonguay, Austin will be there to support them,” said Mr. Rawlings.

Austin Powder Company et Dynamitage Castonguay Ltée ont le plaisir d’annoncer la nomination de Dynamitage Castonguay à titre de distributeur exclusif des explosifs commerciaux Austin dans la province de Québec, Canada.

M. Yuri Alexandre, président et directeur général de Dynamitage Castonguay Ltée., a déclaré: « Castonguay est un chef de file de l’industrie offrant des solutions de forage et de dynamitage de classe mondiale depuis 1971. Nous sommes une entreprise privée qui gère avec des valeurs familiales dans tout ce que nous faisons. Depuis près de cinquante ans, nos services sont synonymes de qualité et de sécurité, que ce soit au niveau de la fragmentation du roc, du contrôle des projections et des vibrations, de la précision de nos travaux de forage et du résultat final de nos projets ».

En utilisant des méthodes de travail éprouvées et des équipements de pointe, l’équipe de Dynamitage Castonguay est fière d’offrir à ses clients des résultats de qualité supérieure, exécutés en toute sécurité, quels que soient le type et la portée du projet, que ce soit dans l’industrie des carrières, des mines ou de la construction. Depuis sa création, Castonguay s’est développé pour desservir toutes les régions de l’est du Canada, les régions éloignées du nord du Canada et, plus récemment, l’Amérique du Sud et l’Afrique de l’Ouest.

« Nous croyons que notre expertise, nos ressources et notre philosophie axée sur le service, combinées aux produits de haute qualité et à la technologie avancée d’Austin, seront très bénéfiques pour notre industrie », a déclaré M. Alexandre.

Ce nouvel accord de distribution permettra à Castonguay d’utiliser les produits explosifs et la technologie d’Austin Powder dans l’est du Canada et d’être le distributeur exclusif des produits d’Austin dans la province de Québec, y compris la livraison d’émulsion en vrac directement aux sites de sautage.

« C’est une première pour Castonguay, donc nous sommes très heureux qu’une entreprise de confiance comme Austin Powder nous soutienne », a déclaré M. Alexandre. « Comme nous, c’est une entreprise privée aux valeurs familiales qui fonde ses décisions sur la pérennité, en plus de la volonté de livrer des produits et des services de qualité. Dès le début des discussions avec Austin, nous avons ressenti de fortes synergies. Nous sommes convaincus que cette alliance apportera une valeur ajoutée supplémentaire pour nos clients dans l’exécution de leurs projets. Cette nouvelle offre de services sera disponible au début 2021, donc n’hésitez pas à nous contacter à tout moment pour discuter de la manière dont Castonguay peut vous aider dans vos opérations » a déclaré M. Alexandre.

« Depuis plus de 187 ans, Austin est en opération continue, aidant ses clients à briser le roc de façon efficace et sécuritaire. Depuis 30 ans, notre entreprise canadienne, Austin Powder Limited (APL), soutient des clients de la Colombie-Britannique jusqu’en Ontario et dans tous les points intermédiaires », explique Jason Rawlings, président, Austin Powder Company. « Nous sommes ravi d’avoir Dynamitage Castonguay Ltée comme un membre étendu de la famille Austin Powder et être notre représentant exclusif dans la province de Québec. “

« Austin possède une vaste expérience dans les secteurs des carrières, de la construction, des oléoducs, du pétrole et du gaz naturel, des mines à ciel ouvert et souterraines et des travaux de génie civil dans le monde entier. Les valeurs de Castonguay et d’Austin sont parfaitement alignées. Austin a investi dans le passé et continuera d’investir considérablement dans le développement des explosifs et des technologies de dynamitage. Des logiciels de conception, de modélisation et de prévision pour aider nos clients à améliorer la sécurité de leurs opérations minières, à augmenter la productivité et à réduire les coûts. Nous utilisons ces outils tous les jours pour le dynamitage dans des endroits hautement techniques et écologiquement sensibles à travers le monde, et ces technologies seront désormais à la disposition de Dynamitage Castonguay pour ses travaux avec les clients au Québec. Quel que soit le projet et peu importe l’endroit, Austin Powder seront là pour soutenir Dynamitage Castonguay », a déclaré M. Rawlings.

À propos de Austin Powder: Austin Powder Company, une filiale d’Austin Powder Holdings Company, fabrique des explosifs industriels, des accessoires et fournit des services techniques de dynamitage dans le monde entier. Fondée en 1833, lorsque l’entreprise était jeune et en expansion, elle a commencé à fabriquer de la poudre noire aux États-Unis. Aujourd’hui, la société fournit des produits et services de la plus haute qualité aux industries mondiales des mines, des carrières, pour la construction, le pétrole et le gaz naturel. Austin Powder Holdings Company, une société privée, a été constituée en 1995 et est basée à Cleveland en Ohio.

Social Media

Facebook:

Recent News Recent News Recent News Recent News Aktuelle News Recent News Recent News Notizie recenti Aktuelle News Recent News Notícias recentes Recent News Recent News Recent News Recent News Recent News ตRecent News

logo_white

AUSTIN

DETONATOR

Jsme tradičním výrobcem iniciačních systémů pro průmyslové trhací práce a disponujeme významnou technologickou a výzkumně-vývojovou základnou pro jejich výrobu a další rozvoj. We are a traditional manufacturer of initiation systems for industrial blasting operations and an important technological and research base for production and further development of initiation systems.

Visit Site

AUSTIN POWDER

SERVICE CZ

Austin Powder Service CZ aktivně zavádí nejmodernější technologie a výrobky pro trhací práce, jako laserové zaměřování, elektronické modelování a elektronické rozbušky. Austin Powder Service CZ implements the latest technologies and products for blasting works, such as laser profiling, electronic modeling, and electronic detonators.

Cancel
logo_white

AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. Náš web využívá cookies. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com utilizza i cookie per offrire un'esperienza più personalizzata e reattiva. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com używa pilków cookies aby zapewnić spersonalizowane, adekwatne do potrzeb informacje. AustinPowder.com usa cookies para oferecer uma experiência mais personalizada e responsiva. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience.