Austria

選擇你的位置 Zvolte si svou lokalitu Choose Your Location Choisissez votre emplacement Wählen Sie Ihren Standort Válasszon helyet Pilih Lokasi Anda Scegli la tua posizione Velg din plassering Wybierz swą lokalizację Escolha a sua localização Alegeți locația dvs. Выберите ваше местоположение Vyberte svoju polohu Selecciona tu ubicación Välj din plats เลือกสถานที่ของคุณ

了解奧斯汀粉末,我們的產品,服務,所服務的行業,以及如何在最適合您的地區與我們聯繫。 Zjistěte více informací o společnosti Austin Powder, našich produktech, službách a průmyslových odvětvích a zjistěte kontaktní informace na naše zástupce ve vašem regionu. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. En savoir plus sur Austin Powder, nos produits, nos services, les industries desservies et les moyens de nous contacter dans la région qui vous convient le mieux. Erfahren Sie mehr über Austin Powder, unsere Produkte, Dienstleistungen, die belieferten Branchen und wie Sie uns, in der für Sie am besten geeigneten Region, kontaktieren können. Tudjon meg többet az Austin Powder-ről, termékeinkről, szolgáltatásainkról, az általunk szolgáltatott iparágakról, és arról, hogy miként léphet velünk kapcsolatba a régióban, amely a legjobban működik az Ön számára. Scopri Austin Powder, i nostri prodotti, servizi, industrie servite e come contattarci nella regione che funziona meglio per te. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. Lær om Austin Powder, våre produkter, tjenester, bransjer servert, og hvordan du kontakter oss i regionen som fungerer best for deg. Dowiedz się więcej o Austin Powder, naszych produktach, usługach, obsługiwanych branżach i o tym, jak skontaktować się z nami w regionie, który działa najlepiej dla Ciebie. Saiba mais sobre a Austin Powder, nossos produtos, serviços, setores atendidos e como entrar em contato conosco na região que funciona melhor para você. Aflați mai multe despre Austin Powder, produsele, serviciile, industriile noastre și cum să ne contactați în regiune care funcționează cel mai bine pentru dvs. Узнайте об Austin Powder, наших продуктах, услугах, сферах обслуживания и о том, как связаться с нами в регионе, который лучше всего подходит вам Získajte informácie o spoločnosti Austin Powder, našich produktoch, službách, odvetviach a o tom, ako nás kontaktovať v regióne, ktorý vám najlepšie vyhovuje. Conozca sobre Austin Powder, nuestros productos, servicios, industrias atendidas y cómo contactarnos en la región que mejor se adapte a sus necesidades. Lär dig om Austin Powder, våra produkter, tjänster, branscher som serveras och hur du kontaktar oss i regionen som fungerar bäst för dig. เรียนรู้เกี่ยวกับ Austin Powder ผลิตภัณฑ์บริการอุตสาหกรรมที่ได้รับและวิธีการติดต่อเราในภูมิภาคที่เหมาะกับคุณมากที่สุด

German

Tunneling

Best blasting results. Minimizing excavation costs.

Each tunneling project is different. Requirements and constraints regarding blasting are different, and every day, the conditions on site are different. Blasting efficiently is the goal no matter the changing conditions.

Tunnelbau

Beste Abschlagsqualität. Minimierung der Vortriebskosten.

Jedes Tunnelbauprojekt ist anders. Die Sprengvoraussetzungen und -einschränkungen sind unterschiedlich und die Standortverhältnisse ändern sich täglich. Unabhängig von den sich verändernden Bedingungen sind leistungsstarke und effiziente Sprengungen  das Ziel.

Our top priorities are to work safe and to blast safe.

Austin Powder is able to provide products and support to customers’ blasting crews, or perform the blasting with our own teams, either way achieving the desired results.

At Austin Powder, we begin with helping our customers choose the right product for the specific application. Products such as Austin Powder E-Star and Shock-Start Detonators, are critical – not only to achieve maximum environmental control but also for the best fragmentation results possible. Used with Austin Powder Emulex Series gassed emulsions, this level of control results in significant cost savings.

In an internationally competitive environment, having a reliable partner is particularly important. 

 • Speed during tunnel-driving is essential. Powerful and reliable explosives such as Emulex and detonators such as Shock-Star guarantee speed and cost-efficiency, as well as your safety.
 • Tunnel constructions are under a lot of pressure both before as well as during construction. With the support of our experts, we are able to minimize stresses such as toxic clouds. Our qualified and specialized chemists support you from the first removal of rock onwards.
 • The preparation of storage concepts including mobile storage of explosives as well as support in the authorization process is standard for us.
 • Excellent Product Characteristics

 • Optimized Timing

 • Perfect Product Performance

 • High Profile Accuracy

 • PRE-BLAST

  • Product Characteristics
  • Blast Geometry
  • Geology
  • Laboratory/Field Tests
  • General Surveying
  • ABS (Austin Blasting Software): Computer-aided blast design allows computer simulations and blast design review during the planning stages
  • Laser Profiler (2D, 3D): Provides data to help control blasting safety and environmental effects of blasting
  • QED virtual mining software: A state-of-the-art computerized “virtual mining method” software package helps provide solutions to any customer issues or problems
  • Borehole trajectory/deviation: Hole measurement
  • Geologist’s Compass
 • BLAST

  • Product Performance
  • Timing
  • Rock Movement
  • Vibration & Airblast
  • Video Cameras
  • High-Speed Cameras
  • Data Acquisition Systems – VOD (Velocity of Detonation)
  • Timing
  • Seismographs
 • POST-BLAST

  • Digability
  • Fragmentation
  • Profile Accuracy
  • Cost
  • Laser Profiling

Unsere oberste Priorität ist, sicher zu arbeiten und sicher zu sein.

Austin Powder stellt Produkte und Dienstleistungen zur Unterstützung der Sprengteams von Kunden zur Verfügung oder führt die Sprengung mit den eigenen bestens ausgebildeten Technikern durch. In jedem Fall erreichen wir die gewünschten uns optimalen Ergebnisse für unsere Auftraggeber.

Daher helfen wir bei Austin Powder unseren Kunden bei der Wahl der richtigen Produkte für die jeweilige Anwendung. Produkte wie Austin Powder E-Star und Shock-Star Zünder spielen eine wesentliche Rolle – nicht nur zur Erreichung maximaler Emissionskontrolle sondern auch zur Erreichung der bestmöglichen Zerkleinerungsergebnisse. Zusammen mit den Emulex Sprengstoffen der Austin Powder ergeben sich dadurch deutliche Kostenersparnisse für Sie als Kunde.

In einem international kompetitiven Umfeld ist ein verlässlicher Partner besonders wichtig.

 • Geschwindigkeit ist im Vortrieb essentiell. Leistungsstarke und zuverlässige Sprengstoffe wie Emulex und Zündmittel wie Shock-Star gewährleisten Ihnen nicht nur Geschwindigkeit und Effizienz, sondern auch Sicherheit.
 • Tunnelbauten stehen sowohl vor als auch während des Baus unter großem Umweltdruck. Belastungen wie toxische Schwaden können durch Beiziehen unserer Experten minimiert werden. Unsere qualifizierten und spezialisierten Chemiker unterstützen Sie bereits vor dem ersten Abschlag.
 • Die Erstellung von Lagerungskonzepten inklusive mobiler Lagerung von Sprengmitteln sowie die Hilfestellung im Genehmigungsprozess sind für uns selbstverständlich.
 • Ausgezeichnete Sprengmitteleigenschaften

 • Optimale Zündverzögerung

 • Höchste Leistungsfähigkeit

 • Größtmögliche Profilgenauigkeit

 • Sprengplanung

  • Sprengmitteleigenschaften
  • Sprenggeometrie
  • Geologie
  • Labor-/Feldtests
  • Allgemeine Vermessungsarbeiten
  • ABS (Austin Blasting Software): Computerunterstütztes Design ermöglicht Simulationen und die Überprüfung des Sprengdesigns in den Planungsphasen
  • Bruchwandvermessung (2D, 3D): Stellt Daten zur Kontrolle der Sprengsicherheit sowie von Auswirkungen der Sprengung auf die Umwelt zur Verfügung
  • QED virtuelle Bergbausoftware: Ein modernstes computerbasiertes Softwarepaket „virtuelle Bergbaumethode“ hilft bei der Findung von Lösungen
 • Sprengung

  • Leistungsfähigkeit
  • Zündverzögerung
  • Lademenge pro Zündzeitstufe
  • Erschütterung & Schalldruck
  • Videodokumentation
  • Hochgeschwindigkeitskameras
  • Datenerfassungssysteme – VOD (Velocity of Detonation / Detonationsgeschwindigkeit)
  • Seismografen
 • Sprenganalyse

  • Ladbarkeit
  • Zerkleinerungsgrad
  • Profilgenauigkeit
  • Kostenanalyse
  • Nachvermessung

logo_white

AUSTIN

DETONATOR

Jsme tradičním výrobcem iniciačních systémů pro průmyslové trhací práce a disponujeme významnou technologickou a výzkumně-vývojovou základnou pro jejich výrobu a další rozvoj. We are a traditional manufacturer of initiation systems for industrial blasting operations and an important technological and research base for production and further development of initiation systems.

Visit Site

AUSTIN POWDER

SERVICE CZ

Austin Powder Service CZ aktivně zavádí nejmodernější technologie a výrobky pro trhací práce, jako laserové zaměřování, elektronické modelování a elektronické rozbušky. Austin Powder Service CZ implements the latest technologies and products for blasting works, such as laser profiling, electronic modeling, and electronic detonators.

Cancel
logo_white

AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. Náš web využívá cookies. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com utilizza i cookie per offrire un'esperienza più personalizzata e reattiva. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com używa pilków cookies aby zapewnić spersonalizowane, adekwatne do potrzeb informacje. AustinPowder.com usa cookies para oferecer uma experiência mais personalizada e responsiva. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience.