Austin Detonator

選擇你的位置 Zvolte si svou lokalitu Choose Your Location Choisissez votre emplacement Wählen Sie Ihren Standort Válasszon helyet Pilih Lokasi Anda Velg din plassering Wybierz swą lokalizację Alegeți locația dvs. Выберите ваше местоположение Vyberte svoju polohu Selecciona tu ubicación Välj din plats เลือกสถานที่ของคุณ

了解奧斯汀粉末,我們的產品,服務,所服務的行業,以及如何在最適合您的地區與我們聯繫。 Zjistěte více informací o společnosti Austin Powder, našich produktech, službách a průmyslových odvětvích a zjistěte kontaktní informace na naše zástupce ve vašem regionu. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. En savoir plus sur Austin Powder, nos produits, nos services, les industries desservies et les moyens de nous contacter dans la région qui vous convient le mieux. Erfahren Sie mehr über Austin Powder, unsere Produkte, Dienstleistungen, die belieferten Branchen und wie Sie uns, in der für Sie am besten geeigneten Region, kontaktieren können. Tudjon meg többet az Austin Powder-ről, termékeinkről, szolgáltatásainkról, az általunk szolgáltatott iparágakról, és arról, hogy miként léphet velünk kapcsolatba a régióban, amely a legjobban működik az Ön számára. Pelajari tentang Austin Powder, produk, layanan, industri kami, dan cara menghubungi kami di wilayah yang paling sesuai untuk Anda. Lær om Austin Powder, våre produkter, tjenester, bransjer servert, og hvordan du kontakter oss i regionen som fungerer best for deg. Dowiedz się więcej o Austin Powder, naszych produktach, usługach, obsługiwanych branżach i o tym, jak skontaktować się z nami w regionie, który działa najlepiej dla Ciebie. Aflați mai multe despre Austin Powder, produsele, serviciile, industriile noastre și cum să ne contactați în regiune care funcționează cel mai bine pentru dvs. Узнайте об Austin Powder, наших продуктах, услугах, сферах обслуживания и о том, как связаться с нами в регионе, который лучше всего подходит вам Získajte informácie o spoločnosti Austin Powder, našich produktoch, službách, odvetviach a o tom, ako nás kontaktovať v regióne, ktorý vám najlepšie vyhovuje. Conozca sobre Austin Powder, nuestros productos, servicios, industrias atendidas y cómo contactarnos en la región que mejor se adapte a sus necesidades. Lär dig om Austin Powder, våra produkter, tjänster, branscher som serveras och hur du kontaktar oss i regionen som fungerar bäst för dig. เรียนรู้เกี่ยวกับ Austin Powder ผลิตภัณฑ์บริการอุตสาหกรรมที่ได้รับและวิธีการติดต่อเราในภูมิภาคที่เหมาะกับคุณมากที่สุด

Czech

SAFETY IS OUR FIRST PRIORITY

50

Our goal is maximum prevention of accidents and unusual events. All of our employees must work, think and act safely and accept their responsibility for safety.

BEZPEČNOST JE NAŠÍ NEJVYŠŠÍ PRIORITOU

Naším cílem je maximální prevence nehod a neobvyklých událostí. Všichni naši zaměstnanci musí pracovat, myslet a jednat bezpečně a přijmout svou odpovědnost za bezpečnost.

SICHERHEIT HAT BEI UNS OBERSTE PRIORITÄT

Wir möchten vor allem Unfälle und ungewöhnliche Sicherheitsvorfälle vermeiden. Alle unsere Mitarbeiter müssen gefahrlos und verantwortungsbewusst arbeiten, denken und handeln.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ НАШИМ НАИВЫСШИМ ПРИОРИТЕТОМ

Нашей целью является максимальное предотвращение аварий и чрезвычайных происшествий. Все наши работники обязаны работать, думать, и поступать безопасно, и понимать свою ответственность за безопасность.

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ

 • Vedení Skupiny společností Austin Detonator podporuje tyto politiky, které jsou závazné pro všechny zaměstnance Skupiny společností Austin Detonator.
 • Udržujeme, rozvíjíme a soustavně zlepšujeme integrovaný systém řízení.
 • Bezpečně a kvalitně vyrábíme výrobky a poskytujeme služby v souladu s předpisy a s ohledem na zdraví zaměstnanců a životní prostředí.
 • Nasloucháme zainteresovaným stranám i sobě navzájem.
 • Bezpečnost

  Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prevence závažných havárií.

  Číst více
 • Zdraví

  Zajišťujeme optimální pracovní podmínky našich zaměstnanců.

  Číst více
 • Ochrana životního prostředí

  Respektujeme a dodržujeme všechny legislativní požadavky na ochranu životního prostředí.

  Číst více
 • Ochrana

  Identifikujeme bezpečnostní potřeby společnosti a chráníme bezpečnostní standardy v souvislosti s ochranou osob a majetku.

  Číst více
 • Kvalita

  Kvalita a bezpečnost jsou naší nejvyšší prioritou.

  Číst více

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM POLICY

 • The management support occupational health and safety and prevention of major accidents, quality and environmental policies, which are obligatory for all employees of the Group of Austin Detonator companies
 • We maintain, develop and continuously improve an integrated management system.
 • Paying attention to both safety and quality, we manufacture products and provide services in compliance with regulations and with regard to the health of employees and the environment.
 • We listen to the needs and expectations of our workers and other stakeholders.
 • Safety

  Occupational health and safety policy and preventions of emergency.

 • Health

  We ensure optimal working conditions for our employees.

 • Environmental

  We respect and observe all legislation requirements for environmental protection.

 • Security

  We identify the company’s security needs and protect safety standards in the context of personal and property protection.

 • Quality

  Quality, together with safety, is our highest priority.

POLITIK DES INTEGRIERTEN MANAGEMENTSYSTEMS

 • Das Management unterstützt die Arbeitssicherheit und Unfallverhütung sowie die Qualitäts- und Umweltschutzrichtlinien, die für alle Mitarbeiter der Austin Detonator-Unternehmensgruppe verbindlich sind.
 • Wir pflegen, entwickeln und verbessern kontinuierlich ein integriertes Managementsystem.
 • Wir achten sowohl auf die Sicherheit als auch auf die Qualität und stellen Produkte und Dienstleistungen unter Einhaltung der Vorschriften und im Hinblick auf die Gesundheit der Mitarbeiter und der Umwelt her.
 • Wir hören auf die Bedürfnisse und Erwartungen unserer Mitarbeiter und anderer Interessengruppen.
 • Sicherheit

  Arbeitsschutzpolitik und Prävention von Notfällen.

  Learn More
 • Gesundheit

  Wir sorgen für optimale Arbeitsbedingungen unserer Mitarbeiter.

  Learn More
 • Umwelt

  Wir respektieren und beachten alle gesetzlichen Vorschriften zum Umweltschutz.

  Learn More
 • Sicherheit

  Wir identifizieren die Sicherheitsbedürfnisse des Unternehmens und schützen Sicherheitsstandards im Kontext des Personen- und Sachschutzes.

  Learn More
 • Qualität

  Qualität und Sicherheit haben bei uns höchste Priorität.

  Learn More

ПОЛИТИКА ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

 • Руководство поддерживает гигиену труда и безопасность, а также пофилактику большинства несчастных случаев, проводит политику качества и защиты окружающей среды, которая является обязательной для всех сотрудников группы компаний Austin Detonator.
 • Мы поддерживаем, развиваем и постоянно совершенствуем интегрированную систему управления.
 • Обращая внимание как на безопасность, так и на качество, мы производим продукцию и предоставляем услуги в соответствии с законами, и с вниманием к здоровью работников и окружающей среде.
 • Мы прислушиваемся к потребностям и ожиданиям наших работников и других заинтересованных сторон.
 • Безопасность

  Политика гигиены труда и техники безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций.

  Узнать больше
 • Здоровье

  Мы обеспечиваем оптимальные условия труда для наших сотрудников.

  Узнать больше
 • Окружающая среда

  Мы уважаем и соблюдаем все требования законодательства по охране окружающей среды.

  Узнать больше
 • Безопасность

  Мы определяем потребности компании в защите и соблюдаем стандарты безопасности при защите личности и имущества.

  Узнать больше
 • Качество

  Качество, вместе с безопасностью, является нашим высшим приоритетом.

  Узнать больше

logo_white

AUSTIN

DETONATOR

Jsme tradičním výrobcem iniciačních systémů pro průmyslové trhací práce a disponujeme významnou technologickou a výzkumně-vývojovou základnou pro jejich výrobu a další rozvoj. We are a traditional manufacturer of initiation systems for industrial blasting operations and an important technological and research base for production and further development of initiation systems.

Visit Site

AUSTIN POWDER

SERVICE CZ

Austin Powder Service CZ aktivně zavádí nejmodernější technologie a výrobky pro trhací práce, jako laserové zaměřování, elektronické modelování a elektronické rozbušky. Austin Powder Service CZ implements the latest technologies and products for blasting works, such as laser profiling, electronic modeling, and electronic detonators.

Cancel
logo_white

AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. Náš web využívá cookies. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com używa pilków cookies aby zapewnić spersonalizowane, adekwatne do potrzeb informacje. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience.

More Information Více informací More Information More Information More Information More Information More Information More Information More Information More Information More Information More Information More Information More Information More Information