Austin Detonator

選擇你的位置 Zvolte si svou lokalitu Choose Your Location Choisissez votre emplacement Wählen Sie Ihren Standort Válasszon helyet Pilih Lokasi Anda Scegli la tua posizione Velg din plassering Wybierz swą lokalizację Escolha a sua localização Alegeți locația dvs. Выберите ваше местоположение Vyberte svoju polohu Selecciona tu ubicación Välj din plats เลือกสถานที่ของคุณ

了解奧斯汀粉末,我們的產品,服務,所服務的行業,以及如何在最適合您的地區與我們聯繫。 Zjistěte více informací o společnosti Austin Powder, našich produktech, službách a průmyslových odvětvích a zjistěte kontaktní informace na naše zástupce ve vašem regionu. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. En savoir plus sur Austin Powder, nos produits, nos services, les industries desservies et les moyens de nous contacter dans la région qui vous convient le mieux. Erfahren Sie mehr über Austin Powder, unsere Produkte, Dienstleistungen, die belieferten Branchen und wie Sie uns, in der für Sie am besten geeigneten Region, kontaktieren können. Tudjon meg többet az Austin Powder-ről, termékeinkről, szolgáltatásainkról, az általunk szolgáltatott iparágakról, és arról, hogy miként léphet velünk kapcsolatba a régióban, amely a legjobban működik az Ön számára. Scopri Austin Powder, i nostri prodotti, servizi, industrie servite e come contattarci nella regione che funziona meglio per te. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. Lær om Austin Powder, våre produkter, tjenester, bransjer servert, og hvordan du kontakter oss i regionen som fungerer best for deg. Dowiedz się więcej o Austin Powder, naszych produktach, usługach, obsługiwanych branżach i o tym, jak skontaktować się z nami w regionie, który działa najlepiej dla Ciebie. Saiba mais sobre a Austin Powder, nossos produtos, serviços, setores atendidos e como entrar em contato conosco na região que funciona melhor para você. Aflați mai multe despre Austin Powder, produsele, serviciile, industriile noastre și cum să ne contactați în regiune care funcționează cel mai bine pentru dvs. Узнайте об Austin Powder, наших продуктах, услугах, сферах обслуживания и о том, как связаться с нами в регионе, который лучше всего подходит вам Získajte informácie o spoločnosti Austin Powder, našich produktoch, službách, odvetviach a o tom, ako nás kontaktovať v regióne, ktorý vám najlepšie vyhovuje. Conozca sobre Austin Powder, nuestros productos, servicios, industrias atendidas y cómo contactarnos en la región que mejor se adapte a sus necesidades. Lär dig om Austin Powder, våra produkter, tjänster, branscher som serveras och hur du kontaktar oss i regionen som fungerar bäst för dig. เรียนรู้เกี่ยวกับ Austin Powder ผลิตภัณฑ์บริการอุตสาหกรรมที่ได้รับและวิธีการติดต่อเราในภูมิภาคที่เหมาะกับคุณมากที่สุด

Czech

Environment

Austin Detonator s.r.o. is fully aware of environmental protection's importance.

Životní prostředí

Austin Detonator s.r.o. si plně uvědomuje význam ochrany životního prostředí.

Umwelt

Die Gesellschaft Austin Detonator s.r.o. ist sich voll der Bedeutung des Umweltschutzes bewusst.

Окружающая среда

Компания Austin Detonator s.r.o. полностью осознает важность охраны окружающей среды.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Austin Detonator s.r.o. si plně uvědomuje význam ochrany životního prostředí.

Důsledně respektujeme a dodržujeme všechny legislativní požadavky související s ochranou životního prostředí. Efektivně využíváme energie a zdroje ve všech svých výrobních procesech a zvyšujeme ochranu životního prostředí neustálým zlepšováním používaných technologií. Spolupracujeme se všemi příslušnými orgány státní správy, orgány samosprávy a zainteresovanými stranami.

Od roku 2017 je náš systém řízení ochrany životního prostředí certifikován dle mezinárodní normy ISO 14001:2015.

ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

 • Dodržujeme legislativní požadavky v oblasti životního prostředí.
 • Prevencí a soustavnou analýzou dopadů našich činností na životní prostředí předcházíme haváriím a přijímáme opatření k jejich eliminaci.
 • Upřednostňujeme energeticky úspornější technologie a investice šetrnější k životnímu prostředí.

  REACH A CLP

Austin Detonator s.r.o. jako výrobce, dovozce a následný uživatel chemických látek a směsí řádně plní své povinnosti vyplývající z Nařízení evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006 REACH, který určuje nová pravidla a zavedl významné změny v oblasti obchodu s chemickými látkami a směsmi.

Společnosti Austin Detonator s.r.o. se podařilo úspěšně uvést systém REACH do praxe a zachovat výrobu průmyslových rozbušek v odpovídající kvalitě. Zavádíme surovinovou strategii jako formu povinné substituce, postupná náhrada některých chemických látek bezpečnějšími alternativami přispěje ke zvýšení bezpečnosti lidského zdraví a životního prostředí.

V případě dotazů týkajících se bezpečnostních listů nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese: msds@austin.cz

ENVIRONMENTAL PROTECTION

We consistently respect and observe all legislation requirements relating to environmental protection. We efficiently use energy and resources in our production processes and increase environmental protection through constant improvements of applied technologies. We cooperate with all relevant governmental agencies, bodies of self-administration, and other involved parties.

Since 2017 our environmental management system has been certified according to the international standard ISO 14001:2015.

ENVIRONMENTAL POLICY

 • We adhere to the legislative requirements regarding the environment.
 • By taking precautions and by the systematic analysis of the impact our activities have on the environment, we take measures to eliminate and prevent environmental accidents.
 • We give priority to energy-saving technologies and environmentally friendly investments.

REACH & CLP

Austin Detonator s.r.o. as a manufacturer, importer, and downstream user of chemicals and mixtures, duly fulfills its obligations under the REACH Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which sets new rules and introduces significant changes in trade in chemicals and mixtures.

For questions regarding safety data sheets please do not hesitate to contact us at msds@austin.cz

UMWELTSCHUTZ

Wir respektieren und befolgen sämtliche legislative Anforderungen, die im Zusammenhang mit dem Umweltschutz stehen. Wir nutzen Energie und Energiequellen effektiv in allen Fertigungsprozessen und tragen zum Umweltschutz durch die ständige Verbesserung unserer Technologien bei. Wir kooperieren mit kommunalen Verwaltungen und Selbstverwaltungen sowie mit interessierten Seiten.

Seit 2017 hat unser Umweltschutzmanagementsystem eine Zertifizierung nach der internationalen Norm ISO 14001:2015.

UMWELTPOLITIK

 • Wir befolgen legislative Anforderung des Umweltschutzes.
 • Durch Prävention und kontinuierliche Analyse der Konsequenzen unserer Tätigkeiten auf die Umwelt, beugen wir Unfällen vor und treffen geeignete Maßnahmen zur Eliminierung.
 • Wir bevorzugen energiesparende Technologien und umweltschonendere Investitionen.

REACH und CLP

Als Hersteller, Importeur und Anwender chemischer Stoffen und Mischungen, erfüllt Austin Detonator s.r.o. die aus der Verordnung des Europäischen Parlamentes und Rates Nr. 1907/2006 REACH anfallenden Pflichten. Die Gesellschaft bestimmt neue Regeln und setzte bedeutende Änderungen im Bereich des Handels mit chemischen Stoffen und Mischungen durch.

Die Gesellschaft Austin Detonator s.r.o. führte erfolgreich die REACH-Chemikalienverordnung in der Praxis ein, wodurch die Herstellung industrieller Sprengzünder in entsprechender Qualität erhalten werden konnte. Die Rohstoffstrategie wird als obligatorischer Ersatz eingeführt. Die allmähliche Ersetzung einiger chemischer Stoffe durch sicherere Alternativen trägt zum Schutz der Menschen und der Umwelt bei.

Sollten Sie Fragen bzgl. der Sicherheitsdatenblätter haben, zögern Sie nicht uns unter der Email msds@austin.cz zu kontaktieren

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Мы без оговорок принимаем и соблюдаем все требования, устанавливаемые законодательством в области охраны окружающей среды. Мы эффективно используем энергию и ресурсы во всех производственных процессах и повышаем охрану окружающей среды путем постоянного улучшения используемых технологий. Мы сотрудничаем со всеми соответствующими государственными органами, органами самоуправления и заинтересованными сторонами.

С 2017 года наша система управления охраной окружающей среды сертифицирована в соответствии с международной нормой ISO 14001:2015.

下載 Ke stažení Downloads Téléchargements Downloads Letöltések Unduhan Download Nedlastinger Pliki do pobrania Transferências Descărcări Загрузки K stiahnutiu Descargas Nedladdningar ดาวน์โหลด

 • CQS-14001_RU-1

  (CQS-14001_RU-1-1.pdf)

  Download
 • IQ-NET-14001-3

  (IQ-NET-14001-3-1.pdf)

  Download

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

 • Соблюдаем законодательные требования в области охраны окружающей среды.
 • Путем профилактики и систематического анализа воздействия нашей деятельности на окружающую среду, мы предотвращаем аварии и принимаем меры по устранению их причин.
 • Мы отдаем предпочтение более энергоэффективным технологиям и более экологичным инвестициям.

REACH a CLP

Компания Austin Detonator s.r.o., являясь производителем, поставщиком и последующим потребителем химических веществ и смесей, должным образом выполняет свои обязанности, вытекающие из постановления Европейского парламента и Совета ЕС №1907/2006 REACH, которым установлены новые правила и внесены значительные изменения в области торговли химическими веществами и смесями.

Компании Austin Detonator s.r.o. удалось успешно внедрить систему REACH на практике и сохранить производство промышленных систем инициирования соответствующего качества. Мы вводим сырьевую стратегию как форму необходимой субституции, постепенная замена некоторых химических веществ более безопасными альтернативами способствует повышению безопасности для здоровья человека и окружающей среды.

В случае появления вопросов, касающихся паспортов безопасности, пишите нам на электронный адрес: msds@austin.cz

logo_white

AUSTIN

DETONATOR

Jsme tradičním výrobcem iniciačních systémů pro průmyslové trhací práce a disponujeme významnou technologickou a výzkumně-vývojovou základnou pro jejich výrobu a další rozvoj. We are a traditional manufacturer of initiation systems for industrial blasting operations and an important technological and research base for production and further development of initiation systems.

Visit Site

AUSTIN POWDER

SERVICE CZ

Austin Powder Service CZ aktivně zavádí nejmodernější technologie a výrobky pro trhací práce, jako laserové zaměřování, elektronické modelování a elektronické rozbušky. Austin Powder Service CZ implements the latest technologies and products for blasting works, such as laser profiling, electronic modeling, and electronic detonators.

Cancel
logo_white

AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. Náš web využívá cookies. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com utilizza i cookie per offrire un'esperienza più personalizzata e reattiva. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com używa pilków cookies aby zapewnić spersonalizowane, adekwatne do potrzeb informacje. AustinPowder.com usa cookies para oferecer uma experiência mais personalizada e responsiva. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience.

More Information Více informací More Information More Information More Information More Information More Information Maggiori informazioni More Information More Information Mais Informações More Information More Information More Information More Information More Information More Information