Argentina

選擇你的位置 Zvolte si svou lokalitu Choose Your Location Choisissez votre emplacement Wählen Sie Ihren Standort Válasszon helyet Pilih Lokasi Anda Scegli la tua posizione Velg din plassering Wybierz swą lokalizację Escolha a sua localização Alegeți locația dvs. Выберите ваше местоположение Vyberte svoju polohu Selecciona tu ubicación Välj din plats เลือกสถานที่ของคุณ

了解奧斯汀粉末,我們的產品,服務,所服務的行業,以及如何在最適合您的地區與我們聯繫。 Zjistěte více informací o společnosti Austin Powder, našich produktech, službách a průmyslových odvětvích a zjistěte kontaktní informace na naše zástupce ve vašem regionu. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. En savoir plus sur Austin Powder, nos produits, nos services, les industries desservies et les moyens de nous contacter dans la région qui vous convient le mieux. Erfahren Sie mehr über Austin Powder, unsere Produkte, Dienstleistungen, die belieferten Branchen und wie Sie uns, in der für Sie am besten geeigneten Region, kontaktieren können. Tudjon meg többet az Austin Powder-ről, termékeinkről, szolgáltatásainkról, az általunk szolgáltatott iparágakról, és arról, hogy miként léphet velünk kapcsolatba a régióban, amely a legjobban működik az Ön számára. Scopri Austin Powder, i nostri prodotti, servizi, industrie servite e come contattarci nella regione che funziona meglio per te. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. Lær om Austin Powder, våre produkter, tjenester, bransjer servert, og hvordan du kontakter oss i regionen som fungerer best for deg. Dowiedz się więcej o Austin Powder, naszych produktach, usługach, obsługiwanych branżach i o tym, jak skontaktować się z nami w regionie, który działa najlepiej dla Ciebie. Saiba mais sobre a Austin Powder, nossos produtos, serviços, setores atendidos e como entrar em contato conosco na região que funciona melhor para você. Aflați mai multe despre Austin Powder, produsele, serviciile, industriile noastre și cum să ne contactați în regiune care funcționează cel mai bine pentru dvs. Узнайте об Austin Powder, наших продуктах, услугах, сферах обслуживания и о том, как связаться с нами в регионе, который лучше всего подходит вам Získajte informácie o spoločnosti Austin Powder, našich produktoch, službách, odvetviach a o tom, ako nás kontaktovať v regióne, ktorý vám najlepšie vyhovuje. Conozca sobre Austin Powder, nuestros productos, servicios, industrias atendidas y cómo contactarnos en la región que mejor se adapte a sus necesidades. Lär dig om Austin Powder, våra produkter, tjänster, branscher som serveras och hur du kontaktar oss i regionen som fungerar bäst för dig. เรียนรู้เกี่ยวกับ Austin Powder ผลิตภัณฑ์บริการอุตสาหกรรมที่ได้รับและวิธีการติดต่อเราในภูมิภาคที่เหมาะกับคุณมากที่สุด

Spanish

Mining

BEST PARTICLE SIZE. MINIMIZING PROCESSING COSTS.

For more than 180 years, Austin Powder Company has been in the business of helping customers mine rock safely and efficiently. Our long history of serving the mining industry reflects the continuous development of new, safer and more reliable blasting products, and innovative technologies. Today, Austin serves mining operations throughout the Americas and around the world.

Minería

Mejor tamaño de fragmentación. Menor costo de proceso.

Por más de 180 años, Austin Powder trabaja junto a sus clientes en la extracción de rocas de forma segura y eficiente. Tenemos una larga trayectoria junto a la industria minera que se ve reflejada en el desarrollo continuo de tecnologías innovadoras y nuevos productos de voladura cada vez más seguros y confiables. Hoy, Austin brinda servicio a las operaciones mineras más importantes del continente americano y el mundo.

Our top priorities are to work safe and to blast safe.

Mining plays a critical role in providing the resources that make our daily lives possible. The conveniences and technologies enjoyed by society today simply would be non-existent without mining. Since first providing explosives to the underground coal producers in Appalachia, the Austin name has earned respect around the world, and our market shares in both surface and underground operations have grown steadily in metal and non-metal minerals, coal and precious metals.

Our commitment to the industry begins with our commitment to safety. We employ certified blasters, state-of-the-art delivery systems and the safest and highest quality products. We also place great importance on environmental concerns, minimizing or eliminating any environmental impacts.

BLAST OPTIMIZATION

Each mining operation is different, each bench is different, and every day, the conditions in the mine are different. Getting the right sized rock, minimizing oversize and fines, is the goal no matter the changing conditions. Austin knows that the most cost-effective place to break rock is at the face.

So, here at Austin, we begin with helping our customers choose the right product for the specific application. Products such as Austin Powder’s E-Star Detonators, are critical – not only to achieve maximum environmental control but also for the best fragmentation results possible. And, used with Austin’s 440/4100 Series gassed emulsions, this level of control results in significant cost savings.

TECHNICAL SERVICES

Austin provides services to our customers in three different areas: The first service area is the most fundamental – the safe delivery of quality products to customers who store their own products and perform their own blasting. In addition to reliably delivering the customer’s products on time, Austin is always available for technical support on a moment’s notice.

The second service area is daily delivery where Austin stores the product, manages the regulatory burden and delivers the product for the day’s blast to our customer’s internal blasting crew. Here again, Austin’s technical support can assist our customer’s blasting crew in numerous ways to help them achieve their desired results.

Austin’s third service area consists of a complete shot service. In this area, Austin provides the highest value to our customers. Through the deployment of our own blasting crew supported by our world-class technical services group, Austin brings all of our collective experience and high-quality resources to achieve the best results for our customers.

 • Product Characteristics

 • Blast Geometry

 • Product Performance

 • Muckpile Distribution

 • Pre-Blast

  • Product Characteristics
  • Blast Geometry
  • Geology
  • Laboratory/Field Tests
  • General Surveying
  • ABS (Austin Blasting Software): Computer-aided blast design allows computer simulations and blast design review during the planning stages.
  • Laser Profiler (2D, 3D): Provides data to help control blasting safety and environmental effects of blasting.
  • QED virtual mining software: A state-of-the-art computerized “virtual mining method” software package helps provide solutions to any customer issues or problems.
  • Borehole trajectory/deviation: Hole measurement
  • Geologist’s Compass
 • Blast

  • Product Performance
  • Timing
  • Rock Movement
  • Vibration & Airblast
  • Video Cameras
  • High-Speed Cameras
  • Data Acquisition Systems – VOD (Velocity of Detonation)
  • Timing
  • Seismographs
 • Post-Blast

  • Muckpile Distribution
  • Digability
  • Fragmentation
  • Backbreak
  • Cost
  • Laser Profiling
  • Photographic Fragmentation Analysis

Nuestras prioridades son trabajar de forma segura y realizar voladuras seguras sin riesgos

La minería desempeña un papel fundamental en nuestras vidas ya que nos proporciona los recursos que hacen posible desarrollar todas nuestras actividades. Las comodidades y tecnologías de las que goza la sociedad hoy en día no existirían sin la minería. Desde el primer suministro de explosivos a los productores de carbón subterráneos en los Apalaches, el nombre Austin ha ido ganando respeto y confianza en todo el mundo. Nuestra participación de mercado – tanto en operaciones a cielo abierto como subterráneas – fueron creciendo ininterrumpidamente en minería metálica y no metálica, carbón y metales preciosos.

Nuestro compromiso con la industria comienza con nuestro compromiso con la seguridad. En todas nuestras operaciones las voladuras son realizadas por explosivistas (blasters) certificados, que utilizan sistemas de carguío mecanizado de última generación, así como los productos más seguros y de mayor calidad. El cuidado del medioambiente también es uno de nuestros compromisos más importantes, por eso trabajamos minimizando o eliminando cualquier impacto ambiental.

Optimización rápida

Cada operación minera y cada banco son diferentes según el día y las condiciones en la mina. Nuestro objetivo es obtener la roca del tamaño correcto minimizando los sobre tamaños y los finos, más allá de los constantes cambios en las condiciones que se presentan. En Austin sabemos que el lugar más eficiente en términos de costos es en el frente del banco.

En Austin asesoramos a nuestros clientes a elegir el producto adecuado para cada aplicación específica. Los productos como los detonadores E-Star de Austin Powder son clave, no solo para lograr el mínimo impacto ambiental sino también para obtener los mejores resultados de fragmentación posibles. Y, utilizados junto con nuestras emulsiones gasificadas, permiten un control de las voladuras que redunda en ahorros significativos en los costos.

Servicio técnico

Austin brinda servicios a nuestros clientes en tres áreas diferentes:

La primera y más importante es la entrega segura de productos de calidad a los clientes que los almacenan en sus polvorines y realizan sus propias voladuras. Además de entregar los productos de manera confiable y a tiempo, en Austin estamos disponibles para dar soporte técnico en cualquier momento que el cliente lo requiera.

La segunda área de servicio es la entrega diaria en donde Austin almacena los productos, gestiona los asuntos regulatorios y entrega los productos para la realización de la voladura del día al equipo de trabajo de nuestros clientes. En este caso, como en el anterior, el soporte técnico de Austin está disponible para ayudar al equipo de voladuras de nuestros clientes a lograr los resultados esperados.

La tercera área consiste en brindar un servicio integral de voladura; es aquí en donde Austin ofrece el mayor valor a sus clientes. A través de la utilización de nuestros equipos de voladura con el soporte del grupo de servicio técnico con experiencia mundialmente reconocida, Austin aporta toda su trayectoria, experiencia y recursos para lograr los mejores resultados para nuestros clientes.

 • Caracteristicas de producto

 • Geometria de voladura

 • Rendimiento del producto

 • Distribución de la pila de material volado

 • PRE-VOLADURA

  • Caracteristicas de producto
  • Geometría de voladura
  • Pruebas de laboratorio / campo
  • Topografía general
  • ABS (Austin Blasting Software): el diseño de voladura asistida por computadora permite simulaciones por computadora y revisión del diseño de voladura durante las etapas de planificación.
  • Perfilador láser (2D, 3D): Proporciona datos para ayudar a controlar la seguridad de voladuras y los efectos ambientales de las voladuras.
  • Software de minería virtual QED: un paquete de software de “método de minería virtual” computarizado de vanguardia que ayuda a brindar soluciones a cualquier necesidad del cliente.
  • Trayectoria / desviación de las perforaciones: Medición de alineación y desvío de barrenos.
  • Brújula del geólogo
 • VOLADURA

  • Rendimiento del producto
  • Temporizado
  • Movimiento de rocas
  • Vibración y Airblast
  • Cámaras de vídeo
  • Cámaras de alta velocidad
  • Sistemas de adquisición de datos - VOD (velocidad de detonación)
  • Sismógrafos
 • POST-VOLADURA

  • Distribución de la pila de material volado
  • Perforabilidad
  • Fragmentación
  • Backbreak
  • Costo
  • Perfilado laser
  • Análisis fotográfico de fragmentación.

logo_white

AUSTIN

DETONATOR

Jsme tradičním výrobcem iniciačních systémů pro průmyslové trhací práce a disponujeme významnou technologickou a výzkumně-vývojovou základnou pro jejich výrobu a další rozvoj. We are a traditional manufacturer of initiation systems for industrial blasting operations and an important technological and research base for production and further development of initiation systems.

Visit Site

AUSTIN POWDER

SERVICE CZ

Austin Powder Service CZ aktivně zavádí nejmodernější technologie a výrobky pro trhací práce, jako laserové zaměřování, elektronické modelování a elektronické rozbušky. Austin Powder Service CZ implements the latest technologies and products for blasting works, such as laser profiling, electronic modeling, and electronic detonators.

Cancel
logo_white

AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. Náš web využívá cookies. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com utilizza i cookie per offrire un'esperienza più personalizzata e reattiva. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com używa pilków cookies aby zapewnić spersonalizowane, adekwatne do potrzeb informacje. AustinPowder.com usa cookies para oferecer uma experiência mais personalizada e responsiva. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience.