Argentina

選擇你的位置 Zvolte si svou lokalitu Choose Your Location Choisissez votre emplacement Wählen Sie Ihren Standort Válasszon helyet Pilih Lokasi Anda Scegli la tua posizione Velg din plassering Wybierz swą lokalizację Escolha a sua localização Alegeți locația dvs. Выберите ваше местоположение Vyberte svoju polohu Selecciona tu ubicación Välj din plats เลือกสถานที่ของคุณ

了解奧斯汀粉末,我們的產品,服務,所服務的行業,以及如何在最適合您的地區與我們聯繫。 Zjistěte více informací o společnosti Austin Powder, našich produktech, službách a průmyslových odvětvích a zjistěte kontaktní informace na naše zástupce ve vašem regionu. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. En savoir plus sur Austin Powder, nos produits, nos services, les industries desservies et les moyens de nous contacter dans la région qui vous convient le mieux. Erfahren Sie mehr über Austin Powder, unsere Produkte, Dienstleistungen, die belieferten Branchen und wie Sie uns, in der für Sie am besten geeigneten Region, kontaktieren können. Tudjon meg többet az Austin Powder-ről, termékeinkről, szolgáltatásainkról, az általunk szolgáltatott iparágakról, és arról, hogy miként léphet velünk kapcsolatba a régióban, amely a legjobban működik az Ön számára. Scopri Austin Powder, i nostri prodotti, servizi, industrie servite e come contattarci nella regione che funziona meglio per te. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. Lær om Austin Powder, våre produkter, tjenester, bransjer servert, og hvordan du kontakter oss i regionen som fungerer best for deg. Dowiedz się więcej o Austin Powder, naszych produktach, usługach, obsługiwanych branżach i o tym, jak skontaktować się z nami w regionie, który działa najlepiej dla Ciebie. Saiba mais sobre a Austin Powder, nossos produtos, serviços, setores atendidos e como entrar em contato conosco na região que funciona melhor para você. Aflați mai multe despre Austin Powder, produsele, serviciile, industriile noastre și cum să ne contactați în regiune care funcționează cel mai bine pentru dvs. Узнайте об Austin Powder, наших продуктах, услугах, сферах обслуживания и о том, как связаться с нами в регионе, который лучше всего подходит вам Získajte informácie o spoločnosti Austin Powder, našich produktoch, službách, odvetviach a o tom, ako nás kontaktovať v regióne, ktorý vám najlepšie vyhovuje. Conozca sobre Austin Powder, nuestros productos, servicios, industrias atendidas y cómo contactarnos en la región que mejor se adapte a sus necesidades. Lär dig om Austin Powder, våra produkter, tjänster, branscher som serveras och hur du kontaktar oss i regionen som fungerar bäst för dig. เรียนรู้เกี่ยวกับ Austin Powder ผลิตภัณฑ์บริการอุตสาหกรรมที่ได้รับและวิธีการติดต่อเราในภูมิภาคที่เหมาะกับคุณมากที่สุด

Spanish

Safety is our first priority.

It’s personal, it takes commitment, and it isn’t always convenient, but every person who works at Austin Powder knows that it is never optional.
La seguridad es nuestra prioridad.

La seguridad es personal, requiere compromiso y no siempre es lo más conveniente, pero cada persona que trabaja en Austin Powder sabe que no es opcional.At Austin Powder we recognize that every day is a new day, bringing a fresh set of circumstances and challenges.

In order to fulfill our mission statement, we give our employees state-of-the-art training that cultivates a sense of watchful responsibility for themselves and one another and empowers them with the authority to stop any activity they deem unsafe. And just as importantly, they are supported by our company culture to make the right safety decisions in every task they do… no matter what. There is nothing in our business that is worth an individual getting hurt.

Our commitment to safety has evolved since we began in 1833 to include our blasting services in the field, in addition to the requirements at our manufacturing and storage facilities. We bring the same level of safety care to the way we drive and maintain our fleet of vehicles and how we manage our equipment underground. Our corporate goal is to be recognized as the safest explosives manufacturer, supplier, and blasting company in the world.

Our Safety Commitment During The COVID-19 Pandemic

Austin Powder is committed to following strict safety protocols to keep our employees and customers safe and healthy.

Safety is OUR FIRST PRIORITY, and that means following Federal, State, and Local safety protocols to keep ALL Austin Powder Employees and Customers safe during the Corona Virus Pandemic.

This document outlines the extra measures Austin Powder is taking to lower the risk of COVID-19 exposure on the job. In addition to following our guidelines, please know that we are committed to following all customer requirements for contractor conduct while on your site.

We know that BREAKING ROCK is essential, and as always, we are committed to helping you get the job done safely.

Safety Is Our 1st Priority

• When we have to make trade-offs between Safety and anything else, we choose to be safe.

• We are learning now that Safety includes vigilance about our hygiene practices and our social habits.

• Maintain social distance even if that means slowing down the process.

• Take time to wipe down surfaces touched and wash hands frequently.

• If you or someone in your family at home does not feel well, you must choose to not go to work.

We are Customer Focused

• Our customers are why we are in business.

• Communicate clearly to your customers what Austin is doing to mitigate risk of exposure in this challenging time.

• Share with them the safety statements above.

• Our customers are taking precautions as well and they are counting on us to help them stay productive in the safest way possible.

We Leverage the Power of Family

• Our greatest assets are our people.

• Austin Powder is a family and we take care of each other like we would our own family.

• Be sure you have solid contact information for every person on your team and check in with them daily.

• Use company communication tools to be informed and to relay up-to-date company information to your teams.

• Ask your team members about their families and if they have everything they need.

We Treat Everyone with Respect

• During this time of high anxiety around the globe, it is important we commit to respecting the opinions, values and beliefs of our employees, our customers and our communities around us.

• Let us go above and beyond to show our respect, care for one another and be as thoughtful as possible to get through this period of stress and uncertainty.

En Austin Powder sabemos que cada día es una nueva oportunidad que trae nuevas circunstancias y desafíos.

Con el objetivo de cumplir con nuestra misión, brindamos a nuestros empleados una capacitación de vanguardia que inspira un sentido de responsabilidad cuidadosa por ellos mismos y entre sí y les otorga la autoridad para detener cualquier actividad que consideren insegura. Y, lo que es igual de importante, están respaldados por la cultura de nuestra empresa para tomar las decisiones de seguridad correctas en cada tarea que realizan sin importar cual sea. No hay nada en nuestro negocio que justifique que una persona resulte lastimada.

Nuestro compromiso con la seguridad ha ido evolucionando desde que comenzamos en 1833 para incluir nuestros servicios de voladura en el campo, además de los requisitos en nuestras instalaciones de fabricación y almacenamiento. Tenemos el mismo nivel de compromiso con la seguridad en la forma en que conducimos y mantenemos nuestra flota de vehículos, así como administramos nuestros equipos subterráneos. Nuestro objetivo corporativo es ser reconocidos como el fabricante de explosivos, proveedor y empresa que brinda servicios de voladura más segura del mundo.

Nuestro compromiso con la seguridad durante la pandemia Covid-19

Austin Powder se compromete a seguir estrictos protocolos de seguridad para mantener a nuestros empleados y clientes seguros y saludables.

La seguridad es NUESTRA PRIORIDAD. Eso significa seguir los protocolos de seguridad nacionales, provinciales y locales para mantener seguros a TODOS los empleados y clientes de Austin Powder durante la pandemia del virus Covid-19.

Austin Powder ha tomado medidas para reducir el riesgo de exposición al COVID-19 en el trabajo. Además de seguir nuestras pautas, tenga en cuenta que nos comprometemos a seguir todos los requisitos del cliente respecto a la conducta del contratista mientras se encuentre en su sitio.

Sabemos que la minería es esencial y, como siempre, estamos comprometidos a ayudarlo a hacer el trabajo de manera segura.

La seguridad es nuestra prioridad

 • Cuando exista un conflicto entre la seguridad y algo más, elegimos mantenernos seguros.
 • Estamos aprendiendo que la seguridad incluye estar atentos a nuestras prácticas de higiene y hábitos sociales.
 • Mantener distancia social aún cuando esto represente un retraso en los procesos.
 • Dedicar tiempo a limpiar las superficies que tocamos y lavarse las manos frecuentemente.
 • Si uno mismo o algún miembro de la familia en nuestro hogar no se siente bien, debemos elegir no ir a trabajar.

Somos una empresa orientada al cliente

 • Nuestros clientes son la razón de nuestro negocio.
 • Comuniquen claramente a sus clientes qué está haciendo Austin para reducir los riesgos a la exposición en estos tiempos difíciles.
 • Compartan con ellos las declaraciones de seguridad mencionadas arriba.
 • Nuestros clientes también están tomando precauciones y cuentan con nosotros para ayudarlos a mantener la productividad de la manera más segura posible.

Impulsamos el poder de la familia

 • Nuestra gente es nuestro principal activo.
 • Austin Powder es una familia. Nos cuidamos unos a otros como lo haríamos a nuestra propia familia.
 • Asegúrense de tener información de contacto actualizada de cada persona de su equipo y contáctense con ellos todos los días.
 • Usen las herramientas de comunicación corporativas para mantenerse informados y transmitir información actualizada de la empresa a sus colaboradores.
 • Pregunten a sus colaboradores por sus familias y si tienen todo lo que necesitan.

Tratamos a todos con respeto

 • Durante este tiempo de tanta ansiedad alrededor de todo el mundo, es importante que nos comprometamos a respetar las opiniones, valores y creencias de nuestros empleados, clientes y las comunidades donde estamos.
 • Hagamos todo lo posible por mostrar respeto, cuidarnos unos a otros y mostrar consideración para superar este período de estrés e incertidumbre.

logo_white

AUSTIN

DETONATOR

Jsme tradičním výrobcem iniciačních systémů pro průmyslové trhací práce a disponujeme významnou technologickou a výzkumně-vývojovou základnou pro jejich výrobu a další rozvoj. We are a traditional manufacturer of initiation systems for industrial blasting operations and an important technological and research base for production and further development of initiation systems.

Visit Site

AUSTIN POWDER

SERVICE CZ

Austin Powder Service CZ aktivně zavádí nejmodernější technologie a výrobky pro trhací práce, jako laserové zaměřování, elektronické modelování a elektronické rozbušky. Austin Powder Service CZ implements the latest technologies and products for blasting works, such as laser profiling, electronic modeling, and electronic detonators.

Cancel
logo_white

AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. Náš web využívá cookies. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com utilizza i cookie per offrire un'esperienza più personalizzata e reattiva. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com używa pilków cookies aby zapewnić spersonalizowane, adekwatne do potrzeb informacje. AustinPowder.com usa cookies para oferecer uma experiência mais personalizada e responsiva. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience.