Canada

選擇你的位置 Zvolte si svou lokalitu Choose Your Location Choisissez votre emplacement Wählen Sie Ihren Standort Válasszon helyet Pilih Lokasi Anda Scegli la tua posizione Velg din plassering Wybierz swą lokalizację Escolha a sua localização Alegeți locația dvs. Выберите ваше местоположение Vyberte svoju polohu Selecciona tu ubicación Välj din plats เลือกสถานที่ของคุณ

了解奧斯汀粉末,我們的產品,服務,所服務的行業,以及如何在最適合您的地區與我們聯繫。 Zjistěte více informací o společnosti Austin Powder, našich produktech, službách a průmyslových odvětvích a zjistěte kontaktní informace na naše zástupce ve vašem regionu. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. En savoir plus sur Austin Powder, nos produits, nos services, les industries desservies et les moyens de nous contacter dans la région qui vous convient le mieux. Erfahren Sie mehr über Austin Powder, unsere Produkte, Dienstleistungen, die belieferten Branchen und wie Sie uns, in der für Sie am besten geeigneten Region, kontaktieren können. Tudjon meg többet az Austin Powder-ről, termékeinkről, szolgáltatásainkról, az általunk szolgáltatott iparágakról, és arról, hogy miként léphet velünk kapcsolatba a régióban, amely a legjobban működik az Ön számára. Scopri Austin Powder, i nostri prodotti, servizi, industrie servite e come contattarci nella regione che funziona meglio per te. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. Lær om Austin Powder, våre produkter, tjenester, bransjer servert, og hvordan du kontakter oss i regionen som fungerer best for deg. Dowiedz się więcej o Austin Powder, naszych produktach, usługach, obsługiwanych branżach i o tym, jak skontaktować się z nami w regionie, który działa najlepiej dla Ciebie. Saiba mais sobre a Austin Powder, nossos produtos, serviços, setores atendidos e como entrar em contato conosco na região que funciona melhor para você. Aflați mai multe despre Austin Powder, produsele, serviciile, industriile noastre și cum să ne contactați în regiune care funcționează cel mai bine pentru dvs. Узнайте об Austin Powder, наших продуктах, услугах, сферах обслуживания и о том, как связаться с нами в регионе, который лучше всего подходит вам Získajte informácie o spoločnosti Austin Powder, našich produktoch, službách, odvetviach a o tom, ako nás kontaktovať v regióne, ktorý vám najlepšie vyhovuje. Conozca sobre Austin Powder, nuestros productos, servicios, industrias atendidas y cómo contactarnos en la región que mejor se adapte a sus necesidades. Lär dig om Austin Powder, våra produkter, tjänster, branscher som serveras och hur du kontaktar oss i regionen som fungerar bäst för dig. เรียนรู้เกี่ยวกับ Austin Powder ผลิตภัณฑ์บริการอุตสาหกรรมที่ได้รับและวิธีการติดต่อเราในภูมิภาคที่เหมาะกับคุณมากที่สุด

English

Mining

BEST PARTICLE SIZE. MINIMIZING PROCESSING COSTS.

For more than 180 years, Austin Powder Company has been in the business of helping customers mine rock safely and efficiently. Our long history of serving the mining industry reflects the continuous development of new, safer and more reliable blasting products, and innovative technologies. Today, Austin serves mining operations throughout the Americas and around the world.

Exploitation minière

MEILLEURE TAILLE DES PARTICULES. MINIMISER LES FRAIS DE TRAITEMENT.

Depuis plus de 180 ans, Austin Powder Company aide les clients à creuser la roche en toute sécurité et efficacement. Notre longue tradition de service à l'industrie minière reflète le développement continu de nouveaux produits de dynamitage, plus sûrs et plus fiables, et de technologies innovantes. Aujourd'hui, Austin dessert des exploitations minières dans le monde entier.

Our top priorities are to work safe and to blast safe.

Mining plays a critical role in providing the resources that make our daily lives possible. The conveniences and technologies enjoyed by society today simply would be non-existent without mining. Since first providing explosives to the underground coal producers in the Appalachian region of the United States, the Austin name has earned respect around the world, and our market shares in both surface and underground operations have grown steadily in metal and non-metal minerals, coal and precious metals.

Our commitment to the industry begins with our commitment to safety. We employ certified blasters, state-of-the-art delivery systems and the safest and highest quality products. We also place great importance on environmental concerns, minimizing or eliminating any environmental impacts.

BLAST OPTIMIZATION

Each mining operation is different, each bench is different, and every day, the conditions in the mine are different. Getting the right sized rock, minimizing oversize and fines, is the goal no matter the changing conditions. Austin knows that the most cost-effective place to break rock is at the face.

So, here at Austin, we begin with helping our customers choose the right product for the specific application. Products such as Austin Powder’s E-Star Detonators, are critical – not only to achieve maximum environmental control but also for the best fragmentation results possible. And, used with Austin’s 440/4100 Series gassed emulsions, this level of control results in significant cost saving.

TECHNICAL SERVICES

Austin provides services to our customers in three different areas: The first service area is the most fundamental – the safe delivery of quality products to customers who store their own products and perform their own blasting. In addition to reliably delivering the customer’s products on time, Austin is always available for technical support on a moment’s notice.

The second service area is daily delivery where Austin stores the product, manages the regulatory burden and delivers the product for the day’s blast to our customer’s internal blasting crew. Here again, Austin’s technical support can assist our customer’s blasting crew in numerous ways to help them achieve their desired results.

Austin’s third service area consists of a complete shot service. In this area, Austin provides the highest value to our customers. Through the deployment of our own blasting crew supported by our world-class technical services group, Austin brings all of our collective experience and high-quality resources to achieve the best results for our customers.

 • Product Characteristics

 • Blast Geometry

 • Product Performance

 • Muckpile Distribution

 • PRE-BLAST

  • Product Characteristics
  • Blast Geometry
  • Geology
  • Laboratory/Field Tests
  • General Surveying
  • ABS (Austin Blasting Software): Computer-aided blast design allows computer simulations and blast design review during the planning stages.
  • Laser Profiler (2D, 3D): Provides data to help control blasting safety and environmental effects of blasting.
  • QED virtual mining software: A state-of-the-art computerized “virtual mining method” software package helps provide solutions to any customer issues or problems.
  • Borehole trajectory/deviation: Hole measurement
  • Geologist’s Compass
 • BLAST

  • Product Performance
  • Timing
  • Rock Movement
  • Vibration & Airblast
  • Video Cameras
  • High-Speed Cameras
  • Data Acquisition Systems
 – VOD (Velocity of Detonation)
  • Timing
  • Seismographs
 • POST-BLAST

  • Muckpile Distribution
  • Digability
  • Fragmentation
  • Backbreak
  • Cost
  • Laser Profiling
  • Photographic Fragmentation Analysis

Nos principales priorités sont de travailler en sécurité et d’effectuer des explosions sécuritaires.

L’exploitation minière joue un rôle essentiel en fournissant les ressources qui rendent notre vie quotidienne possible. Les commodités et les technologies dont jouit la société aujourd’hui seraient tout simplement inexistantes sans l’exploitation minière. Depuis que nous avons commencé à fournir des explosifs aux producteurs de charbon souterrains des Appalaches, le nom d’Austin a gagné le respect du monde entier et nos parts de marché dans les activités de surface et souterraines ont augmenté régulièrement pour les minéraux métalliques et non métalliques, le charbon et les métaux précieux.

Notre engagement envers l’industrie commence par notre engagement en matière de sécurité. Nous employons des dynamiteurs certifiés, des systèmes de livraison à la pointe de la technologie et les produits les plus sûrs et de la plus haute qualité. Nous attachons également une grande importance aux préoccupations environnementales, en minimisant ou en éliminant les impacts sur l’environnement.

OPTIMISATION DE DYNAMITAGE

Chaque opération minière est différente, chaque banc est différent et chaque jour les conditions de la mine sont différentes. Obtenir des roches de la bonne taille et minimiser les roches hors-dimensionnées et celles trop fines constituent l’objectif, peu importe les conditions. Austin sait que le lieu le plus rentable pour casser des pierres sont les fronts de taille.

Donc, ici à Austin, nous commençons par aider nos clients à choisir le bon produit pour l’application spécifique. Les produits tels que les détonateurs E-Star d’Austin Powder sont essentiels, non seulement pour obtenir un contrôle environnemental maximum, mais également pour obtenir les meilleurs résultats de fragmentation possibles. Utilisé avec les émulsions gazeuses Austin série 440/4100, ce niveau de contrôle permet des économies de coûts significatives.

SERVICES TECHNIQUES

Austin fournit des services à ses clients dans trois domaines différents. Le premier domaine de service est le plus fondamental : la livraison de produits de qualité, en toute sécurité, aux clients qui stockent leurs propres produits et effectuent leur propre dynamitage. En plus de livrer les produits du client à temps et de manière fiable, Austin est toujours disponible pour le support technique sur demande.

Le deuxième domaine de service est la livraison quotidienne : Austin stocke le produit, gère le fardeau réglementaire et fournit les produits requis journalièrement pour les explosions à l’équipe de dynamitage interne de notre client. Là encore, le support technique d’Austin peut aider l’équipe de dynamitage de nos clients de nombreuses façons pour les aider à atteindre les résultats souhaités.

Le troisième domaine de service d’Austin consiste en un service complet de coups de mine. Austin fournit dans ce domaine la valeur la plus élevée à nos clients. Grâce au déploiement de notre propre équipe de dynamitage, appuyée par notre groupe de services techniques de classe mondiale, Austin apporte toute son expérience collective et ses ressources de grande qualité afin d’obtenir les meilleurs résultats pour nos clients.

 • Caractéristiques du produit

 • Géométrie du soufflage

 • Performances du produit

 • Distribution des roches fragmentées

 • Services techniques prédynamitage

  • Caractéristiques du produit
  • Géométrie du soufflage
  • Géologie
  • Essais en laboratoire/sur le terrain
  • Arpentage général
  • La conception du dynamitage assistée par ordinateur permet des simulations et un examen de la conception du dynamitage au cours des étapes de la planification.
  • Le programme Laser Profiler (2D, 3D) fournit des données permettant de contrôler la sécurité du dynamitage et les effets environnementaux de celui-ci.
  • Trajectoire de forage/mesure d’écart
  • Planification 3D assistée par drone
 • Services techniques de dynamitage

  • Performances du produit
  • Déroulement des opérations
  • Mouvement des roches
  • Vibration et soufflage à l'air
  • Caméras vidéo
  • Caméras à grande vitesse
  • Systèmes d'acquisition de données – VOD (vitesse de détonation)
  • Sismographes
 • Services techniques postdynamitage

  • Distribution des roches fragmentées
  • La forabilité
  • La fragmentation
  • Hors-profils
  • Coûts
  • Profilage au laser
  • Analyse de fragmentation photographique

logo_white

AUSTIN

DETONATOR

Jsme tradičním výrobcem iniciačních systémů pro průmyslové trhací práce a disponujeme významnou technologickou a výzkumně-vývojovou základnou pro jejich výrobu a další rozvoj. We are a traditional manufacturer of initiation systems for industrial blasting operations and an important technological and research base for production and further development of initiation systems.

Visit Site

AUSTIN POWDER

SERVICE CZ

Austin Powder Service CZ aktivně zavádí nejmodernější technologie a výrobky pro trhací práce, jako laserové zaměřování, elektronické modelování a elektronické rozbušky. Austin Powder Service CZ implements the latest technologies and products for blasting works, such as laser profiling, electronic modeling, and electronic detonators.

Cancel
logo_white

AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. Náš web využívá cookies. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com utilizza i cookie per offrire un'esperienza più personalizzata e reattiva. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com używa pilków cookies aby zapewnić spersonalizowane, adekwatne do potrzeb informacje. AustinPowder.com usa cookies para oferecer uma experiência mais personalizada e responsiva. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience.